Fogorvosi Szemle https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle <p>A <strong>Fogorvosi Szemle</strong> (Stomatologia Hungarica) a Magyar Fogorvosok Egyesületének tudományos folyóirata. Elsősorban a fogászat és az orális biológia különböző területén végzett kutatások eredményeiből született eredeti közlemények fóruma. Publikálási lehetőséget biztosít a fogászattal kapcsolatos interdiszciplináris kutatási eredményeknek és összefoglaló közleményeknek.</p> Magyar Fogorvosok Egyesülete hu-HU Fogorvosi Szemle 0015-5314 3D nyomtatható biokompatibilis modell alapanyagok polimerizációs tulajdonságainak vizsgálata https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/2173 <p>A 3D nyomtatás pontosságát sok tényező befolyásolja, többek között a nyomtatáshoz használt polimerek összetétele, amely a polimerizációs paramétereket, a polimerizációs zsugorodást (PS) és konverziót (DC) befolyásolja. A munkánk során két kereskedelmi forgalomban kapható biokompatibilis 3D nyomtatható anyag PS és DC értékeit vizsgáltuk. Ezekre a paraméterekre nincs adat az irodalomban. Jelen kutatás célja megvizsgálni, hogy a vizsgált polimerek polimerizációs paraméterei hogyan változnak a nyomtatás utáni öt napig, mely utópolimerizációs folyamatok hatással lehetnek<br>a kinyomtatott modellek dimenzióbeli torziós paramétereire. Vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a polimerek PS értékei első mérési naptól az ötödik napig szignifikánsan növekedtek; 0,2271 v/v%-kal a MED610 és 0,4979 v/v%-kal a MED620 esetén. A DC értékek 90,182 és 99,9433% között változtak és a 3. napon mutattak maximumot. A MED610 polimer esetén kisebb mértékű volt a polimerizációs paraméterek változása, mint MED620 esetén, így utóbbi esetén nagyobb mértékű utópolimerizációs hatással kell számolni, mely befolyásolhatja a kinyomtatott objektum pontosságát.</p> Melinda Szalóki Hamid Javadi Sara Khandan Adelina Stephanie Youssef József Gáll Csaba Hegedűs Copyright (c) 2019-10-09 2019-10-09 112 3 70 76 10.33891/FSZ.112.3.70-76 Az implantológia helye a fogcsírahiányos esetek ellátásában https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/2176 <p>A fogcsírahiányos páciensek ellátása komplex, multidiszciplináris feladat, amely során kiemelten fontos a korai diagnózis és a megfelelő kezelési terv felállítása. Ideiglenesen célszerű lehet a perzisztáló tejfog megtartása az aplasiás maradó fog helyén esztétikai és helyfenntartó céllal. A foghiányból adódó rés záródása történhet spontán, irányított fogváltással, vagy pedig orthodonciai kezeléssel. Ha a hiányzó fogat pótoljuk, szükség lehet helyteremtés céljából preprotetikai-orthodonciai kezelésre. Ebben a kezelési szakaszban kell megoldanunk a résnyitás mellett a szomszédos fogak tengelyállásának és occlusiós anomáliáinak korrekcióját is. A protetikai ellátás során, főleg fiatal páciensek esetében, fontos<br>a minimál invazív szemlélet. A konvencionális fogpótlások mellett egyre nagyobb szerep jut az adhezív és kompozit hidaknak, héjaknak. Előnyös lehet a hiányzó fog pótlása implantátummal, valamint az arra készülő koronával. Ehhez többnyire keskeny átmérőjű implantátumokat használunk, szükség esetén előzetes csontpótló beavatkozással kombinálva. Az implantációs műtét kivitelezhetősége szempontjából a megfelelő csontmennyiség és hely megteremtése, az implantációs fogpótlás hosszú távú stabilitása érdekében az esetleges parafunkciós mozgások kiküszöbölése elengedhetetlen. A fogcsírahiányos esetek sikeres ellátásának legfontosabb feltétele a szájsebész és a fogszabályozó orvos együttműködése a kezelés teljes időtartama alatt.