Régi magyar anatómiai neveink

  • Varga Éva Katalin

Absztrakt

Legrégebbi anatómiai neveink a testrészek, nagyobb testtájak és egyes szervek nevei. Többségükben ősi örökségünkbe tartoznak, mint például fej, agy, szem, fül, száj, nyak, nyelv, íny, fog, váll, kéz, láb, mell, ín, ujj, szív, epe, háj, máj, lép, vér stb. Van közöttük néhány török eredetű jövevényszó is, mint a gyomor, köldök, boka, térd, kar.

Hivatkozások

Adams, J. N. Anatomical Terms Transferred from Animals to Humans in Latin Indogermanische Forschungen 1982;87/1:90–109. https://doi.org/10.1515/9783110243291.90.

Adams, J. N. The Latin Sexual Vocabulary London, Duckworth 1982:96.

Arányi Lajos A kórbonctan elemei gyógygyakorló és törvényszéki orvosok számára sokratesi modorban tárgyalva Buda, AKir. Magy. Egyetemi Nyomda 1864:308.

B. Lőrinczy Éva, Hosszú Ferenc (szerk.) Új magyar tájszótár 1–5. Budapest, Akadémiai Kiadó 1979–2010;1:355(a), 590(b), 789(c), 4:684(d), 702(e).

Barker Lewellys F. Anatomical Terminology with special Reference to the [BNA] Philadelphia, P.Blakiston’ Son & Co. 1907:47(a), 57(b). https://doi.org/10.5962/bhl.title.31365.

Bene Ferentz Az orvostudománynak rövid rajzolatja. Első kötet. A’physiologia, és a’ Hygielogia Budán, A’Magyar Királyi Universitás’ Betűivel 1812:44.

Benkő Loránd (szerk.) A magyar nyelv történeti­etimológiai szótára I–III. Budapest, Akadémiai Kiadó 1967–1976;1:106(a), 108(b), 343(c), 363(d), 502(e), 1034(f ), 2:279(g), 314(h), 871(i), 3:349(j), 376(k).

Boros Mihály Sebészeti műtéttan. Egyetemi tankönyv Szeged, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Intézet 2006:94.

Bugát Pál Az egésséges emberi test boncztudományának alapvonalai. Hempel Adolf Fridrik után németből fordítva Bugát Pál által Pest, Trattner 1828:1:73(a), 179(b), 2:5(c), 48(d), 70(e), 102(f ), 149(g), 153(h), 277(i).

Bugát Pál Boncztudománybeli mű­ meg azon ritkább szavaknak deák–magyar szótára, melyek ezen munkában elfordulnak Pest, Trattner 1828:2(a), 7(b), 19(c), 29(d), 32(e), 36(f ), 37(g).

Bugát Pál, Schedel Ferenc Magyar–deák és deák–magyar orvosi szókönyv az Orvosi Tár első két évéhez Pest, Az Orvosi Tár’ hivatalában 1833:41(a), 157(b).

Büky Béla A Calepinus­szótár magyar orvosi szókincse. 1585, 1607. I.Anatómiai szavak Budapest, Medicina, 1967:29–132(a), 33(b).

Czuczor Gergely, Fogarasi János A magyar nyelv szótára I–VI.[ I – V.] Pest, [VI.] Budapest, [I–IV.] Emich Gusztáv, [V–VI.] Athenaeum 1862–1874.

Fogarasi Katalin A kórboncolási jegyzőkönyv terminológiájának sajátosságai és XXI. századi kihívásai Porta Lingua 2017:95–108.

Foltényi János, Rhédey Antal Az emberbonctan tankönyve tekintettel az élettani indokolásra s a gyakorlati alkalmazásra. Írta németül Dr.Hyrtl József osztrákboncztanár. Boncztani szótárral Budán, Nyomatott a Kir. Egyetemi Nyomda betüivel 1849:83(a), 510(b), 571(c), 810(d), 947(e).

Glare, P. G. W. (ed.) Oxford Latin Dictionary Oxford, Calendron Press 1968.

Gombocz Zoltán, Melich János Magyar etymologiai szótár. I.kötetBudapest, Magyar Tudományos Akadémia 1914–1930:526.

Keszler Borbála A régi magyar orvosi nyelv forrásai és szótípusai Magyar Orvosi Nyelv 2005;1:37–49.

Keszler Borbála A XVII. századi nyelvújítás és a magyar orvosi nyelv Magyar Nyelvőr 2004;128/4:494–501.

Kiss Jenő, Pusztai Ferenc Magyar Nyelvtörténet Budapest, Osiris Kiadó 2003.

Kiss Lajos Térdkalács Magyar Nyelv 1968;64:453–5.

Lenhossék Mihály Az ember anatómiája 2. Budapest, Pantheon Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 1923:108.

Magyar és német zsebszótár. Második, vagy német–magyar rész. Buda, A’Magyar Kir. Egyetem’ betűivel 1835.

