Két alföldi kisvízgyűjtő éves vízmérlegének meghatározása mért és modellezett adatok alapján

Kulcsszavak: Vízkészlet-gazdálkodás, vízmérleg, MIKE NAM, MIKE Hydro River

Absztrakt

Vízgazdálkodásunk fontos stratégiai kérdése a területi vízmérlegek jobb megismerése. Ehhez azonban nem rendelkezünk megfelelő részletességű adatokkal, így jobbára hidrológiai modellezéssel próbáljuk ismereteinket kiegészíteni. Mivel azonban ezeket a modelleket nem a magyarországi viszonyokra dolgozták ki, ezért kétirányú kutatást kell elvégeznünk. Egyrészt meg kell határoznunk, hogy a rendelkezésünkre álló (nem egységes területi felbontású, és nem feltétlenül kielégítő gyakorisággal megfigyelt) adatok hogyan használhatók fel az összetett visszacsatolásokkal terhelt környezeti kapcsolatrendszerek modellezésében. Másrészt adódik a kérdés, hogy milyen biztonsággal alkalmazhatjuk hazai körülmények között a nemzetközi gyakorlatban széles körben elterjedt modelleket. Ennek érdekében havi adatok felhasználásával két alföldi kisvízgyűjtőn végeztünk kutatásokat. Ennek során összehasonlítottuk a ténylegesen mért adatokból statisztikai és hidrológiai számítással készült hagyományos (vízkészletgazdálkodási mérleg modellel számított) vízmérleget a csapadék-lefolyás (MIKE NAM) és a hidrodinamikai (MIKE Hydro River) modellel számított modellek eredményeivel. A két vizsgált vízgyűjtő (a Dong-ér és a Berettyó) alapadatok tekintetében nagyon különbözött. A Berettyó részvízgyűjtőben számos felszíni víz mérőállomás van. Ezen rendelkezésre álló adatok statisztikai módon kiszámolt tényleges vízhozama lehet egy referencia érték, amelyhez a hidrodinamikai modell kalibrálása elvégezhető. A Dong-ér vízgyűjtő esetében a területi adatok szignifikáns hiánya miatt azokat előbb egy referencia vízgyűjtő segítségével kellett kalibrálni, hogy megbízható modellt alkothassunk. A vizsgálataim rámutattak, hogy a MIKE NAM csapadék-lefolyás és a MIKE Hydro River hidrodinamikai modellek kombinációjával megbízható kalibráció és szimuláció végezhető. A mért adatokból számított statisztikai eredmények alapján kimutatható egyfelől a modellek alkalmassága, sőt megfordítva a modell szimulációs eljárás is alkalmas arra, hogy kiegészíthessük az adathiányos vízgyűjtőkön a felszíni vízkészletek statisztikai értékelését. Bizonyítottuk, hogy a referencia vízgyűjtő kiválasztása – a hidrológiai analógia típusú megközelítés alapján – lényeges mértékben befolyásolja az eredményeket. Eredményeink szerint a hidrológiai analógia alapján paraméterezett modell – tényleges megfigyelések hiányában – a vízhasználatok engedélyezési döntéstámogatásában és alternatív vízkészlet-gazdálkodási javaslatok tesztelésében nagy hatékonysággal alkalmazható.

Információk a szerzőről

Tran Quang Hop, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály, 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

TRAN QUANG HOP MSc okleveles infrastruktúra-építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2012-ben. Ezt követően 6 évig a Hanoi Természeti erőforrások és Környezeti Egyetemen oktatott és kutatott. 2020-tól a Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának doktorjelöltje. Kutatási témája a numerikus hidrológiai, hidrodinamikai, illetve a vízmérlegi modellezés. Jelenleg az Országos Vízügyi Főigazgatóság kiemelt műszaki referense. 2020-tól a Magyar Hidrológiai Társaság tagja.

Hivatkozások

Abbott, M.B., Cunge, J.A. (1982). Engineering Applications of Computational Hydraulics, Vol. I. Pitman Advanced Publication Program, London.

Chow, V.T. (1959). Open Channel Hydraulics. McGraw-Hill, New York.

Cunge, J.A., Holly, Jr.F.M., Verwey, A. (1980). Practical Aspects of Computational River Hydraulics. Pitman, London.

DHI (2019). MIKE SHE Volume 2: Reference Guide. https://manuals.mikepoweredbydhi.help/2019/Water_Resources/MIKE_SHE_Printed_V2.pdf (Letöltés dátuma: 2023. 07. 03.)

Dövényi Z. (2010). (szerk.) Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest. ISBN 978-963-9545-29-8

EEA (2022). Drought impact on ecosystems in Europe. https://www.eea.europa.eu/ims/drought-impact-on-ecosystems-in-europe (Letöltés dátuma: 2023. 07. 03.)

Európai Bizottság (2015). Guidance document on the application of water balances for supporting the implementation of the WFD. Technical Report - 2015 – 090. ISBN 978-92-79-52021-1.

Fehér, Z.Z. (2019). Large scale geostatistical modelling of the shallow groundwater time series on the Southern Great Hungarian Plain. Two approaches for spatiotemporal stochastic simulation of a non-complete monitoring dataset. PhD dissertation. University of Szeged. DOI: doi:10.14232/phd.10122 (Letöltés dátuma: 2023. 07. 03.)

