A bírói útról való elterelés lehetőségei Magyarországon a Gyermekjogi Egyezmény 40. cikkének tükrében

Kulcsszavak: gyermekvédelem, hatósági intézkedés, bűnmegelőzés, pártfogó felügyelet

Absztrakt

A Gyermekjogi Egyezmény 40. cikke a fiatalkorú elleni büntetőeljárás során alkalmazandó garanciákat fekteti le. A fiatalkorúak igazságszolgáltatásával kapcsolatos cikk a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt vagy bűnösnek nyilvánított gyermekekkel foglalkozik. Az egyezmény kifejezetten kiemeli az eljárás során érvényesülő gyermekjogi garanciák között a bírói útról való eltérés lehetőségét. A magyar jogrendbe 2015-ben bekerült megelőző pártfogás intézménye egy új lehetőség az elterelés eszközei között. A megelőző pártfogás 2015. január 1-jétől hatályos, a hazai jogéletben büntetőjogi gyökerekkel rendelkező új jogintézmény, amely az 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat felhatalmazása alapján a gyermekvédelem rendszerében került elhelyezésre, annak ellenére, hogy életre hívásának oka elsősorban a gyermekés fiatalkorú bűnözés visszaszorítása és az elkövetők hatékony reintegrálása volt. A tanulmány bemutatja a megelőző pártfogás és a fiatalkorú elleni büntetőeljárás egymáshoz való kapcsolatát. A szerző vizsgálja a megelőző pártfogás elrendelése és végrehajtása során érvényesülő gyermeki jogokat, és felhívja a figyelmet a túl korai beavatkozás és a megbélyegzés veszélyeire.

Hivatkozások

Csáki I. (2016). Speciális beavatkozások a pártfogó felügyelői munkában, különös tekintettel a csoportos foglalkozásokra. In Igazságügyi Hivatal (Szerk.), A kockázatértékelés a pártfogó felügyelői munkában (pp. 20-32). Igazságügyi Hivatal

Dékány D. (2010). A fiatalkorúak büntetőjogának fejlődési tendenciái. In Jog és Állam 14. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója (pp. 54-61). Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Filó E. & Katonáné Pehr E. (2015). Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem. HVGORAC Lap- és Könyvkiadó

Hatvani E. (2009). A magyar Pártfogó Felügyelői Szolgálat szervezete és feladatai. In Borbíró A., Kiss A., Velez E. & Garami L. (Szerk.), A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve II. (pp. 187-195). Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Herczog M. (2007a). A gyermek jogai a fiatalkorúak igazságszolgáltatásában. Család, Gyermek, Ifjúság, 16(4), 37–43.

Herczog M. (Szerk.) (2007b). Kézikönyv a Gyermekjogi Egyezmény Alkalmazásához. Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület

Herger, Cs. E. & Steppan, M. (2016). Die Gründung der Dezső-Márkus-Forschungsgruppe für Vergleichende Rechtsgeschichte in Pécs: Beweggründe – Motive – Visionen. Journal on

European History of Law, 7(2), 180–184.

Herke-Fábos B. (2019). A megelőző pártfogás, mint sajátos magyar jogintézmény. In Kádár H. (Szerk.) A magyar és a román büntetőeljárási törvénykönyv vitatott és problémás kérdései (pp. 69-82). Forum Iuris Könyvkiadó

Kerezsi K. (2006). Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.

Lévay M. (2005). Az Európa Tanács R (2003) 20. számú ajánlása a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerről. Család, Gyermek, Ifjúság, 14(3), 21–27.

Pallagi A. (2014). Büntethető gyermekkorúak. Pro Futuro, 4(1), 97–111. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2014/1/5498

Rózsás E. (2008). A gyermekjogok tartalma, érvényesülése és védelme. Doktori értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

Szabó J. (2014). Harmadlagos megelőzés és kilépés a pártfogoltak körében. Kutatási jelentés. Országos Kriminológiai Intézet

Vaskúti A. (2010). A New York-i Gyermekjogi Egyezmény 37. és 40. Cikkének érvényesülése a kiskorúak büntető igazságszolgáltatásában. In Jog és Állam 14. Jogász Doktoranduszok

Országos Szakmai Találkozója (pp. 45-53). Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Velez E. Kockázatértékelés a pártfogó felügyelői munkában. In Igazságügyi Hivatal (Szerk.) A kockázatértékelés a pártfogó felügyelői munkában. Kézikönyv (pp. 8-19). Igazságügyi Hivatal

Megjelent
2021-03-22
Hogyan kell idézni
Herke-FábosB. K. (2021). A bírói útról való elterelés lehetőségei Magyarországon a Gyermekjogi Egyezmény 40. cikkének tükrében. Belügyi Szemle , 69(3), 397-415. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.3.3
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok