The True Face of the Right to Privacy on the Example of the Secret of Confession in Criminal Proceedings

  • Marcin Wielec Professor of Criminal Procedure, Head of the Institute of Justice, Warsaw, Poland; Vice-Dean and Head of the Department of Criminal Procedure, Faculty of Law and Administration, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland
Keywords: privacy, right to privacy, criminal proceedings, the secret of confession, natural law, Poland

Abstract

The scientific paper concerns the image of the right to privacy on the example of the secret of confession in criminal proceedings. First of all, the introductory comments, including the scope of the study, will be provided. After that, considerations regarding the concept of privacy as a term of fundamental importance will be presented. This will also include an indication of privacy features. Then, the right to privacy will be presented with the definition of elements forming its concepts. After the above, criminal proceedings will be outlined as an area of applying the right to privacy in criminal law practice. This will give the opportunity to present a legal institution in procedural criminal law, which is an example of the functioning of privacy. For this reason, the study will analyze the secret of confession and will deal with the relationship between the penitent and the confessor. The current reasoning in study will lead to the analysis of the standards of Polish criminal proceedings with the legal institution of the secret of confession. In this context, it will be also important for paper to deal with the sources of the secret of confession and analysis of the secret of confession in other legal acts of the Polish legal system, apart from the Code of Criminal Procedure. The paper ends with a concise summary where it will be noticed that the secret of confession is the highest-ranking example of respecting the right to privacy in criminal proceedings. The analysis contained in paper also applies to natural law.

References

Andrzejczuk, R. (2002) Prawo do wolności religijnej [The right to religious freedom]. Lublin: Diocesan Publishing House in Sandomierz.

Bafia J., Bednarzak J., Fleming M., Kalinowski S., Kempisty H., Siewierski M. (1971) Kodeks postępowania karnego, komentarz [Code of Criminal Procedure, commentary]. Warsaw: Wolters Kluwer.

Banaszak, B. (2004) Prawo konstytucyjne [Constitutional law]. 3rd edn. Warszawa: C.H. Beck.

Banaszewska, A. (2013) ‘Prawo do prywatności we współczesnym świecie’ [The right to privacy in the modern world], Białostockie Studia Prawnicze, 13, pp. 127–136; https://doi.org/10.15290/bsp.2013.13.11.

Braciak, J. (2004) Prawo do prywatności [Right to privacy]. Warszawa.

Brooks, S. G. (2009) ‘Confession and mandatory Child Abuse reporting: A New take on the constitutionality of Abrogating the priest-penitent privilege’, BYU Journal of Public Law, 24(1), pp. 117–147.

Cieślak, M. (1955) Zagadnienia dowodowe w procesie karnym [Evidence issues in a criminal tria]. Warszawa: T. I.

Declaration on religious freedom ‘Dignitatis humanae’ (1965).

Diggelmann, O., Cleis. M. N. (2014) ‘How the right to privacy became a human right’, Human Rights Law Review, 14(3), pp. 441–458; https://doi.org/10.1093/hrlr/ngu014.

Dubisz, S. (2006) Uniwersalny słownik języka polskiego [Universal dictionary of the Polish language]. Warszawa.

Eichstaedt, K. (2003) ‘Zarządzenie przez sąd kontroli operacyjnej w ujęciu procesowym’ [The court’s ordering of operational control in terms of proceedings], Prokuratura i Prawo, 2003/9, p. 28.

Gehrke, J., Lui, E., Pass, R. (2011) ‘Towards privacy for social networks: A zero-knowledge based definition of privacy’ in Ishai, J. (ed.) Theory of cryptography. Berlin–Heidelberg, Springer, pp. 432–449; https://doi.org/10.1007/978-3-642-19571-6_26.

Gonschior, A. (2017) Ochrona danych osobowych a prawo do prywatności w Unii Europejskiej [Personal data protection and the right to privacy in the European Union]. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Granat, M. (2014) ‘Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i jako norma prawna’ [Human dignity under Art. 30 of the Polish Constitution as a value and as a legal norm], Państwo i Prawo, 2014/8, p. 3.

Hart, Jr. H. M. (1958) ‘The aims of the criminal law’, Law & Contemporary Problems, 23(3), pp. 401–441; https://doi.org/10.2307/1190221.

Hervada, J. (2011) Wprowadzenie do prawa naturalnego [Introduction to natural law]. Kraków: Petrus.