Melich János Pocak Magyar Nyelvőr 1899;28:516–7.

Mihalkovics Géza A leiró emberboncztan és a tájboncztan tankönyve szövettani és fejlődéstani vázlatokkal Budapest, Franklin-Társulat 1888:60(a), 687(b), 712(c), 990(d).

Mihalkovics Géza Általánosboncztan. A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 38. Budapest, Franklin-Társulat Könyvnyomdája 1881:247.

Mokány Sándor Magyar szófejtések Nyelvtudományi értekezések 105. Budapest, Akadémiai Kiadó 1980:40–1.

Molnár János Orvosi törvény, mellyet a’ két ns. magyar haza’ hasznára készített Molnár János Székes-Fejérvárott, Özvegy Számmer Klára’ betüivel 1814:215.

Pesti Gábor Nomenclatura sex linguarum, Latinae, Italicae, Gallicae, Bohemicae, Hungaricae et Germanicae Wienn, Hans Singriener 1538.

Pólya József Az ember nemi tekintetben. 1.Férfi nemi részek boncz­ és élettana 1848:53. Magyar történeti szövegtár, http://clara.nytud.hu/mtsz/run.cgi/first_form (letöltve: 2023. június 30.).

Purgstaller József A bölcsészet elemei. I.kötet. Lélektan. Második, bővített kiadás Pesten, Hartleben K.A. tulajdona 1846:157.

Rácz Sámuel A borbélyságnak eleji, mellyeket németül, ’s deákul kiadott Plenck Jósef Pesten és Budán, Weingand és Köpf 1782:20(a), 46(b), 51(c), 52(d).

Schirm, Anita A magyar nyelv cigány eredetű jövevényszavai Nyelvtudomány – Acta Universitatis Szegediensis Sectio Linguistica 2006;43/2:149–63.

Szamota István A schlägli magyar szójegyzék a XV. század első negyedéből. A

szójegyzék fényképével Budapest, Magyar Tudományos Akadémia 1894.

Szamota István A Murmelius­féle latin–magyar szójegyzék 1533­bólBudapest, Franklin-Társulat Nyomdája 1896.

Szarvas Gábor Kérdések és feleletek Magyar Nyelvőr 1886;15:315–7.

Szentágothai János, Réthelyi Miklós Funkcionális anatómia I–III. Nyolcadik kiadás Budapest, Medicina 2006;1:289(a), 308(b), 309(c), 2:46(d), 114(e), 144(f ), 157(g), 228(h).

Szily Kálmán (szerk.) A magyar nyelvújítás szótára. Reprint Budapest, Nap Kiadó 1902.

Szinnyei József (szerk.) Magyar tájszótár Budapest, Hornyánszky Viktor 1897–1901:1:199(a), 208(b), 289(c), 2:256(d), 270(e), 276(f ).

Új magyar etimológiai szótár, https://uesz.nytud.hu/index.html (letöltés: 2023. június 30.).

Úrhegyi Emília Remek Magyar Nyelv 1969;65:431–7.

Varga Éva Katalin A természettudományos szaknyelvek állapota a Czuczor­Fogarasi­Szótár tükrében In: Horváth Katalin, H. Tóth Tibor, Ferenczi Gábor (szerk.) Czuczor–Fogarasi-tanácskozás A magyar nyelv szótára pótkötetének megjelenése alkalmából: Tanulmánykötet a Magyar Nyelvstratégiai Intézet által 2018. december 13-án rendezett tanácskozáson elhangzott előadásokból Budapest, Magyarságkutató Intézet 2019:125–41.

Varga Éva Katalin Szláv eredetű magyar anatómiai nevek In: CsehilyJózsef, Végvári Valentyina, Wolosz Róbert (szerk.) A magyar–szláv kapcsolatok: múlt és jelen című nemzetközi tudományos konferencia tanulmánykötete: Pécs, 2016. október 13–14. Pécs, Pécsi Tudományegyetem BTK Szláv Filológia Tanszék 2017:193–200.

Varga Éva Katalin Anatómiai nevek névalkotása Apáczai Enciklopédiájában In: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs (szerk.) A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék 2015:201–12.

Varga Éva Katalin Latin és német minták Bugát anatómiai neveiben In: Parapatics Andrea, Csernák-Szuhánszky Debóra (szerk.) Félúton 7.: A hetedik Félúton konferencia (2011) kiadványa Budapest, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola 2012:1–8.

Varjas Béla (szerk.) XVI. századi magyar orvosi könyv Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Intézet 1943:48(a), 328(b), 329(c), 334(d).

Zoltán András Szemérem Magyar Nyelv 1996;92:473–5.

Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. Том I–II. Москва, Советская Энциклопедия 1938–1935

Фасмер, Макс Этимологический словарь русского языка. Перевод с немецкого и дополнения члена­корреспондента АН СССР О. Н. Трубачева Москва, Прогресс 1986–87.

Megjelent
2023-08-01
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok