Földtani Közlöny http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony <p>A <strong>Földtani Közlöny</strong> — a <strong>Magyarhoni Földtani Társulat</strong>&nbsp;(MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata &nbsp;— 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.&nbsp; A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül &nbsp;a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. Az MFT döntésének köszönhetően a folyóirat 2017-től nyílt hozzáférésű.</p> Magyarhoni Földtani Társulat / Hungarian Geological Society hu-HU Földtani Közlöny 0015-542X Elnöki megnyitó http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/1494 <p>Egy évvel ezelőtt, 2018 márciusában Társulatunk új vezetőséget választott, amely a következő fő célkitű -<br>zésekkel látott munkához:<br>1. A Társulat 170 éves múltjához méltó szakmai programok, hazai és nemzetközi tudományos konferenciák,<br>terepbejárások szervezése, szakmai tematikus továbbképzések rendezése, a területi szervezetek és tematikus<br>szakosztályok működésének segítése, tagtársaink új és életképes ötleteinek felhasználása, illetve megvaló -<br>sítása.<br>2. Az ipari partnerekkel korábban kialakított kapcsolatok ápolása és további potenciális támogatók keresése.<br>Az elmúlt években elnyert európai uniós pályázatok folyamatos teljesítése és egyéb pályázati lehetőségek<br>felkutatása a Társulat működésének pénzügyi biztosítása érdekében.<br>3. Programjaink, rendezvényeink „fiatalbaráttá”, az ifjú szakemberek számára is vonzóvá tétele. Ennek célja,<br>hogy az egyetemi hallgatók és a fiatal geológusok ne csak egy komoly, tudományos szervezetet lássanak a<br>Társulatban, hanem modern, fiatalos lendülettel működő közösséget is, ahová nemcsak belépni, hanem ahol<br>dolgozni is érdemes.<br>4. Az elmúlt egy-két évtizedben egyre inkább előtérbe kerülő ismeretterjesztő tevékenység folytatása, a<br>geológiai örökségek bemutatása és népszerűsítése. A földtudományok megismertetése és megszerettetése a<br>nagyközönséggel, elsősorban a fiatalokkal, a gyerekekkel, hiszen ők azok, akik nem csupán szakmánk, de<br>Társulatunk jövőjének is a letéteményesei.<br>5. Hagyományaink ápolása, amely minden magyar geológus számára meghatározó. <em>(folytatás a PDF-ben)</em></p> Tamás Budai Copyright (c) 2019 Földtani Közlöny 2019-04-14 2019-04-14 149 1 3 4 Főtitkári és közhasznúsági jelentés http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/1518 <p>A 170 éves Magyarhoni Földtani Társulat 2018. évi 168. Tisztújító Közgyűlésén megválasztott új Elnöksége személyiösszetételében szinte teljes egészében kicserélődött. Elnökké választották Budai Tamást, Leél-Őssy Szabolcs régi-új elnökségi tagként első társelnök lett Geiger János, Haas János és Zajzon Norbert társelnökök mellett. A főtitkári posztra Babinszki Editet választották meg, és Bartha István Róbert lett a titkár, akinek a helyét —pár hónappal későbbi lemondása után — Kovácsné Kis Viktória vette át. Az új Elnökség tagjai az elnöki köszöntőben részletezett fő célkitűzésekkel láttak munkához. A társulat és szakosztályainak korábbi években megszokott programjaihoz képest 2018-ban újdonságot jelentett a szakmai tematikus továbbképzések meghirdetése, az elsősorban a fiataloknak szóló „Kalapács és sör” programsorozat elindítása, valamint a nagyközönséget is megszólító I. geosütisütő verseny lebonyolítása. <em>(folytatás a PDF-ben)</em></p> Edit Babinszki Copyright (c) 2019 Földtani Közlöny 2019-04-20 2019-04-20 149 1 5 18 Az első kréta időszaki nautilida-előfordulás (Eutrephoceras ex gr. boissieri) a Mecsekből http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/1355 <p>Új terepi gyűjtés korábban ismeretlen alsó-kréta rétegsor megismeréséhez vezetett a közigaz gatásilag Zengővárkonyhoz (Mecsek hegység) tartozó mészkemencék közelében. A rétegsor a Hidasivölgyi Márga Formációt tárja fel, kora bio- és litosztratigráfiai megfontolások alapján valószínűleg valangini hauterivi?). A rétegsor vékonyrétegzett szürkés-barna színű márga- és mészkőrétegek ritmusos váltakozásából épül fel. A rétegsor gazdag, de rossz megtartású cephalopoda-faunát tartalmaz, melyből az Eutrephoceras ex gr. boissieri az első publikált nautilida említés a mecseki krétából.