Hofmański, P. (1995) ‘Prawo do poszanowania prywatności (art. 17 Paktu i art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) a rozwiązania polskiego prawa karnego materialnego i procesowego’ [The right to respect for privacy (art. 17 of the Covenant and art. 8 of the European Convention on Human Rights) and the solutions of Polish substantive and procedural criminal law] in Skupiński, J., Jakubowska-Hara, J. (ed.) Standardy praw człowieka a polskie prawo karne [Human rights standards and Polish criminal law]. Warszawa: SCHOLAR, pp. 253–270.

Jan Paweł II, ‘Tajemnica spowiedzi świętej’ [The mystery of holy confession], L’Osservatore Romano, Polish Edition 1994, No 5, p. 22.

Jarosz-Żukowska, S. (2008) ‘Konstytucyjnoprawne aspekty ochrony tajemnicy komunikowania się w internecie’ [Constitutional and legal aspects of protecting the confidentiality of communication on the Internet], Przegląd Prawa i Administracji, 2008(78), p. 11.

Jedlecka, W. (no date) Godność człowieka jako podstawa aksjologiczna porządku prawa Unii Europejskiej [Human dignity as an axiological basis of the legal order of the European Union]. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa [Online]. (Available at: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/43840/014.pdf (Accessed: 9 May 2022).

Jędruszczak, K. (2005) ‘Modele i koncepcje prywatności w psychologii’ [Models and concepts of privacy in psychology], Przegląd Psychologiczny, 48(2), pp. 197–215.

Kański, L. (1991) ‘Prawo do prywatności. Miejsce w prawie polskim’ [Right to privacy. Place in Polish law] in Wieruszewski, R. (ed.) Prawa człowieka. Model prawny [Human rights. Legal model]. Warszawa: OSSOLINEUM, p. 70.

Karski, K., Oręziak, B. (2021) ‘Jurysdykcja szczególna w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w internecie z perspektywy prawa unii europejskiej’ [Special jurisdiction in cases of infringement of personal rights on the Internet from the perspective of European Union law], Studia Iuridica LXXXVII, pp. 242–261; https://doi.org/10.31338/2544-3135.si.2020-87.12.

Katechizm Kościoła Katolickiego [Catechism of the Catholic Church]. (1994)

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium [Constitution on the sacred liturgy Sacrosanctum concilium]. (1963)

Krukowski, J. (2000) ‘Kościół i państwo’ [Church and state], Podstawy relacji prawnych, Warszawa.

Krzysztofek, M. (2014) Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej [Personal data protection in the European Union]. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kunicka-Michalska, B. (1972) Ochrona tajemnicy zawodowej [Protection of professional secrecy]. Warszawa.

Kustra, A. (2003) ‘Inwigilacja – podstawowe znaczenia’ [Surveillance – basic meanings] in Chrzczonowicz, P., Kwiatkowska-Darul, V., Skowroński, K. (ed.) Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa [Society under surveillance under the rule of law]. Toruń: Scientific Publishing Houe of The Nicolaus Copernicus University, pp. 9–16.

Kustra, E. (2003) ‘Granice ingerencji ustawodawcy w sferę praw i wolności jednostki’ [Limits of the legislator’s interference in the sphere of rights and freedoms of an individual] in Chrzczonowicz, P., Kwiatkowska-Darul, V., Skowroński, K. (ed.) Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa [Society under surveillance under the rule of law]. Toruń: UMK Toruń, pp. 5–6.

Mana-Walasek, S. (2016) ‘Korelacja autonomii jednostki z wolnością w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka’ [Correlation of an individual’s autonomy with freedom in the light of the jurisprudence of the European Court of Human Rights], Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, 15(2), pp. 461–478.

Marmor, A. (2015) ‘What is the right to privacy?’, Philosophy & Public Affairs, 43(1), pp. 3–26; https://doi.org/10.1111/papa.12040.

Mazza, M. J. (1998) ‘Should clergy hold the priest-penitent privilege’, Marquette Law Review, 82(1), pp. 171–204.

McCloskey, H. J. (1980) ‘Privacy and the right to privacy’, Philosophy, 55(211), pp. 17–38; https://doi.org/10.1017/S0031819100063725.

Michałowska, K. (2013) ‘Prawo do życia rodzinnego na tle ogólnie pojmowanej prywatności jednostki, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie’ [The right to family life in the context of the general privacy of an individual, Scientific Journals of the Cracow University of Economics], Problemy społeczne, polityczne i prawne, 2013(911), pp. 51–64.