</p> Szabolcs Gyulai-Gaál Fanni Minya Bálint Trimmel László Simonffy Copyright (c) 2019-10-09 2019-10-09 112 3 77 81 10.33891/FSZ.112.3.77-81 Transzmurális szálerősítéses merevítés a nagyméretű MOD kavitások mechanikai ellenálóképességének növelésére – technikai leírás https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/2172 <p>Korunk táplálkozási szokásai és az ezek következtében népbetegséggé vált caries miatt jelentős számban készülnek<br>egyre nagyobb kiterjedésű, mezio-okklúzio-disztális (MOD) kavitásokba kompozíciós tömőanyagból restaurációk. A modern adhezív restaurátumokkal szemben követelmény, hogy állítsák helyre a fog funkcionális egységét, továbbá erősítsék meg azt, kivédve ezzel a későbbi esetleges foganyag-restaurátum komplexumban kialakuló töréseket. Az MOD kavitások kialakítása jelentős mechanikai gyengüléshez vezet, ami döntően a zárólécek elvesztésének, valamint a kavitás dimenzióinak (mélységének) következménye. Bár a mai kompozitok elődeikhez képest jelentős fejlődésen mentek keresztül, az extrém mélységű MOD kavitások ellátására a hagyományos direkt kompozit restaurátumok alkalmassága erősen megkérdőjelezhető. Több vizsgálat szerint az így ellátott fogak mechanikai ellenállóképessége számottevően csökkent.<br>Cikkünk célja egy olyan új technika bemutatása, ami a kavitás-alakítás során jelentősen meggyengült fogakat képes teherviselőbbé tenni. Az általunk alkalmazott új eljárás, a transzmurális merevítés erős mechanikai kapcsolatot teremt az MOD üreg falai között, így növelve azok ellenállóképességét az okkluzális irányból ható terhelésekkel szemben.</p> András Volom Márk Fráter Copyright (c) 2019-10-09 2019-10-09 112 3 82 86 10.33891/FSZ.112.3.82-86 Fogászati implantáció biszfoszfonát terápiában részesülő betegeknél https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/2174 <p>Az oszteoporózis és a csontmetasztázisok kezelésénél gyakran használnak csontrezorpciót gátló szereket, köztük a biszfoszfonátok<br>csoportjába tartozó gyógyszereket. Ezen szerek alkalmazása az állcsontok nekrózisát (medication related<br>osteonecrosis of the jaw, MRONJ) eredményezheti. Irodalmi összefoglalónk célja a nemzetközi irodalom és ajánlások<br>áttekintése a biszfoszfonát terápiában részesülő betegek implantációs kezelésével kapcsolatosan.<br><br><strong>Anyag és módszer</strong><br>A MEDLINE és a Web of Science adatbázisán a „bisphoshonate”, „dental implant” és a „MRONJ” kulcsszavakkal végeztünk<br>keresést a 2014-nél nem régebben megjelent angol és magyar nyelvű publikációk között.<br><br><strong>Eredmények</strong><br>A feltételeknek 291 dolgozat felelt meg. Ezen közlemények közül a szerzők konszenzus alapján 27 releváns publikációt<br>választottak ki áttekintés céljából. A nemzetközi irodalmi adatok szerint a dentális implantáció eredményessége az orális<br>biszfoszfonát terápiában részesült és biszfoszfonát terápiában nem részesült betegcsoportok közt nem mutatott eltérést.