https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/issue/feed Földtani Közlöny 2024-06-05T18:27:54+00:00 Sztanó Orsolya orsolya.sztano@ttk.elte.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Földtani Közlöny</strong> — a <strong>Magyarhoni Földtani Társulat</strong> (MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata &nbsp;— 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.&nbsp; A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül &nbsp;a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. A folyóirat 2017-től <strong>nyílt hozzáférésű (OA)</strong>. A kiadványt az MTMT, a CrossRef, Scopus indexeli, az MTA REAL és az OSZK EPA archiválja.</p> https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/15984 Elnöki megnyitó 2024-06-05T18:27:39+00:00 Tivadar M. Tóth demoszerzo@web2studio.info <p>2023 tavaszán a Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége és tagságának jelentős része a jubileumi előadónap és a kapcsolódó szatellit rendezvények minél magasabb színvonalú, minél emlékezetesebb megrendezésére készült. Hogyan lehet egyszerre megmutatni 175 év folytonosságát, a jelen szakmai kihívásait és megfogalmazni a jövőnek szánt legfontosabb üzeneteinket? Vajon belefér-e egy egész napos tudományos rendezvény feszített kereteibe valamennyi szakosztály és területi szervezet érdemi bemutatkozása? Kell-e főszponzor, kik legyenek a kiemelt meghívottak, mi legyen az ülés hivatalos nyelve, hány kapcsolódó konferenciát, előadóülést és terepi napot tervezzünk? Ilyen és hasonló izgalmas kérdések körül folyt a rendszeres diskurzus, és ebbe a lelkes tervezésbe rondított bele egy napsütéses pénteken az a telefonhívás, amely az azóta mindenki számára ismert banki csalásról értesített. Az a döbbent délután az Elnökség valamennyi tagját visszarántotta a földre. Hogy eshetett meg? Ki tehette? Hol hibáztunk? Megtörténhet-e újra? <em>(folytatás a PDF-ben)</em></p> 2024-06-04T10:28:15+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/15985 A Magyarhoni Földtani Társulat 2023. évi tevékenysége 2024-06-05T18:27:43+00:00 Edit Babinszki demoszerzo@web2studio.info <p>A Magyarhoni Földtani Társulat 2023-ban ünnepelte alapításának 175. évfordulóját. Az Elnök­ség, a szakosztályaink és területi szervezeteink éves programjaikat e köré az évforduló kö­ré szervezték. A programok­ nagy része már döntően személyes jelenléttel zajlott, a kizárólag online ese­mények száma lecsökkent, viszont egyre nagyobb teret nyert a hibrid forma, ahol a személyes jelenlét barátságos hangulata és az online világ távolságfüggetlensége keveredik egymással.<em> (folytatás a PDF-ben)</em></p> 2024-06-04T10:32:56+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/12888 Középső miocén szárazföldi gerinces faunadokumentáció Észak-Magyarországról és a Visegrádi-hegységből 2024-06-05T18:27:43+00:00 János Hír pasztoimuzeum@gmail.com Tamás Bíró tbiro@ludens.elte.hu Dávid Karátson karatson.david@ttk.elte.hu <p>Az első szerző az utóbbi két évtized során tonnás nagyságrendű mintaanyag begyűjtésével és iszapolásával számos középső miocén (badeni és szarmata) korú kisgerinces leletegyüttest tárt fel elsősorban Észak-Magyarországon, valamint a Visegrádi-hegységben. Az iszapoláshoz a Daams &amp; Freudenthal (1988) által leírt berendezést alkalmazta. A faunák feldolgozása nemcsak rendszertani, ősállatföldrajzi és biokronológiai eredményeket hozott, hanem kőzetrétegtani, geokronológiai vonatkozásai is vannak. Jelen tanulmány célja ez utóbbi összefüggések ismertetése.</p> 2024-06-04T10:56:54+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/12030 Furadékelemzések és eredményeik alkalmazása – esettanulmány 2024-06-05T18:27:45+00:00 István Koncz koncz.istvan38@gmail.com <p>A szerző áttekintést ad a furadékmintázásról és a furadékanalízisekről. Egy példaként használt fúrásban bemutatja a furadékanalízisek eredményeit: a Rock-Eval-adatokat, a furadékok szénhidrogéngáz-tartalmát és szénizotóparányait, a furadékextraktumok biomarker és szénizotóparány-adatait. A Rock-Eval-adatok segítségével megállapítható volt az anyakőzetek jelenléte, vastagsága és kerogénjének típusai. A furadékgázok szénhidrogénjeinek szénizotóparányai II/III és III típusú kerogént jeleztek, továbbá a termogén eredetű metán mellett a bakteriális eredetű jelenlétét. A rétegvizsgálatok gázaiban lévő etán és propán szénizotóparányai autochton jellegre utaltak. A furadékextraktumok biomarkerei és szénizotóparányai alapján megállapítható, hogy az „alsó” pannóniai és a középső miocén kőzetekből származó extraktumok genetikailag eltérőek, továbbá a rétegvizsgálatból származó szénhidrogén-folyadékot a középső miocén anyakőzet generálta, és a szénhidrogén-folyadék autochton jellegű.</p> 2024-06-04T11:25:53+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/15330 A heteromorph Parapatoceras ammonitesz genus előfordulása a villányi alsó calloviban 2024-06-05T18:27:47+00:00 András Galácz andras.galacz@gmail.com <p>A gazdag középső jura (callovi) faunájáról ismert villányi ammoniteszes padból nemrég előkerült egy <em>Parapatoceras</em> példány. Ez a heteromorf (kicsavarodott) ammonitesz nem ritka, különösen az európai callovi faunákban, de Villányból, az ezrével gyűjtött és két klasszikus monográfiában feldolgozott anyagban egyetlen példányként ritkaságnak számít. A dolgozat a példány leírását adja, és egyúttal áttekintést nyújt a Magyarországról, a középső jurából eddig ismertetett heteromorf ammoniteszekről.</p> 2024-06-04T11:42:13+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/14087 Egy elfelejtett nemzetközi folyóirat a Trianon utáni Magyarországon – a Palaeontologia Hungarica 2024-06-05T18:27:48+00:00 Miklós Kázmér mkazmer@gmail.com <p>A <em>Palaeontologia Hungarica</em> nevű nemzetközi őslénytani folyóirat 1921–1927 között jelent meg Magyaroszágon, neves nemzetközi szerzőgárdát felsorakoztatva. A szerkesztő, Majer István, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem adjunktusa, társszerkesztői Nopcsa Ferenc paleontológus és Fejérváry Géza Gyula zoológus, mindkettő világhírű a maga szakterületén. Arra keressük a választ, hogy milyen igények hozták létre a folyóiratot, és milyen okok vezettek megszűnésére; hogyan jelenhetett meg a koldusszegény Magyarországon egy világszínvonalú tudományos folyóirat, ha csak rövid időre is.</p> 2024-06-04T12:00:32+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/15986 Zsigmondy Vilmos, a Kárpát-medence földtani felépítésének és nyersanyagkincseinek sokoldalú kutatója 2024-06-05T18:27:50+00:00 Béla Csath demoszerzo@web2studio.info István Simon demoszerzo@web2studio.info <p>Széles körben ismertek azok a kutatások, amelyek Zsigmondy Vilmos artézikút- és hévízkútfúrásaival foglalkoztak. Azt viszont kevesebben tudják, hogy Zsigmondy a hazai bányászat történetében, azon belül a kőszénbányászat terén is úttörő volt, maradandó műszaki megoldások egész sorát alkotta. Ő volt az első, aki a Kárpát-medence földtani felépítését kutató fúrásokat mélyített, valamint elsőként fogott bele Magyarországon olajkutató fúrásba. A városligeti fúrásnál Magyarországon elsőként hajtott végre magfúrást, ahogy ő mondta „hengerfúrást”. Jelen tanulmányban Zsigmondy szén-, olaj- és földtankutató tevékenységeit mutatom be.</p> 2024-06-04T13:11:00+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/13252 Milyen volt geológiát tanulni a budapesti egyetemen az 1960-as években? 