Mielnik, Z. (1996) ‘Prawo do prywatności (zagadnienia wybrane)’ [Right to privacy (selected issues)], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 58(2), pp. 29–41.

O’Brien, D. (1902) ‘The Right of Privacy’, Columbia Law Review, 2(7), pp. 437–448; https://doi.org/10.2307/1109924.

Oręziak, B. (2018a) ‘Ograniczenia linkowania w Internecie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej–analiza orzeczenia z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie C-610/15’ [Restrictions on linking on the Internet in the light of the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union – analysis of the judgment of 14 June 2017 in case C-610/15], Przegląd Prawno–Ekonomiczny, 2018(45), pp. 199–219.

Oręziak, B. (2018b) ‘Telemedycyna a Konstytucyjne Prawo do Opieki Zdrowotnej w Kontekście Wykluczenia Cyfrowego’ [Telemedicine and the Constitutional Right to Healthcare in the Context of Digital Exclusion], Zeszyty Prawnicze, 18(1), pp. 117–141; https://doi.org/10.21697/zp.2018.18.1.06.

Oręziak, B. (2019a) ‘Analiza prawnej dopuszczalności zamieszczania hiperlinków w internecie. Uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 4.12. 2018 r. w sprawie MAGYAR JETI ZRT przeciwko Węgrom’ [Analysis of the legal admissibility of placing hyperlinks on the Internet. Comments on the judgment of the European Court of Human Rights of 4.12. 2018 in the case of MAGYAR JETI ZRT v. Hungary], Prawo w Działaniu, 2019(40), pp. 281–292.

Oręziak, B. (2019b) ‘Judicial Dialogue between the European Court of Human Rights and the Court of justice of the European Union in the Field of Legal Liability for Posting Hyperlinks’, International Community Law Review, 21(5), pp. 432–448; https://doi.org/10.1163/18719732-12341412.

Oręziak, B. (2019c) ‘Zasady odpowiedzialności prawnej tzw. Sztucznej inteligencji na podstawie rzymskich regulacji dotyczących niewolników’ [The rules of legal liability, the so-called Artificial intelligence based on Roman slave regulations], Transformation, 2019(49), pp. 41–70; https://doi.org/10.21697/zp.2021.21.2.03.

Oręziak, B. (2019d) ‘Cyberprzestępczość w aspektach proceduralnych. Dowody elektroniczne a nowoczesne formy przestępczości [Cybercrime in procedural aspects. Electronic evidence and modern forms of crime]’, Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe, Nr. 9.

Oręziak, B. (2020) ‘Dowody elektroniczne a sprawiedliwość procesu karnego’ [Electronic evidence and the justice of the criminal trial], Prawo w Działaniu, 2020(41), pp. 187–196.

Oręziak, B. (2021) ‘Censorship on Digital Platforms and Social Media Versus Freedom of Expression and Pluralism: the Perspective of the Republic of Poland’ in Wielec, M. (ed.) The Impact of Digital Platforms and Social Media on the Freedom of Expression and Pluralism: Analysis on Certain Central European Countries. Ferenc Mádl Institute of Comparative Law – Central European Academic Publishing, Budapest-Miskolc, pp. 47–78; https://doi.org/10.54237/profnet.2021.mwsm_2.

Oręziak, B. (2022) ‘A Critical Examination of the CJEU Judgement in Renckhoff case: New Frontiers of Internet Censorship’, Law, Identity and Values, 2(1), pp. 125–140; https://doi.org/10.55073/2022.1.125-140.

Oręziak, B., Łuniewska, K. (2021) ‘New Grounds for Civil Liability under National Law in the Light of Article 79 of the GDPR’, Prawo w Działaniu, 2021(46), pp. 223–232.

Oręziak, B., Świerczewski, M. (2019) ‘Electronic Evidence in the Light of the Council of Europe’s New Guidelines’, Comparative Law Review, 2019(25), pp. 257–275, https://doi.org/10.12775/CLR.2019.009.

Parent, W. A. (1983) ‘A new definition of privacy for the law’, Law and Philosophy, 2(3), pp. 305–338; https://doi.org/10.1007/BF00144949.

Płatek, J. S. (2001) Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania [Celebrating the sacrament of penance and reconciliation]. Częstochowa.

Powers M. (1996) ‘A cognitive access definition of privacy’, Law and Philosophy, 15(4), pp. 369–386; https://doi.org/10.1007/BF00127211.

Prusak, F. (1999) Kodeks postępowania karnego, komentarz [Code of Criminal Procedure, commentary]. Warszawa.

Pryciak, M. (2010) ‘Prawo do prywatności’ [The Right to privacy], Studia Erasmiana Wratislaviensia, 2010(4), pp. 221–226.

Radecki (2000) ‘Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2000 r’ [A gloss to the judgment of the Supreme Court of 27 July 2000’], IV CKN 88/00; OSP 2004/5/58.

Rakoczy, B. (2003) ‘Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilny, karnym i administracyjnym’ [Confession secret in Polish civil, criminal and administrative proceedings], Przegląd Sądowy, 2003(11–12), pp. 133–137.

Rubenfeld, J. (1989) ‘The right of privacy’, Harvard Law Review, 102(4) pp. 737–807; https://doi.org/10.2307/1341305.

Ryguła, P. (2005) ‘U źródeł prawa do wolności religijnej. Analiza historyczna zagadnienia od starożytności do XV w’ [At the root of the right to religious freedom. Historical analysis of the issue from antiquity to the 15th century], Prawo, Administracja, Kościół, 2005(3), pp. 85–95.

Sadowski, M. (no date) Godność człowieka – aksjologiczna podstawa państwa i prawa [Human dignity – the axiological basis of the state and law] [Online]. Available at: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/21952/002.pdf (Accessed: 9 May 2022).

Sakiewicz, A. (2006) ‘Prywatność jako samoistne dobro prawne (per se) [Privacy as an intrinsic legal good (per se)]’, Prokuratura i Prawo, Warszawa, 2006/1, pp. 16–29.

Salij J. OP (1998) ‘Spowiedź w świetle chrześcijańskiej antropologii’ [Confession in the light of Christian anthropology], Znak, 1998(9), pp. 6–13.

Sippel, J. A. (1993) ‘Priest-Penitent Privilege Statutes: Dual Protection in the Confessional’, Catholic University Law Review, 43(4), pp. 1127–1164.

Sitarz, O. (2004) ‘Ochrona wolności sumienia i wyznania dziecka w polskim prawie karnym’ [Protection of the freedom of conscience and religion of a child in Polish criminal law], Problemy Prawa Karnego, 2004(15), p. 97–107.

Sitarz M. (2019) Leksykon prawa kanonicznego [Lexicon of canon law]. Lublin, item No 3069.

Skorupka, S. Auderska, H., Łempicka, Z. (1968) Mały słownik języka polskiego [A small dictionary of the Polish language]. Warszawa.

Sobczyk, P. (2013) Konstytucyjna zasada konsensualnego określenia stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim [The constitutional principle of consensual determination of relations between the Republic of Poland and the Catholic Church]. Warszawa: Aspra.

Sobczyk, P. (2017) ‘Podstawowe zasady relacji państwo–Kościół w nauczaniu Kościoła katolickiego i w prawie polskim. Zbieżności i rozbieżności’ [Basic principles of the relationship between the state and the Church in the teaching of the Catholic Church and in Polish law. Convergences and discrepancies] in Krukowski, J., Sitarz, M., Dosz, I. (ed.) Kościół a naród i państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość [The Church and the nation and the state in the perspective of the 1050th anniversary of the Baptism of Poland. History and the present]. Lublin, pp. 169–184.

Stuntz, W. J. (1994) ‘Privacy’s Problem and the Law of Criminal Procedure’, Michigan Law Review, 93(5), pp. 1016–1078; https://doi.org/10.2307/1289989.

Syryjczyk, J. (2001) ‘Ochrona tajemnicy spowiedzi w świetle kanonicznego prawa karnego’ [Protection of the secret of confession in the light of canon penal law], Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno–historyczny, 44(1–2), pp. 111–124; https://doi.org/10.21697/pk.2001.44.1-2.06.

Szabłowska, M. (2006) ‘Ochrona prywatności w krajowych i międzynarodowych systemach prawnych (zagadnienia wybrane)’ [Privacy protection in national and international legal systems (selected issues)], Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 2006(20), pp. 181–197.

Szpor, G., Gryszczyńska A. (2016) Leksykon tajemnic [Lexicon of secrets]. Warszawa: C.H. Beck.

Sztafrowski, E. (1985) Podręcznik do prawa kanonicznego [Handbook on canon law]. Warszawa.

Śliwiński, S. (no date) Polski proces karny [Polish criminal trial].

