http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/issue/feed Földtani Közlöny 2018-07-02T14:11:10+00:00 Sztanó Orsolya sztano.orsolya@gmail.com Open Journal Systems <p>A <strong>Földtani Közlöny</strong> — a <strong>Magyarhoni Földtani Társulat</strong>&nbsp;(MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata &nbsp;— 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.&nbsp; A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül &nbsp;a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. Az MFT döntésének köszönhetően a folyóirat 2017-től nyílt hozzáférésű.</p> http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/1061 Elnöki megnyitó 2018-06-13T07:31:45+00:00 Csaba Baksa szerzo_demo@demoszerver.web2studio.info <p>Meghatottsággal, de nagy örömmel köszöntöm a megjelent társulati tagokat, külön a tiszteleti tagjainkat, akik megtiszteltek jelenlétükkel. „Rohan az idő”, ahogy a hatvanas években Koncz Zsuzsa énekelte az Atlantisz együttessel, amire az én korosztályom még biztosan szívesen emlékezik. Akkor fiatalon ezt a tényezőt még nem vettük nagyon komolyan, de most őszülő halántékkal már tudjuk, hogy a világ működését leírni próbáló fizikai és filozófiai próbálkozások egyik legkritikusabb eleme az idő fogalma, és annak lineáris vagy más olykor hiper bolikus — futását modellező és érzékszerveinket igencsak gyakran megcsúfoló megtapasztalása. <em>Folytatás a PDF-ben.</em></p> 2018-06-10T18:57:01+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/1062 A Magyarhoni Földtani Társulat 2017. évi tevékenysége Főtitkári jelentés 2018-06-13T07:31:46+00:00 Tibor Cserny szerzo_demo@demoszerver.web2studio.info <p>A 2012-ben megválasztott elnökségnek, amelyet a 2015. évi Tisztújító közgyűlés megerősített tisztségében, hat éves tevékenységének utolsó esztendejében célkitűzései a kezdetekben megfogalmazottakhoz képest változatlanok voltak. Az eltelt két ciklus során, az összegyűjtött tapasztalatokkal állandóan gazdagodva, a 2017-es esztendőben is eredményesen tevékenykedtünk.<br>Kiemelt céljaink az alábbiak voltak:<br>— természetes és jogi tagjaink létszámának megtartása, lehetőség szerinti növelése,<br>— a szervezet jogszerű és gazdaságos működtetése,<br>— színvonalas szakmai rendezvények megtartása,<br>— a Földtani Közlöny rendszeres és magas szakmai színvonalon történő megjelentetése, olvasói körének szélesítése;<br>— a magyar geológus társadalom érdekképviseletének, presztízsének erősítése, társadalmi elismertségének és publici -<br>tásának szélesítése,<br>— rokon szakmai szervezetekkel, egyetemekkel, kutató intézményekkel, bányavállalatokkal, állami hivatalokkal és<br>ható ságokkal jó kapcsolat kiépítése és azok ápolása.<br>—A Földtani Közlöny és a korábban megjelent társulati szakmai periodikák (Általános Földtani Szemle, Őslénytani<br>Viták, Mérnökgeológiai Szemle és a Tudománytörténeti Évkönyv) elhelyezése a világhálón (OSzK Elektronikus Perodika<br>Adattár és Adatbázis)</p> 2018-06-10T19:02:14+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/475 „Oázis a sivatagban” — különösen gazdag ősmaradvány-együttes a fosszíliaszegény üllési Szegedi Dolomitból 2018-07-02T14:11:10+00:00 Andrea Szurominé Korecz kaszuro@mol.hu István Garaguly garagulyistvan@gmail.com István Szente szerzo_demo@demoszerver.web2studio.info Andrea Varga raucsikvarga@geo.u-szeged.hu Béla Raucsik szerzo_demo@demoszerver.web2studio.info <p>A Szegedi Dolomit Formációba sorolt sötétszürke, breccsásodott dolomit a Szegedi-medence legjellegzetesebb