(1)
SzűcsP. Laurentius Stocker:Thermographia Budensis, Facsimile kiadás. HK 2023, 103, 77-78.