</p> László Bujtor Hans-Jürgen Gawlick Ákos Miklósy Richárd Albrecht Alex Kovács Bertalan Makó Dávid Maróti Sigrid Missioni Copyright (c) 2019 Földtani Közlöny 2019-04-14 2019-04-14 149 1 19 24 10.23928/foldt.kozl.2019.149.1.19 Homokkő szemcseméret- és szemcsealak-elemzése vékonycsiszolatokból Morphologi G3ID-vel http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/1099 <p>Jelen munkában homokkőből készült vékonycsiszolatokat elemeztünk 2D képanalízissel (Morphologi G3ID), azért, hogy a szemcseméret-eloszlás mellett az egyes szemcsék alakját is meghatározzuk. <br>A zagyvarékasi (Za-1) kutatófúrás pannóniai turbidites homokkövet vizsgáltuk. Ezekben törmelékes szemcseként van jelen a kvarc, a muszkovit, a dolomit, a K-földpát és a plagioklász, míg diagenetikus ásványként karbonátok (kalcit, ankerit, sziderit, Fe-dolomit) és agyagásványok (illit, kaolinit) jelennek meg.<br>Morphologi G3ID 2D-s képanalízist kapcsol össze kémiai meghatározással (Raman-spektrométer). Az eredmények alapján a cirkularitás négyzete korrelál a hosszúság és a szélesség tengelyeinek arányával, valamint a konvexitással. Az alaktani paraméterek alapján a muszkovit jól elválasztható a többi ásványtól (cirkularitás négyzete ~0,36; tengelyek aránya ~0,36, konvexitás ~0,86). A kvarc és a földpát szemcsék mutatják a legnagyobb alaki változatosságot (cirkularitás négyzete: ~0.2-0.9, tengelyek aránya: 0.2-1, konvexitás: 0.8-1), mivel ezek főleg detritális eredetű ásványok, amelyek több esetben kőzettörmelékben is előfordulnak. Ezek egy része jelentősen visszaoldódhatott a diagenezis során. A karbonát ásványok alaki paraméterei a következőkkel írhatók le: cirkularitás négyzete: ~0.3-0.8, tengelyek aránya: 0.3-0,8, konvexitás: 0.8-1. A karbonátok mérete és alakja az eredeti pórus méretétől és alakjától is függhet, mivel ezek az ásványok főleg diagenetikusak és ezért változnak tág határok közt a fenti paraméterek. A dolomit ugyan detritális ásvány, de körülötte ankerit szegély (ásványhelyettesítés és továbbnövekedés) található, ami meghatározza a szemcse alakját.</p> Csilla Király Zoltán Szalai György Varga György Falus Copyright (c) 2019 Földtani Közlöny 2019-04-14 2019-04-14 149 1 25 34 10.23928/foldt.kozl.2019.149.1.25 Amfibol-gazdag harzburgit xenolit fluidumzárvány vizsgálata a Stájer-medencéből http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/1293 <p>A Stájer-medence a Kárpát-Pannon régió nyugati szélén helyezkedik el, a Pannon-medence és a Keleti-Alpok közötti átmeneti zónában. A Stájer-medencében plio-pleisztocén alkáli bazaltok mintázták meg a medence alatti litoszféraköpenyt. A köpeny eredetű xenolitok közül ritkaságnak számító, modális metaszomatózison átesett, flogopit- és apatit-tartalmú amfibol-gazdag peridotitok is előkerültek. Jelen munkában egy ilyen, gazdagodott xenolit komplex fluidumzárvány vizsgálatát mutatjuk be. Fluidumzárványokat ortopiroxénben és amfibolban azonosítottunk. Utóbbi ásványban ritkán őrződnek meg köpenyfluidumok zárványai, ezért vizsgálatuk egyedi lehetőséget nyújt a köpenyben vándorló fluidumok megismerésére. Az elsődleges és álmásodlagos zárványok összetételét petrográfiai elemzések után mikrotermometriai és Raman-mikrospektroszkópiai mérések segítségével határoztuk meg.</p> <p>Az ortopiroxének zárványainak folyadék fázisában a nagy sűrűségű (~1 g/cm<sup>3</sup>) CO<sub>2</sub> a domináns komponens (&gt;95 mol. %), ami mellett H<sub>2</sub>O-t (&lt;3,5 mol. %) és N<sub>2</sub>-t (&lt;0,2 mol. %) is kimutattunk. A fluidumzárványokban azonosított szilárd fázisok leányásványok, magnezitből és anhidritből állnak. Amfibolok zárványaiban szintén CO<sub>2</sub> a leggyakoribb komponens (&gt;98 mol. %), ami mellett H<sub>2</sub>O-t (&lt;1,2 mol. %), N<sub>2</sub>-t (&lt;0,1 mol. %) és a vízben oldott SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>-t azonosítottunk. A szilárd fázisok különböző karbonátokból (magnezit, Na-tartalmú dawsonit, nahkolit és nátrit) és szulfátokból (anhidrit, Na-tartalmú thenardit-burkeit) álló ásványegyüttest alkotnak. A klór-mentes, Na<sup>+</sup> és SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>-tartalmú fluidösszetétel egyedinek tekinthető köpenykörülmények között. A fluidum forrása egy illó-gazdag olvadék lehetett, amelyben az amfibol (valamint alárendelten flogopit és apatit) kristályosodása során feldúsultak az illók (C-O-N-S), Na<sup>+</sup>, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> és SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, amelyek csapdázódtak a keletkező amfibolban.</p> László Előd Aradi Márta Berkesi Csaba Szabó Copyright (c) 2019 Földtani Közlöny 2019-04-14 2019-04-14 149 1 35 49 10.23928/foldt.kozl.2019.149.1.35 Geotermikus koncessziós területek értékelésének hazai gyakorlata és a nyilvántartási rendszerekhez való viszonya http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/1519 <p>A tanulmányban röviden ismertetjük a hazai geotermikusenergia-nyilvántartási rendszert és a jelenleg a geotermikus koncesszióra javasolt területek értékelési rendszerét. Gyakorlati példán keresztül mutatjuk be, milyen jellegű módszertani háttér kidolgozása szükséges a nemzetközi geotermikus értékelési rendszerekhez való csatlakozáshoz, amelyre vonatkozóan javaslatot tettünk. A geotermikus kutatás szempontjából perspektivikus területek érték sor rendjének megállapításához a földtani, hidrogeológiai viszonyok mellett figyelembe kell venni a geotermikus energia kinyerésének megvalósíthatóságát és a gazdasági-társadalmi életképességet is, mely messze túlmutat a hazánkban elterjedt földtudományokon alapuló készletbecslésen. Geotermikus vagyon- és készletnyilvántartásra jelenleg nincs hivatalosan elfogadott nemzetközi szabvány, de általánosan elfogadott és használt az „Ausztrál/Kanadai Szabvány a kutatási eredmények, geotermikus vagyonok és geotermikus készletek jelentéséhez”. Bár célként megjelölhető a kanadai–ausztrál szemléletű vagyon- és készletnyilvántartáshoz közelítő hazai nyilvántartási rendszer kialakítása, a rend szerek közti harmonizáció nem oldható meg egyszerűen a meglevő nyilvántartási adatok átszámításával. A hazai gyakorlatban összemosódik a geotermikus vagyonszámítás és a geotermikus vagyonosztályozás. Megállapítottuk, hogy a jelenlegi hazai osztályozás nem feleltethető meg egyik nemzetközi rendszernek sem. A hazai geotermikus prognó zisokban általában volumetrikus készletbecslési módszert használnak, ezekben nem jelenik meg a kitermelhetőség fogalma. Tanulmányunkban a koncesszióra javasolt területek geotermikus ásványvagyon értékelésében a vízzel kiter melhető hőmennyiség és teljes hőmennyiség hányadosaként jelenítettük meg a kitermelhető készlet arányát, amivel a hagyományosan kitermelhető séget jellemezhetjük. Geotermikus készleteket csak ott lehet megállapítani, ahol geo termikus védőidom kijelölésre került, és abból megkezdődött a geotermikus energiatermelés. Jelenleg a készletszámítási adatok az elfogadott kutatási zárójelentés vagyonadatai alapján számszerűsíthetők, mivel geotermikus védőidom nem került még kijelölésre. Ahogy a védőidom területének nagysága a kívánt termelési mennyiségtől függ, hasonlóképpen a feltártság mértéke befolyással van egy terület értékére.</p> László Zilahi-Sebess Erika Boda Ágnes Gulyás Copyright (c) 2019 Földtani Közlöny 2019-04-20 2019-04-20 149 1 51 60 10.23928/foldt.kozl.2019.149.1.51 Események, rendezvények, személyi hírek, könyvismertetések http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/1520 <p>Események, rendezvények:</p> <ul> <li>Izotóp Klimatológiai és Környezetkutató Központ (IKER): Recens és paleo-környezetgeokémiai kutatás-fejlesztési irányok megerősítése</li> <li>MOLNÁR József emléktáblájának felavatása Balatonakaliban születésének 100. évfordulóján</li> <li>14. Téli Ásványtudományi Iskola Veszprém, 2019. január 18–19.</li> <li>Szép Magyar térkép 2018</li> </ul> <p>Személyi hírek</p> <p>Könyvismertetés:</p> <ul> <li>MÉSZÁROS Ernő: A földi légkör története</li> <li>DOBOS Irma, SCHEUER Gyula: Tanulmányok a hazai és külföldi hidrodinamikai rendszerekről</li> </ul> Tibor Cserny Copyright (c) 2019 Földtani Közlöny 2019-04-21 2019-04-21 149 1 61 66 A Magyarhoni Földtani Társulat 2018. évi rendezvényei http://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/1521 Ágnes Krivánné Horváth Copyright (c) 2019 Földtani Közlöny 2019-04-21 2019-04-21 149 1 67 84