Információk

A folyóiratról

A Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle a Magyar Dermatológiai Társulat hivatalos tudományos folyóirata, ezen oldalon keresztül mindenki számára teljes szöveggel elérhető, nyílt hozzáférésű lap.

A Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 1923-ban Egyed Dávid és Lehner Imre szerkesztésében indult útjára. 1928-tól a Magyar Dermatológiai Társulat hivatalos lapja. A magyar bőrgyógyász társadalom egyetlen peer reviewed szakmai tudományos médiuma. A folyóirat nyelve magyar, minden cikkében angol nyelvű összefoglalóval és angol nyelvű kulcsszavakkal. A folyóirat 2 havonta jelenik meg.

A folyóiratban elsősorban a bőrgyógyászat, nemi betegségek és kozmetológia/esztétika különböző területén végzett kutatások eredményeiből született, máshol még nem közölt, eredeti közlemények jelennek meg. Helyet biztosít ezen szakmai témakörökkel kapcsolatos interdiszciplináris kutatási eredményekből született eredeti közlemények számára emellett, egyik legfontosabb célja a bőrgyógyász szakma folyamatos képzésének és továbbképzésének szolgálata. E célkitűzéssel a Bőszgyógyászati és Venerológiai Szemle Szerkesztő Bizottsága által felkért szaktekintélyek által összeállított összefoglaló (review) közleményeknek rendszeresen helyet biztosít.

A folyóirat a közlésekért nem kér "közlési díjat", Article Processing Charge-ot.

 

Adatvédelmi nyilatkozat:

A regisztrált és a nem regisztrált felhasználókról gyűjtött adatok a tudományos folyóiratok működtetésének körébe tartoznak. Az adatok lehetővé teszik a szerkesztési folyamat során a kommunikációt, az olvasók tájékoztatását a megjelent tartalmakról; illetve összesített formában információkat adnak az olvasói szokásokról.

A folyóirat szerkesztői törekszenek az adatvédelmi szabványoknak való megfelelésre, beleértve az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) által az érintettnek biztosított jogokat. A GDPR egyúttal a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból kezelt adatokra sajátos szabályokat fogalmaz meg. A részletes adatkezelési információkat a Magyar Dermatológiai Társulat adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

E-mailes értesítések: A Magyar Dermatológiai Társulatnál jelenleg hírlevél szolgáltatás

Cookie-k: A honlap megtekintésekor egy „OJSSID” nevű cookie készül, amely a honlapra látogató felhasználó számítógépén található. A felhasználó a cookie-beállításait és a cookie-kat a számítógépe böngészőprogramjából érheti el. A honlap látogatóiról adatbázisban tároljuk az IP-címet és a böngészőprogram adatait. Ezek az adatok a böngésző bezárásakor törlődnek az adatbázisból.

 

Etikai kódex

  1. Nyilatkozat a publikálás erkölcsi és etikai alapelveit illetően

A Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle folyóirat a vak bírálat (blind review) folyamatát alkalmazza. A kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőnek, a folyóirat szerkesztőjének, a lektornak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabványokat. Jelen erkölcsi nyilatkozat a COPE (Publikációs Etikai Bizottság, http://publicationethics.org/about) Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatón alapul.

  1. A publikálásra vonatkozó döntések

A folyóirat szerkesztője dönt arról, hogy mely cikkek kerülnek közlésre a folyóiratban a beküldöttek közül. A szerkesztő a döntéshozatal során figyelembe veszi a folyóirat szerkesztőbizottsága által megszabott irányelveket, ill. a hatályban lévő a szerzői jogok megsértésére, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályokat. A szerkesztő igénybe veheti a többi szerkesztőt és/vagy a lektorok segítségét a döntés meghozatalához. A folyóirat szerkesztője a plágium kiszűrésére szelektíven szoftvert használ.

  1. Esélyegyenlőség

A szerkesztő mindenkor a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallási meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékeli a kéziratok tartalmát.

 

  1. Titoktartás

A szerkesztőség munkatársai kizárólag a levelező szerző, a lektorok, a szerkesztőségi munkatársak és a kiadó számára adnak információt a publikálásra benyújtott kéziratról.

  1. Közzététel és összeférhetetlenség

A szerkesztőség, és a bírálók a meg nem jelentetett/megjelenés előtti kéziratot nem használhatják fel saját kutatásukhoz a szerző írásos beleegyezése nélkül.

  1. A LEKTOROK feladatai

Lektor kiválasztás feltétele

Lektorálást nem végezhet társszerző és/vagy közvetlen munkahelyi munkatárs.

Hozzájárulás a szerkesztői döntésekhez

A lektor segíti a szerkesztőt a döntéshozatalban, ill. amennyiben arra szükség van, kollegiális lektorálás folyamán támogatja a szerzőt a cikk tudományos színvonalának emelésében.

Hatékonyság

Amennyiben a kiválasztott lektornak nem áll módjában elkészíteni a véleményezést a publikálásra benyújtott kéziratról, erről kötelessége értesíteni a szerkesztőt és lemondani a lektorálási folyamatban való részvételéről.

Titoktartás

Minden kézirat bizalmasan kezelendő dokumentum. 

 

 

Objektivitás

A kiértékelést objektíven kell végezni. A lektoroknak véleményüket egyértelműen kell megfogalmazniuk és érvekkel kell alátámasztaniuk.

A forrásokra való hivatkozás

Minden korábban megjelent közleményből származó eredményt, megfigyelést, gondolatmenetet, érvet tartalmazó megállapítást el kell látni a megfelelő hivatkozással. A lektoroknak fel kell ismerniük és fel kell hívniuk a szerkesztő figyelmét a kézirat más munkákkal felmerülő lényeges hasonlóságára vagy átfedésére.

Közzététel és összeférhetetlenség

A kiértékelés során szerzett információk bizalmasan kezelendők, nem használhatóak fel a személyes előmenetel érdekében. A lektorok nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból fakadó érdekellentétben állnak a tanulmánnyal összeköttetésben álló szerzőkkel, cégekkel vagy intézményekkel.

  1. A SZERZŐK KÖTELESSÉGEI

A közlésre vonatkozó irányelvek

Az eredeti kutatásokat bemutató szerzőknek a közleményben pontos beszámolót kell készíteniük az elvégzett munkáról. Az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken vagy elfogulatlan és logikus bizonyításon alapulhat. A tanulmány háttéradatait pontosan kell bemutatni. A tanulmánynak elégséges részletet és hivatkozást kell közölnie ahhoz, hogy a leírt folyamatokat mások is megismételhessék. Hamis vagy tudatosan pontatlan állítások etikátlan és elfogadhatatlan viselkedésnek minősülnek.

Foto dokumentáció esetében beteg beleegyező nyilatkozatának csatolása szükséges

Eredetiség és plágium

A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, azokat megfelelő módon idézték és szakszerűen hivatkoztak rájuk.

Többszörös, redundáns vagy egyidejű publikálás

Ugyanazon kézirat több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül és elfogadhatatlan.

A forrásokra való hivatkozás

Az idézett művekre minden esetben szakszerűen kell hivatkozni. A szerzőknek hivatkozniuk kell mindazokra a kiadványokra, amelyek hatással voltak munkájukra.

A tanulmányszerzői tisztség

Szerzőként kell szerepeltetni mindazokat a személyeket, akik érdemben hozzájárultak a bemutatott tanulmány koncepciójához, tervezéséhez, kivitelezéséhez vagy értelmezéséhez. Társszerzőként kell megjelölni mindazokat a személyeket, akik jelentős mértékben hozzájárultak a tanulmányhoz. Ugyanakkor közreműködőként meg kell említeni mindazokat, akik részt vettek a kutatási projekt bizonyos lényeges szakaszaiban. A levelező szerzőnek szavatolnia kell, hogy minden jelentős társszerzőt megemlített a tanulmányban, valamint hogy nem jelölt meg társszerzőként erre nem jogosult személyeket, továbbá hogy minden társszerző láttamozta és jóváhagyta a tanulmány végleges változatát, valamint beleegyezett annak publikálásába.

Közzététel és összeférhetetlenség

Valamennyi szerzőnek kötelessége közzétenni a kéziratában azokat az érdemi összeférhetetlenségeket, amelyek befolyásolhatják annak eredményeit vagy értelmezését. A projekt minden pénzügyi támogatási forrását nyilvánosságra kell hozni. Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel a már megjelentetett munkájában, haladéktalanul értesítenie kell a folyóirat szerkesztőségét és együtt kell működnie a szerkesztővel a tanulmány visszavonásában vagy helyesbítésében.

Magyar Dermatológiai Társulat folyóirata a Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle

Postacím: 1085 Budapest, Mária u. 41. □ Telefon: 267-4685 󠇯□ E-mail: huderm.bor@med.semmelweis-univ.hu

 

Archiválási politika és Szerzői jogi nyilatkozat:

Nyílt hozzáférés:

A Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle (a továbbiakban: BVSZ) nyílt hozzáférésű folyóirat, a teljes tartalma ingyenesen, szabadon hozzáférhető mindenki számára. A kiadó vagy a szerző/k engedélye nélkül elolvashatják, letölthetik, másolhatják, terjeszthetik, kinyomtathatják, kereshetik vagy linkelhetik a cikkek teljes szövegét, valamint más törvényes célra felhasználhatják, összhangban a BOAI https://www.budapestopenaccessinitiative.org/ nyílt hozzáférés deklarációjával. Az adott munkára történt hivatkozást minden esetben jelezni kell

A BVSZ szerzői semmilyen jogcím alatt nem fizetnek és nem kapnak díjat a tanulmányok megjelentetésért.

Az archivált tartalom a REAL-J Repozitóriumban található

Szerzői jogi nyilatkozat:

A BVSZ tartalma felhasználható a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY NC ND https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.hu) szerint.

A felhasználással készült művet nem szabad pénzért eladni s nem szabad változtatni.