fogászat, orális biológia
Ugrás a fő tartalmi részhez Ugrás a főmenübe Ugrás az oldal lábrészéhez

Szerzői jogi nyilatkozat

Fogorvosi Szemle szerzői jogi Nyilatkozata

A nyilatkozat letöltése PDF formátumban

 

FOGORVOSI SZEMLE - Nyilatkozat közlési engedélyről

 

Szerző

Név:.........................................................................................................................................................................

Cím:..........................................................................................................................................................................

E-mail cím:..............................................................................................................................................................

 

A cikk adatai

Cím:.........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Társszerzők:............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

Szerkesztőség

Fogorvosi Szemle

Szentkirályi u. 47.

1088 Budapest, Magyarország

 

A Nyilatkozatot a folyóirat szerkesztőségének címére kérjük küldeni.

 

  1. Felhasználási jog

Jelen Nyilatkozat értelmében a Szerző cikkének ingyenes, határidő nélküli közlési jogát kizárólagosan átadja a Szerkesztőségnek, beleértve ebbe a cikk földrajzi, nyelvi, időbeli, példányszám- vagy egyéb korlátozás nélküli tárolásának, kinyomtatásának, tetszőleges nyomtatott vagy online, offline elektronikus adathordozón történő publikálásának, sokszorosításának, árusításának jogát. A fenti jogok átadása kizárólag a cikk végső, kiadott változatára vonatkozik, és nem korlátozza a szerzőt a cikk preprint (szerzői) változatának felhasználásában (l. és III. pont).

 

  1. A Szerkesztőség jogai és kötelezettségei

A Szerkesztőség jogai a Nyilatkozat tárgyát képző cikkel kapcsolatban különösen a következők:

  • Szabadon elérhetővé és letölthetővé teheti a cikket saját hivatalos, kiadói honlapján, időbeli korlátozás nélkül.
  • Árusíthatja a cikket földrajzi korlátozás nélkül (előfizetőknek, egyszeri letöltőknek, a cikk-archívum egyszeri vásárlóinak stb.). Átalakíthatja a cikket tetszőleges elektronikus fomátumba.
  • A cikket publikálhatja a hivatalos kiadói honlapon feltüntetett nyomtatott folyóirataiban. A cikk közlési és felhasználási jogát átadhatja bármely harmadik félnek.
  • Más nyelvre lefordíthatja a cikket.
  • A szerző nevében felléphet a cikkel kapcsolatos jogsértések, jogtalan felhasználás és szellemi tulajdon eltulajdonítása esetén.

A Szerkesztőség megszervezi, hogy a cikk elfogadott, első publikálása előtti változatát a szerkesztőség elküldje a szerző jelen Nyilatkozatban megadott címére. A Szerző vállalja, hogy ezt a javításokkal (amennyiben szükségesek) három napon belül a szerkesztőségbe visszaküldi, s vállalja, hogy kizárólag formai javításokra szorítkozhat, tartalmi változtatások ebben a szakaszban már nem lehetségesek.

 

III. A Szerző jogai és kötelezettségei

A Szerző kijelenti és szavatolja, hogy a cikknek ő a kizárólagos szerzője – illetve a cikk jelen formában való megjelentetéséhez bírja valamennyi társszerző hozzájárulását (l. és IV. pont) –, a cikk saját, eredeti szellemi alkotása, a cikk közlési jogát sem részben, sem egészben nem ruházta át a harmadik félre a jelen Nyilatkozat aláírása előtt, ezért jogában áll a jelen Nyilatkozat aláírása, s így felhatalmazza a Szerkesztőséget a cikk publikálására.

Jelen Nyilatkozat aláírásával a Szerző szavatolja, hogy a cikkben nincs plágium, a leírtak a szerző legjobb tudása szerint pontosak és igazak, a cikk nem tartalmaz rágalmakat, obszcén vagy harmadik fél szerzői jogát, magánéletét vagy bármilyen más jogát sértő, vagy egyébként jogszabályba ütköző részeket, és a kézirat sem magyar, sem más nyelven, sem részben, sem egészben nem áll más folyóiratnál elbírálás vagy megjelenés alatt.

A Szerző elfogadja és vállalja, hogy a Nyilatkozat szerinti cikk publikálásából kifolyólag royalty vagy más díj, avagy költségtérítés semmilyen körülmények között nem jár neki. A Szerző elfogadja, hogy a Nyilatkozat aláírása után a Nyilatkozat tárgyát képező cikk végleges, kiadott változatának felhasználási joga felett nem rendelkezik, ugyanakkor a Szerző fenntartja, hogy a továbbiakban is megilletik a személyhez főződő jogai, különösen a név feltüntetéséhez való jog.

A Szerzőt megilletik továbbá a cikk preprint (szerzői) változatához kapcsolódó bizonyos archiválási jogok. A preprint változat a szerzői kézirat, mely kiegészülhet a bírálat és a korrektúra során elvégzett módosításokkal, és formátuma tetszőleges lehet (.doc, .tex., .pdf stb.). Az ehhez fűződő szerzői archiválási jog a preprint emailben történő terjesztését, saját oktatási tevékenysége során történő felhasználását, a szerző saját honlapján elhelyezését, továbbá zárt vagy nyitott, illetve nyomtatott vagy elektronikus intézeti publikációs gyűjteményben (repozitóriumban) való elhelyezését foglalja magába. Az archiválás során a Szerző mindig köteles a cikk végleges, kiadott változatának elérhetőségét is pontosan megadni, illetve a közölt cikkhez linket mellékelni http://dx.doi.org/[DOI szám szögletes zárójel nélkül] formátumban.

 

  1. Harmadik fél tulajdonában levő, avagy felhasználási joga alatt álló tartalom felhasználása a cikkben

A Szerző vállalja, hogy amennyiben a Szerző írásban a Szerkesztőségnek nem jelzi, hogy a cikknek társszerzői vannak, ezzel kinyilvánítja, hogy a cikknek ő az egyedüli szerzője. Amennyiben társszerzőket nevez meg, köteles jótállni azért, hogy minden társszerzőt feltüntet, továbbá kizárólagosan és teljes körűen képviseli őket és a jelen Nyilatkozatot a felhatalmazásuk birtokában írja alá, amely felhatalmazás kiterjed a társzerzők szellemi alkotásának is a Szerkesztőség általi ugyanolyan terjedelmű és feltételrendszerű felhasználásra (különös tekintettel a felhasználási jog ingyenességére, kizárólagosságára és korlátozásmentességére), mint amilyen jogokat, s amilyen feltételekkel a jelen Nyilatkozattal a Szerző biztosít a Szerkesztőségnek. Amennyiben bármely harmadik fél a jelen Nyilatkozat hatálya alá tartozó cikkben észlelt tartalom jogosulatlan felhasználása miatt kártérítési igényt jelent be a Szerkesztőséggel szemben, ennek anyagi következményeit a Szerző vállalja.

A Szerző vállalja, hogy amennyiben a Szerző olyan anyagokat kíván megjelentetni cikkében, amelyek felhasználási joga más jogtulajdonos, kiadó, szerző birtokában van, a Szerző kizárólagos felelőssége, hogy ezen jogtulajdonosoktól a megfelelő (az előző bekezdésben rögzítettek szerinti) közlési engedélyeket beszerezze, mielőtt kéziratát a Szerkesztőséghez benyújtja.

 

  1. Egyéb rendelkezések

A jelen Nyilatkozat szerinti cikk Magyarország területén jelenik meg először, ezért a jelen Nyilatkozatra Magyarország hatályos jogszabályai, elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alkalmazandó.

Bármilyen jogvitában, amely a jelen Nyilatkozattal érintett felek között a jelen Nyilatkozatból eredően keletkezik, a Szerző elismeri Magyarország bíróságainak joghatóságát, s a budapesti székhelyű Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek aláveti magát.

A jelen Nyilatkozat, a keltének napján lép hatályba.

A jelen Nyilatkozatot a Szerző elolvasta, értelmezte, s mint akaratával mindenben megegyezőt írta alá.

 

 

              ................................................                                                            ................................................

                                 Szerző                                                                                                  Dátum