Fogorvosi Szemle https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle <p>A <strong>Fogorvosi Szemle</strong> (Stomatologia Hungarica) a Magyar Fogorvosok Egyesületének tudományos folyóirata. Elsősorban a fogászat és az orális biológia különböző területén végzett kutatások eredményeiből született eredeti közlemények fóruma. Publikálási lehetőséget biztosít a fogászattal kapcsolatos interdiszciplináris kutatási eredményeknek és összefoglaló közleményeknek.</p> Magyar Fogorvosok Egyesülete hu-HU Fogorvosi Szemle 0015-5314 Zeolit és magnéziummal ioncserélt zeolit in vitro összehasonlító vizsgálata https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/7205 <p>A zeolit és magnéziummal ioncserélt zeolitrendszer vizsgálata humán őssejteken és a különböző koncentrációk hatására<br>bekövetkező eltérő életképesség és ALP aktivitás értékek információt nyújtanak a csontosodást, csont „turnovert”<br>befolyásoló tényezőkről. Jelen munkánk célja a zeolit és a magnéziummal ioncserélt zeolit koncentrációk (0,605 mM,<br>0,325 mM, 0,15 mM Mg-zeolit és zeolit) hatásának vizsgálata volt in vitro kísérleti rendszerben, tenyésztő médiumban<br>bölcsességfog eredetű (DPSC) sejteken, különböző mintavételi időpontokban (1., 4., 7. és 14. nap).<br>Az életképesség és alkalikus foszfatáz aktivitás méréseink alapján mindkét vizsgált komponens, így a zeolit és a magnéziummal<br>ioncserélt zeolit több területen is ígéretes összetevője lehet a jövő mesterséges szövettenyésztést alkalmazó<br>orvosi beavatkozásainak. Kísérleteink alapján a Mg-zeolit bizonyult hatékonyabbnak a hagyományosan használt zeolittal<br>szemben.</p> Ildikó Szilágyi Zsuzsanna Czibulya Attila Csík Mihály Braun Csaba Hegedűs Copyright (c) 2021-09-17 2021-09-17 114 3 100 105 10.33891/FSZ.114.3.100-105 Kombinált gépi parodontológiai kürettálás klinikai hatékonyságának tájékozódó vizsgálata és összehasonlítása a hagyományos manuális eljárással https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/7207 <p>Enyhe és közepes krónikus parodontális gyulladások oki kezelését többnyire sikerrel végezhetjük konzervatív módon, nem sebészi terápiával (szubgingivális kürett). A kezelés kézi eszközökkel végezve egyes páciensek számára a megfelelő anesztézia ellenére is kellemetlenségekkel járhat, illetve meglehetősen időigényes. A gépi eszközök (különösen<br>a homokfúvó) alkalmazása viszont még nem épült be a mindennapi gyakorlatba. Célunk az volt, hogy a klinikánkon újonnan bevezetett kombinált gépi (ultrahangos és homokfúvással végzett) kürettálással kapcsolatos kezdeti klinikai tapasztalatainkat a hagyományos, kézi eszközzel végzett terápiával összevetve írjuk le. Az összehasonlításhoz a 2019 júniusától 2020 februárjáig terjedő időszakban azonos orvos által a két eljárás valamelyikével kezelt, egyéb betegségben nem szenvedő, nem dohányzó pácienseink betegkartonjait elemeztük. Klinikai paraméterek javulása tekintetében a manuális és gépi eljárás közel azonos hatékonyságot mutatott, ugyanakkor gépi technikával a kezelések hossza szignifikánsan lerövidül, a páciensek pedig a gépi kezelést jóval kevésbé érzik kellemetlennek.</p> Bence Sándor Karácsonyi Gábor Braunitzer Gábor Ősze László Párkányi Copyright (c) 2021-09-17 2021-09-17 114 3 113 119 10.33891/FSZ.114.3.113-119 Virtuális tervezés és volumetrikus kiértékelés egy komplex parodontális defektus regeneratív-rekonstruktív sebészi ellátásában https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/7208 <p>Célkitűzés: Célunk egy parodontális defektus regeneratív-rekonstruktív sebészi ellátásának és a műtétek digitális tervezésének bemutatása hibrid virtuális modell alapján, továbbá a pre- és postoperatív cone-beam computer tomográf (CBCT) felvételek pontos térbeli illesztésével a változások digitális kiértékelése.<br>Vizsgálati anyag és módszer: Félautomatikus szegmentációs módszer alapján a CBCT-ből előállított, keményszöveti<br>modellt és az intraorális szkennerrel vett digitális mintát identikus anatómiai pontok alapján történő illesztését követően<br>terveztük a sebészi beavatkozásokat. Első lépésben a 26-os fog eltávolításával egybekötött alveolus prezevációt végeztük el az „extraction site development (XSD)” technika alapján. Majd a 24-es és 25-ös fogakat érintő defektus<br>minimálinvazív regeneratív célzatú ellátását végeztük. A preoperatív és postoperatív CBCT felvételek illesztésével és szubtrakciójával volumetrikusan és lineárisan értékeltük ki a beavatkozások eredményét.