Śliwiński, S. (1959a) Polski proces karny przed sądem powszechnym [Polish criminal trial before the common court]. Warszawa.

Śliwiński, S. (1959b) Proces karny przed sądem powszechnym [Criminal trial before a common court]. Warszawa.

Thomson, J. J. (1975) ‘The right to privacy’, Philosophy & Public Affairs, 4(4), pp. 295–314.

Walsh, W. J. (2005) ‘The Priest-Penitent Privilege: An Hibernocentric Essay in Postcolonial Jurisprudence’, Indiana Law Journal, 80(4), pp. 1037–1088.

Waltoś, S. (1997a) ‘Nowe instytucje w Kodeksie postępowania karnego z 1997 r’ [New institutions in the 1997 Code of Criminal Procedure], Państwo i Prawo, 1997(8), pp. 46–55.

Waltoś, S. (1997b) Kodeks postępowania karnego z 1997 r. [1997 Code of Criminal Procedure].

Waltoś, S. (2014) Proces karny [Criminal trial]. Warszawa.

Warchałowski, K. (2000) Prawo wyznaniowe [Religious law]. Warszawa.

Warchałowski, K. (2004) Prawo do wolności myśli, sumienia i religii [The right to freedom of thought, conscience and religion]. Lublin: John Paul II Catholic University of Lublin.

Warchałowski, K. (2005) ‘Zakres podmiotowy ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności’ [The subjective scope of protection of the right to freedom of thought, conscience and religion in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, 2005(4), pp. 162–172.

Whittaker, Lennard K. (2000) ‘The Priest-Penitent Privilege: Its Constitutionality and Doctrine’, Regent University Law Review, 13(1), pp. 145–168.

Wielec, M. (2012a) ‘Naruszenie zakazu dowodowego tajemnicy spowiedzi w prawie karnym (materialnym i proceduralnym)’ [Violation of the prohibition of evidence of the secrecy of confession in criminal law (substantive and procedural)], Przegląd Prawa Wyznaniowego, 2012(4), pp. 320–333.

Wielec, M. (2012b) Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym [Evidence of confession secrecy in criminal proceedings]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wielec, M. (2014) ‘Tajemnice w postępowaniu karnym’ [Secrets in criminal proceedings], Monitor Prawniczy, 2014(9), pp. 487–494.

Wielec, M. (2016) ‘Spowiedź osób tymczasowo aresztowanych jako wyraz realizacji zasady wolności sumienia i religii versus unormowania k.p.k i k.k.w’ [Confession of persons temporarily arrested as an expression of the implementation of the principle of freedom of conscience and religion versus the regulations of the Code of Criminal Procedure and the Penal Code] in Nikołajew, J., Walczuk, K. (ed.) Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne [Freedom of conscience and religion of persons deprived of their liberty. Legal and practical aspects]. Warsaw: KUL, pp. 315–327.

Wielec, M. (2017) Wartości – analiza z perspektywy osobliwości postępowania karnego [Values – an analysis from the perspective of the peculiarities of criminal proceedings]. Lublin: Wydawnictwo Academicon.

Wielec, M. (ed.) (2021) The Impact of Digital Platforms and Social Media on the Freedom of Expression and Pluralism: Analysis on Certain Central European Countries. Budapest-Miskolc: Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Central European Academic Publishing, https://doi.org/10.54237/profnet.2021.mwsm.

Wielec, M., Oręziak, B. (2018) ‘Ustanowienie poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym na tzw. kryptowalucie Bitcoin’ [Establishing a bail in criminal proceedings for the so-called Bitcoin cryptocurrency], Prawo w Działaniu, 2018(35), pp. 50–64.

Winczorek, P. (2000) Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r [Commentary to the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 199]. Warsaw: Wydawnictwo Liber.

Wiśniewski, L., Piechowiak, M. (1997) ‘Pojęcie praw człowieka [The concept of human rights]’ in: Wiśniewski L. (ed.) Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona [Fundamental rights of an individual and their judicial protection]. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, p. 7.

Witek, S. (1979) Sakrament pojednania [The Sacrament of Reconciliation]. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Witkowski, Z. (ed.) (2001) Prawo konstytucyjne [Constitutional law]. 9th edn. Toruń: Dom Organizatora.

Published
2022-12-17
How to Cite
WielecM. (2022). The True Face of the Right to Privacy on the Example of the Secret of Confession in Criminal Proceedings. Law, Identity and Values, 2(2), 147-172. https://doi.org/10.55073/2022.2.147-172
Section
Articles