mezozoos képződménye. Jellemzője a több fázisú dolomitosodás és átkristályosodás, ami magyarázza az ősmaradványok rossz megtartását és szegényességét. Jelen munkánkban egy kivételesen gazdag és jó megtartású ősmaradvány-együttes vizsgálati eredményeiről számolunk be. Az Üllés–18 fúrás 6. mf kőzetanyagából készült vékonycsiszolatokban Hoyenella–Glomospirella–Glomospira dominanciájú foraminifera-együttes mellett alga telepfoszlányokat és ostracoda kettős teknőket is megfigyeltünk. A<br>minta különlegességét egy Megalodontidae kagyló juvenilis példánya adja. A kőzet mikrofáciese és ősmaradvány-együttese középső-triász, felső-anisusi–ladin korú, megnövekedett sótartalmú, sekélytengeri, zátonyháttér–lagúna környezetet valószínűsít. A bepárlódott, magas sótartalmú tengervíz szerepet játszhatott a formáció dolomitosodásában.</p> 2018-06-10T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/370 Nyílt rendszerű magmás folyamatok: magmakeveredés, kristálycsere és kumulátum-recirkuláció nyomai a Ditrói alkáli masszívumban (Orotva, Románia) 2018-07-02T14:11:10+00:00 Adrián Heincz heinczadrian@gmail.com Elemér Pál-Molnár szerzo_demo@demoszerver.web2studio.info Balázs Kiss szerzo_demo@demoszerver.web2studio.info Anikó Bataki demoszerzo_szo@demoszerver.web2studio.info Enikő Eszter Almási szerzo_demo@demoszerver.web2studio.info Luca Kiri szerzo_demo@demoszerver.web2studio.info <p>A Tarniţa Komplexum a Keleti-Kárpátokban (Románia) felszínre bukkanó Ditrói alkáli masszívum északi területének jellemző ultramafikus és mafikus kőzetegyüttese. A komplexum Ny-i részén, az Orotva-patak és a Felső-Pietrăriei-patak összefolyásánál található mélységi magmás kőzettestben kialakított mesterséges feltárás egyedülálló betekintést enged az egykori magmatározóban zajlott, több magma között lejátszódott keveredési és elegyedési folya matokba, illetve az új magmabenyomulások során feltépett, korábban kikristályosodott magmás kőzetfragmen tumok bekeveredési folya mataiba. A feltárásban látható befogadó kőzetben (szürke, közép- és durvaszemcsés, irányított szövetű diorit) négy különböző keveredési kőzetzárvány (mafikus kőzetzárvány; földpátszemes kőzetzárvány; porfíros (földpátaggregátumos), mafikus kőzetzárvány és ultramafikus kőzetzárvány) és egy eltérő eredetű felzikus kőzetzárvány típus figyelhető meg. A keveredési kőzetzárványok modális összetételük alapján mezokrata és melanokrata dioritok, valamint piroxénhorn blenditek, a felzikus kőzetzárványok pedig hololeukokrata dioritok. A különböző magmák közötti keveredés (mingling) legfontosabb bélyege az egymással — és a befogadó kőzet ásványainak orientált elhelyezkedésével — párhuzamos, megnyúlt, finomszemcsés, lencse alakú kőzetzárványok meg jele nése. A szögletes felzikus xenolitok és ultramafikus kőzetzárványok korábbi kumulátumok&nbsp; recirkulációját felté telezik, amelyek a benyomuló magmával kerültek a magmatározóba. A keveredési kőzetzárványok mafikus pereme és a közelükben megfigyelhető „slírek” további fontos jellemzői a legalább két magma keveredése során kialakuló szerke ze teknek. A magmaelegyedés gyakori velejárója a kristálycsere (crystal transfer). A vizsgált ásványok számos esetben mutatnak olyan jellegzetes mikroszöveti bélyegeket, amelyek e kristálycsere-folyamathoz köthetők a benyomuló és a befogadó magma, illetve a benyomuló magma és a feltépett kumulátumok között: a különféle zónásságot mutató és különböző<br>zárványgazdag plagioklászok, az amfibolköpennyel rendelkező piroxének és a plagioklászokban megjelenő tűs apatit kristályok. A jelen tanulmányban bemutatott részletes petrográfiai vizsgálatok rávilágítanak a Ditrói alkáli masszívum magmatározóinak összetett és változatos fejlődéstörténetére, amelyben meghatározó szerepet játszottak a nyílt rendszerű magmás folyamatok.