Fehér Z.Z., Rakonczai J. (2019). Analysing the sensitivity of Hungarian landscapes

based on climate change induced shallow groundwater fluctuation. Hungarian Geographical Bulletin 4. pp. 355-372.

IPCC (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

Kozák P. (2011). Belvízi jelenségek az Alsó-tiszai vízgyűjtőkön az 1955–2012. közötti időszakban. Nagyalföld Alapítvány Kötetei 7. pp. 127-136.

Kozák P. (2020). Changes in surface runoff on the south-eastern slope of the Danube-Tisza Interfluve Sand Ridge in the context of climate change. In: Farsang, A., Ladányi, Zs., Mucsi, L. (Ed.) Climate change challenges – From global to local. (in Hungarian). GeoLitera, pp. 109-115.

Láng I. (2016). A vízkészlet-gazdálkodás megújítása. XXXIV. Országos Vándorgyűlés. Debrecen, 2016. július 6-8. http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/34/dolgozatok/word/0108_lang_istvan.pdf (Letöltés dátuma: 2023. 07. 03.)

Madarassy L. (1998). Síkvidéki vízrendezés. EJF, Baja.

MTA TAKI (2009). Magyarország genetikus talajtérképe. https://enfo.hu/index.php/keptar/622 (Letöltés dátuma: 2023. 07. 03.)

NÉS-2 (2018). Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia. Innovációs és Technológiai Minisztérium. https://nakfo.mbfsz.gov.hu/sites/default/files/files/N%C3%89S_Ogy%20%C3%A1ltal%20elfogadott.PDF (Letöltés dátuma: 2023. 07. 03.)

OMSZ (2023). https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/eghajlati_adatsorok/Szeged/grafikonok/

Pálfai I. (1994). (szerk.). A Duna–Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái. A Nagyalföld Alapítvány Kötetei 3. Békéscsaba. p. 126.

Rakonczai J. (2021). Elfogyasztott jövőnk? Globális környezeti és geopolitikai kihívásaink. Budapesti Corvinus Egyetem. ISBN 978-963-503-872-5. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/6726/1/BCE_MNB_Elfogyasztott_jovonk_ebook_final.pdf.pdf (Letöltés dátuma: 2023. 07. 03.)

Sipos Gy., Právecz T. (2014). Identification of water retention areas on the Dong-ér catchment using GIS. In: Blanka V., Ladányi Zs. (szerk.) Drought and Water Management in South Hungary and Vojvodina. University of Szeged. pp. 157-167

Szalai J.M., Nagy Gy. (2020). A regionalitástól a lokalitásig: Változás és változatlanság pillanatképek a Duna-Tisza köze talajvízszintjének alakulásáról. In: Farsang A., Ladányi Zs., Mucsi L. (szerk.). Klímaváltozás okozta kihívások – globálistól lokálisig. GeoLitera, Szegedi Tudományegyetem, TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, p. 216, Szeged. ISBN 978-963-306-734-5.

Szatmári, J., van Leeuwen, B. (2013) (szerk.). Inland Excess Water – Belvíz – Suvišne Unutrašnje Vode. Szeged, University of Szeged. Novi Sad, University of Novi Sad.

TIVIZIG (2016). 2-15 Berettyó Alegység. Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv. http://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/9E4A885B-BF24-4BC7-B9B7-3CB2C2452A81/VGT2_2-15_Berettyo_vegleges.pdf (Letöltés dátuma: 2023. 07. 03.)

Tran Q.H., Fehér Z.Z., Túri N., Rakonczai J. (2022). Climate Change as an Environmental Threat on the Central Plains of the Carpathian Basin Based on Regional Water Balances. Geographica Pannonica. Volume 18, Issue 4. pp. 567-599. doi:10.5937/gp26-37271 (Letöltés dátuma: 2023. 07. 03.)

Tran Q.H., Fehér Z.Z., Rakonczai J. (2023). A hidrológiai és hidrodinamikai modellek alkalmazása a felszíni vízállás adatok becslésére adathiányos vízgyűjtőkön. A Magyar Hidrológiai Társaság által rendezett XL. Országos Vándorgyűlés dolgozatai. ISBN 978-963-8172-45-7.

https://hidrologia.hu/vandorgyules/40/word/0621_tran_quang_hop.pdf (Letöltés dátuma: 2023. 07. 03.)

VIZITERV Environ Kft. (2022). KEHOP-1.1.0-15-2016-0008 azonosítószámú „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti állapotértékelések, elemzések, vizsgálatok, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése”. A Tisza-völgy tizenkét havi vízkészlet-gazdálkodási mérleg modellje.

VKI (2014). Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02000L0060-20141120 (Letöltés dátuma: 2023. 07. 03.)

Megjelent
2023-08-18
Hogyan kell idézni
Quang Tran H. (2023). Két alföldi kisvízgyűjtő éves vízmérlegének meghatározása mért és modellezett adatok alapján. Hidrológiai Közlöny, 103(3), 54-63. https://doi.org/10.59258/hk.12340
Rovat
Tudományos közlemények