<br>Intravénás biszfoszfonátok alkalmazásakor az implantátumok sikertelensége és a MRONJ kialakulása nagyobb arányban<br>jelenik meg. A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság (MAÁSZT) jelenlegi ajánlása mind az orális, mind az<br>intravénás biszfoszfonát terápiában részesült pácienseket implantáció szempontjából a magas kockázati tényezőjű csoportba<br>sorolja, tehát a biszfoszfonát terápiát az implantáció abszolút kontraindikációjának tekinti. Jelen kutatásunk során<br>nem találtunk olyan biokémiai markert, amely egyértelműen jósló tényezője lenne a MRONJ kialakulási valószínűségének.<br><br><strong>Konklúzió</strong><br>A biszfoszfonát terápiában részesült betegek implantációs terápiájánál mindig egyedi mérlegelés szükséges. Az implantáció<br>sikerességét és a MRONJ kialakulásának valószínűségét befolyásolhatja a gyógyszer beviteli útja, a kezelés időtartalma<br>és az egyéb komorbiditási tényezők fennállása vagy hiánya. A téma további kutatása szükséges, hiszen a feldol-<br>gozott irodalmi kutatások során kevésben találtunk hosszú távú randomizált klinikai vizsgálatokat és egyértelmű ajánlásokat,<br>melyek indiviualizálnák a biszfoszfonát terápiában részesült betegek implantációs kezelésének rizikóanalízisét. Ugyanakkor<br>a nemzetközi szakirodalom és ajánlások tükrében a MRONJ szempontjából fogászati implantátum beültetése esetén<br>alacsony rizikóval számolhatunk, ha betegünk 4 évnél nem régebb óta orális biszfoszfonát terápiában részesül és nem<br>áll fenn egyéb komorbiditási tényező. Amennyiben orális biszfoszfonát terápia 4 évnél régebb óta folyamatos vagy egyéb<br>komorbiditási tényező szerepel az anamnézisben az implantáció „drug holiday” tartása (a gyógyszeres terápia időleges<br>felfüggesztése) esetén szintén alacsony kockázatúnak tekinthető. Ezekben az esetekben a beteget érdemes megfelelő<br>antibiotikus profilaxisban részesíteni. A szakirodalomban konszenzus alakult ki abban, hogy az intravénás biszfoszfonát<br>terápia esetén a fogászati implantáció a magas MRONJ rizikó miatt ellenjavallt.</p> Levente Palásti Dóra Iványi Ferenc Oberna Márton Kivovics Copyright (c) 2019-10-09 2019-10-09 112 3 87 93 10.33891/FSZ.112.3.87-93 Várandósság és gyógyszerek https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/2175 <p>A várandós páciensek fogászati kezelése néhány pontban eltér a nem várandósokétól. A fogorvos feladata az erre vonatkozó naprakész információk ismerete, melyek betartásával az anya és a magzat egészsége is megóvható. A várandós nőknek gyakrabban kell látogatniuk a fogorvosi szakrendelést, hiszen a megváltozott hormonális hatások fokozott rizikót<br>jelentenek egyes fogászati kórképek kialakulására. Ezek felismerése és szakszerű ellátása kulcsfontosságú a terhesség során. Mind a kezelés menete, mind a szükséges gyógyszerelés nagyobb odafigyelést igényel a fogorvos részéről. A várandósok fogászati kezelését befolyásoló tényezőket és a magzati fejlődésre ható gyógyszereket számos tudományos kutatás célozza, ám a rendelkezésünkre álló információ még így is csekély. Cikkünkben a fogászati gyakorlatban használt gyógyszereket – antibiotikumok, fájdalomcsillapítók, helyi érzéstelenítők, gombaellenes készítmények, vírusellenes szerek, szorongáscsökkentők, szájfertőtlenítők és szájüregi ecsetelők – gyűjtöttük össze és összegeztük a várandósságban történő alkalmazhatóságukat az aktuális irányelvek alapján.</p> Réka Miklós Kristóf Forgó Árpád Joób-Fancsaly Nándor Ács Copyright (c) 2019-10-09 2019-10-09 112 3 94 101 10.33891/FSZ.112.3.94-101