</p> 2018-06-10T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/301 Földtani objektumok értékminősítése: módszertani értékelés a védelem, bemutatás, fenntarthatóság és a geoturisztikai fejlesztések tükrében 2018-07-02T14:11:10+00:00 János Szepesi szepeja@gmail.com Zsuzsanna Ésik demoszerzo_szo@demoszerver.web2studio.info Ildikó Soós ildiko.soos14@gmail.com Tibor József Novák novak.tibor@science.unideb.hu László Sütő suto.laszlo@uni-eszterhazy.hu Péter Rózsa rozsa.peter@science.unideb.hu Réka Lukács reka.harangi@gmail.com Szabolcs Harangi szabolcs.harangi@geology.elte.hu <p>A természeti környezet abiotikus tényezőit összefoglaló geodiverzitás jelentőségének felismerése az elmúlt 30 évben kapott egyre szélesebb körű nyilvánosságot. Az erre épülő geoturizmus a bemutatóhelyek számának növekedésével, minőségi fejlesztésével látványos növekedésen ment keresztül, ahogyan a két hazai UNESCO Globális Geopark (Novohrad–Nógrád, Bakony–Balaton) látogatottsága is bizonyítja. Az ilyen jellegű fejlesztések a geodiverzitás elemeinek több szempontú szakmai felmérését, minősítő értékelését igénylik. Hasonló elvárás merül fel a földtudományi természetvédelem részéről is a veszélyeztetettségi kockázatok meghatározásában. A geodiverzitás minősítésére koncentráló katasz teri munka alapegységét a geotópok képezik, amelyek lehetnek természetes vagy mesterséges feltárások, (felhagyott) bányák, egyéb antropogén hatásra létrejött objektumok, de egyedi azonosításukat mindenképpen a létrehozó geológiai, geomorfológia folyamat(ok) teszi(k) lehetővé (vulkáni, karszt stb. geotópok). Ezek alapján tanulmányunk áttekintést nyújt a geotóp minősítés és értékelés fejlődéséről, külön kiemelve a közelmúltban publikált két kvantitatív módszert, amelyeket a hazai földtudományi örökség jól ismert és kevésbé reprezentatív objektumainak értékeléséhez használtunk fel. A mintegy 60 geotóp esetében külön-külön meghatároztuk a tudományosoktatási, tájképi–esztétikai, turisztikai potenciál és védelem–veszélyeztetettségi kockázatok értékeit. Ehhez társul bemutathatóság–geoturisztikai potenciál minősítése, külön hangsúlyt fektetve a geotópok eltérő jogi védelméből (pl.nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, ex lege) és a geoturisztikai infrastruktúra eltérő fejlettségéből (látogatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények) jelentkező különbségekre. A szerzők aktívan közreműködtek a Magyar Geotóp nap rendezvénysorozat életre hívásában, ennek megfelelően a tanulmány a földtudományi ismeretterjesztés lehetőségeit is számba veszi.</p> 2018-06-11T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/404 Többváltozós adatelemzéssel kombinált gyengített teljes reflexiós infravörös spektroszkópia az ásványos összetétel vizsgálatában 2018-07-02T14:11:09+00:00 Beatrix Udvardi udvbeatrix@gmail.com István János Kovács kovacs.istvan.janos@mfgi.hu Ferenc Stercel f.stercel@gmail.com Péter Kónya konya.peter@mfgi.hu Tamás Fancsik fancsik.tamas@mfgi.hu György Falus falus.gyorgy@mfgi.hu <p>A gyengített teljes reflexiós Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia (ATR FTIR) mennyiségi eredményeinek értelmezése általában nehéz és az adatok mélyebb áttekintéséhez