2024-06-05T18:27:51+00:00 András Galácz andras.galacz@gmail.com <p>Hatvan évvel ezelőtt, 1963 szeptemberében huszonvalahány társammal kezdtük meg tanulmányainkat az Eötvös Loránd Tudományegyetem geológus szakán. Most a tanulmányokkal töltött öt egyetemi évre távlatból visszaemlékezve szeretném megörökíteni azt az időt, ami számunkra a következő évtizedeket megalapozta és meghatározta. Nagy reményekkel indultunk, és nem csalatkoztunk, öt év múlva maradandó értékekkel távoztunk. Volt, amit nem kaptunk, nem kaphattunk meg képzésünk során, de ehhez nem mérhető az, amit kaptunk az egyetemtől és a tanárainktól. Ez az emlékezés köszönet és tisztelgés emléküknek.</p> <p>Mielőtt elbeszélném, hogyan kerültünk az egyetemre, hová jártunk órákra és gyakorlatokra, mit és kiktől tanultunk, miként jártuk be az országot a szakmai kirándulások során, röviden elmondom, hogy milyen állapotban fogadott bennünket a földtudomány a Természettudományi Karon.</p> 2024-06-04T14:28:04+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/15983 In memoriam Dr. Póka Teréz 2024-06-05T18:27:52+00:00 József Hála demoszerzo@web2studio.info <p>A közelmúltban ismét nagy és pótolhatatlan veszteség érte szaktudományunkat: 2023. október 5-én, életének 88. évében elhunyt Póka Teréz geológus–geokémikus, a földtudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatólaboratóriumának (MTA GKL) (mai nevén: HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézet) nyugalmazott tudományos osztályvezetője, a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagja. <em>(folytatás PDF-ben)</em></p> 2024-06-04T10:18:08+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/15987 A Magyarhoni Földtani Társulat 2023. évi rendezvényei 2024-06-05T18:27:53+00:00 Ágnes Krivánné Horváth demoszerzo@web2studio.info Olga Piros demoszerzo@web2studio.info <div class="main_entry"> <div class="item abstract"> <ul> <li class="show">Központi rendezvények</li> <li class="show">Alföldi Területi Szervezet</li> <li class="show">Budapesti Területi Szervezet – Általános Földtani Szakosztály</li> <li class="show">Alföldi Területi Szervezet</li> <li class="show">Dél-Dunántúli Területi Szervezet</li> <li class="show">Észak-Magyarországi Területi Szervezet</li> <li class="show">Online kurzusok</li> <li class="show">Agyagásványtani Szakosztály és Ásványtani-Geokémiai<br>Szakosztály</li> <li class="show">Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály</li> <li class="show">Nyersanyagföldtani Szakosztály</li> <li class="show">Oktatási és Közművelődési szakosztály</li> <li class="show">ProGEO Földtudományi Természetvédelmi Szakosztály</li> </ul> <p>(<em>részletek a PDF-ben</em>)</p> </div> </div> <div class="entry_details"> <div class="item galleys">&nbsp;</div> </div> 2024-06-04T14:43:24+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny https://ojs3.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/15988 Események, rendezvények, személyi hírek, könyvismertetések 2024-06-05T18:27:54+00:00 Olga Piros demoszerzo@web2studio.info <p><em><strong>Események:</strong></em></p> <ul> <li>XII. Kárpát-medencei Összegyetemi terepgyakorlat, Bakony – Balaton-felvidék</li> <li>Ifjú Szakemberek Ankétja, 2024</li> <li>Rajzpályázat-eredmények</li> <li>Reinjection Workshop, 2024. április 16.</li> </ul> <p><em><strong>Könyvismertetés:</strong></em></p> <ul> <li>FŐZY István: Bersek. Kőzetek és kövületek. Egy gerecsei hegy története. GeoLitera, Szeged</li> <li>CHOLNOKY Jenő: Utazás a sátán szekerén</li> <li>Élisée Reclus: A patak élete</li> <li>GURKA Dezső 2023: Novalis magyarországi vonatkozású motívumainak életrajzi háttere. A Charpentier család kapcsolati hálójának irodalmi<br>aspektusai. – Gondolat, Budapest. 122 p.</li> </ul> <p><em><strong>Személyi hírek:</strong></em></p> <ul> <li>PRAKFALVI Péter tagtársunk kitüntetése<em><strong><br></strong></em></li> </ul> <p><em>(részletek a PDF-ben)</em></p> 2024-06-04T14:51:43+00:00 Copyright (c) 2024 Földtani Közlöny