<br>Eredmények: Az érintett területen összesen 0,44 cm3 keményszöveti többlet keletkezett. Ezzel együtt megfigyelhető kismértékű marginális csontrezorpció, melynek mértéke összesen 0,11 cm3. Lineáris mérések alapján 24-es és 25-ös fogak körül kialakult cirkumdentális, horizonto-vertikális defektus átlagosan 53,88 ± 36,84%-os keményszöveti telődést mutatott, a kresztális csontszél kismértékű lebomlása és 1,22 ± 0,87 ínyrecesszió kialakulása mellett.<br>Konklúzió: Megállapítható, hogy valósághű hibrid modellek segítségével nagy alapossággal tervezhető meg regeneratív-rekonstruktív sebészeti beavatkozások lépései. Valamint pre- és postoperatív CBCT felvételek szubtrakciójával megismerhettük a defektus gyógyulásának mechanizmusait.</p> Eleonóra Sólyom Dániel Palkovics Csaba Pintér Francesco Guido Mangano Péter Windisch Copyright (c) 2021-09-17 2021-09-17 114 3 120 130 10.33891/FSZ.114.3.120-130 Az alsó bölcsességfogak juxta-apikális radiolucenciája https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/7206 <p>A juxta-apikális radiolucencia (JAR) egy olyan radiológiai jel, amely jól körülhatárolt radiolucens területként jelenik meg az alsó bölcsességfogak apikális és laterális felszínén. Egyes vizsgálatok alapján a JAR jelenléte közvetlen összefüggésbe hozható a bölcsességfog eltávolítása során bekövetkező nervus alveolaris inferior sérüléssel, míg más vizsgálatokban ezt nem bizonyították. Jelen tanulmányunk célja volt a nemzetközi szakirodalom áttekintése, és a JAR fogalmának bevezetése a hazai szakirodalomba. A JAR ismerete a gyakorló fogorvos, szájsebész számára mind diagnosztikai szempontból (pl. góckutatás-góctalanítás problémaköre, fogeltávolítás indikációinak tisztázása), mind a műtéttechnika szempontjából (kevésbé ellenálló sérülékenyebb terület) jelentőséggel bír.</p> Kata Janovics Balázs Soós Edina Lempel Ágnes Bán József Szalma Copyright (c) 2021-09-17 2021-09-17 114 3 106 112 10.33891/FSZ.114.3.106-112 Az I–III. stádiumú parodontitis kezelése https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/article/view/7209 <p>A nemrégiben bevezetett, a parodontitis osztályozására vonatkozó 2017. évi szakmai állásfoglalás több meghatározást és diagnosztikai megközelítést változtatott meg a fogágybetegség klasszifikációjában. Ezeket tavaly összegezték és közzétették a magyar tudományos médiában. Az új osztályozás egyik kulcseleme, hogy paradigmaváltást hozott létre és új perspektívákat nyitott meg a plakk okozta parodontális megbetegedések értelmezésében. A plakk okozta parodontitis esetében az új osztályozás nemcsak a betegség súlyosságát és mértékét, de a komplexitását és a páciens egyéni kockázatát is számításba veszi. Bölcs döntés volt bizonyítékon alapuló klinikai irányelveket létrehozni a gyakorló fogorvosok számára, mely leírja hogyan kezeljünk egy előrehaladott, I–III. stádiumú fogágybetegségben szenvedő pácienst. Az EFP munkacsoportok konszenzusa alapján a közelmúltban egy nagyon részletes iránymutatást tettek közzé a J. Clinical Periodontology (2020; 47: 4–60) cikkében. Ezek az ajánlások az átfogó parodontális kezelés teljes menetére kiterjednek.<br>A cél: Az EFP protokoll magyar összefoglalásának célja az 55 oldalas EFP S3 szintű klinikai gyakorlati útmutató<br>(S3 Level Clinical Practice Guideline, S3 CPG) rövid összefoglalása a magyar fogorvosok és kutatók számára.<br>Eredmény: Az S3 CPG előre kialakított, lépésenkénti megközelítést alkalmazott a parodontitis I–III stádiumának kezelésére. Konszenzus született az ajánlásokról, amelyek kiterjednek a járulékos beavatkozásokra a terápia minden szakaszában. A kezelés megtervezése a következőkre összpontosít: a) viselkedésbeli változások, supragingivalis biofilm, ínygyulladás és rizikótényezők kontrollja; b) supra- és subgingivalis eszközhasználat kiegészítő terápiákkal vagy anélkül; c) parodontális sebészi beavatkozások különböző típusai; d) a szükséges fenntartó parodontális terápia, hogy az előnyöket hosszú távon tudjuk garantálni. A parodontális ellátás főbb elemeit összefoglalja ez a magyar változat.<br>Következtetés: Ez az S3 irányelv a közzétételkor rendelkezésre álló bizonyítékok alapján összefoglalja a parodontitis kezelésére és a parodontális egészség fenntartására rendelkezésre álló leghatékonyabb módszereket.</p> Claudia Paár Boldizsár Bartha Mária Eper Zsombor Radóczy-Drajkó Gábor Szabó István Gera Copyright (c) 2021 Szerzők https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-17 2021-09-17 114 3 131 142 10.33891/FSZ.114.3.131-142