különböző adatfeldolgozási módszereket kell alkalmazni. Ezeknek a módszereknek alkalmasnak kell lenniük a nagyméretű többdimenziós adatkészletek kezelésére és ezzel együtt a teljes spektrális információ feltárására. E többváltozós adatelemzési módszerek hatékony végrehajtása azonban megköveteli az adatok előkezelését is. A nyers adatok előfeldolgozása segít a zaj kiküszöbölésében és a megkülönböztető jellemzők kiemelésében. Ez a tanulmány olyan két általánosan használt többváltozós elemzésre — a főkomponens regresszióra (PCR) és a parciális legkisebb négyzetek regresszióra (PLSR) — összpontosít, amelyekkel az infravörös spektrumokból származó ásványtani információk kinyerhetők, valamint az ATR FTIR spektroszkópiában széles körben alkalmazott spektrum-előfeldolgozási módszereket tárgyalja. A PCR és PLSR modellek létrehozásához gyakori kőzetalkotó ásványok (kalcit, dolomit, kvarc, földpát, muszkovit, illit, szmektit és kaolinit) természetes sztenderdjeit és azokból készített szintetikus keverékek egy olyan adatkészletét állítottunk elő, amelyek összekapcsolják az ásványos összetételt az infravörös spektrumokkal. A minták spektrumait a 400–4000 cm<sup>–1</sup> tartományban vettük fel. Továbbá referenciaként a röntgen-pordiffrakciós adatokból becsültük meg a minták ásványos összetételét. Az eredményül kapott PCR és PLSR modelleket szintetikus keverékekkel is teszteltük. A felállított 24 db modell arra utal, hogy a PCR és a PLSR eljárással hasonló eredményre jutunk. A különböző spektrum-feldolgozások nagyobb hatással vannak a becsült ásványos összetételre, mint a tanulmányozott többváltozós módszerek. Továbbá különböző ásványok mennyisége a modellekben különböző bizonytalansággal becsülhető, amelyet az ásványok eltérő infravörös fényelnyelő képessége, átfedő sávok és egyéb fizikai hatások okozhatnak.</p> 2018-06-11T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/504 New records of genus Euthria (Mollusca, Buccinidae) in the Miocene Paratethys 2018-07-02T14:11:09+00:00 Zoltán Kovács kzkovacszoltan@gmail.com <p>Newly collected gastropod assemblages from Middle Miocene localities of Hungary allow the designation of a new <em>Euthria</em> species: <em>E.</em> <em>viciani</em> n. sp., and to record <em>E. curvirostris</em> (Grateloup) for the first time in the country. Extended geographical range of the genus in Hungary is briefly described.</p> 2018-06-11T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/1065 Események, rendezvények, személyi hírek, könyvismertetések 2018-06-13T07:31:51+00:00 Ágnes Krivánné Horváth demoszerzo_szo@demoszerver.web2studio.info <ul> <li>Beszámoló az Erdélyi–Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Gyulafehérváron tartott XX., jubileumi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciájáról</li> <li>Beszámoló az Általános Földtani Szakosztály és Budapesti Területi Szervezet 2018. április 12–13-án megtartott előadóüléssel és bakonyi terepbejárással bővített tisztújító taggyűléséről</li> <li>Föld napja a Pál-völgyi-kőfejtőben</li> <li>Személyi hírek</li> <li>Könyvismertetés: GURKA Dezső (szerk.) 2017: A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában. — Gondolat Kiadó, Budapest, 264 p.</li> </ul> 2018-06-11T09:51:36+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/1066 A Magyarhoni Földtani Társulat 2017. évi rendezvényei 2018-06-13T07:31:51+00:00 Ágnes Krivánné Horváth szerzo_demo@demoszerver.web2studio.info 2018-06-11T10:57:35+00:00 ##submission.copyrightStatement##