The Practice of the Slovak Constitutional Court Concerning Migration and Refugee Affairs

  • Ľubica Gregová Širicová Assistant Professor, Institute of International and European Law, Faculty of Law, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia http://orcid.org/0000-0002-6818-928X
Keywords: Constitutional Court of the Slovak Republic, migration, asylum, detention of foreigners, right to comment on evidence, right to respect for family life

Abstract

The judicature of the Slovak Constitutional Court concerning migration and refugee affairs after the accession of the Slovak Republic to the EU has been diverse, covering several important issues. Remarkably, in 2023, the Court took a new turn on its ‘self-restraining approach’ in a case related to migration and refugee matters. The article concludes that the Slovak Constitutional Court has not linked migration or asylum issues to the issue of constitutional identity in its case law. From the material viewpoint, the case law of the Constitutional Court forms four key areas: 1) fundamental right not to be tortured or subjected to cruel, inhuman, or degrading treatment; 2) detention of foreigners; 3) an applicant’s right to comment on evidence; 4) right to respect for family and private life. The article features a summary of the main thrust of the flagship judgments with developmental arch (where possible). Finally, the study showed that the Slovak Constitutional Court regularly refers to the case law of the European Court of Human Rights and of the Court of Justice of the EU.

References

Aláč, M. (2020) ‘Ingerencia Slovenskej informačnej služby do konania o azyle v kontexte judikatúry Ústavného súdu’ in Košičiarová, S. (eds.) Aktuálne otázky azylového práva II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej University v Trnave, pp. 15–31.

Balog, B. (2022) Materiálne jadro Ústavy. Ústavný systém v pohybe. Bratislava: Wolters Kluwer.

Baraník, K. (2020) Ústava na hviezdnom nebi. Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu. Praha: Leges.

Baraník, K. (2021) ‘Article 7’ in Orosz, L., Svák, J. et al. (eds.) Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I. Bratislava: Wolters Kluwer, pp. 74–104.

Benko, R. (2018) ‘K postaveniu Charty základných práv Európskej únie v právnom poriadku Slovenskej republiky’ in Orosz, L., Grabowska, S., Majerčák, T. (eds.) VI. ústavné dni. Košice: UPJŠ v Košiciach, pp. 244–260.

Berdisová, L. (2021) ‘Medzinárodnoprávna doktrína Slovenskej republiky’ in Bröstl, A., Holländer, P., Príbelsky, P. (eds.) Ústavné právo Slovenskej republiky. 4th edn. Plzeň: Aleš Čeněk, pp. 109–112.

Berthotyová, E. (2017) Zaistenie cudzincov. Judikatúra s komentárom súvisiacich ustanovení zákona o pobyte cudzincov. Bratislava: Wolters Kluwer.

Breichová Lapčáková, M. (2020) Nezrušiteľné ústavné princípy vo viacúrovňovom právnom systéme. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Šafárik Press.

Dobrovičová, G., Jánošíková, M., Mazák, J. (2016) ‘Charta v konaní pred Ústavným súdom’ in Mazák, J. (eds.) Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pp. 95–165.

Drgonec, J. (2017) Ústavné právo procesné. Bratislava: C.H.Beck.

Drgonec, J. (2018) Ústavné právo hmotné. Bratislava: C.H.Beck.

Drgonec, J. (2019) Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Bratislava: C.H.Beck.

Káčer, M., Neumann, J. (2019) Materiálne jadro vslovenskom ústavnom práve. Doktrinálny disent proti zrušeniu sudcovských previerok. Praha: Leges.

Kresák, P. (2014) ‘Reštriktívny formalizmus, ako dôvod zužovania ochrany ľudských práv a slobôd v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR’ in Orosz, L., Majerčák, T. (eds.) Ochrana ľudských práv a základných slobôd stavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi orgánmi – III – Ústavné dni. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: Právnicka fakulta, pp. 194–211.

Mazák, J., Jánošíková, M. (2015) ‘Charta základných práv EÚ v konaní o súlade právnych predpisov: Zatiaľ rutina namiesto doktríny’, Právny obzor, 98(6), pp. 590–601.

Orosz, L. (2020a) Teória ústavy a ústavné systémy demokratických štátov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šafárik Press.

Orosz, L. (2020b) ‘Ústavný system Slovenskej republiky a ochrana ústavnosti po 30. januári 2019’ in Szakács, A., Hlinka, T. (eds.) Princíp právneho štátu ako súčasť materiálneho jadra ústavy. Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava: Univerzita Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, pp. 19–28.

Orosz, L., Svák, J. (eds.) (2022) Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok II. Bratislava: Wolters Kluwer.

Orosz, L., Svák, J. et al. (eds.) (2021) Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I. Bratislava: Wolters Kluwer.

Patakyová, M. (2020) ‘K aktívnej legitimácii verejného ochrancu práv v konaní o súlade právnych predpisov pred Ústavným súdom podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy’ in Orosz, L., Grabowska, S., Majerčák, T. (eds.) Ústavná a zákonná úprava konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v štátoch V4 – VIII – Ústavné dni. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pp. 39–57.

Šipulová, K., Steuer, M. (2023) ‘From Minimalism to the Substantive Core and Back: The Slovak Constitutional Court and (the Lack of) Constitutional Identity’ in Kovács, K. (ed.) The Jurisprudence of Particularism: National Identity Claims in Central Europe. Oxford: Hart Publishing, pp. 81–104; https://doi.org/10.5040/9781509960156.ch-003.

Steuer, M. (2019) ‘Constitutional Court of the Slovak Republic (Ústavný súd Slovenskej republiky)’ in Grote, R., Lachenmann, F., Wolfrum, R. (eds.) Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law. Oxford: Oxford University Press; https://oxcon.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e803.

Štiavnický, J., Steuer, M. (2020) ‘The Constitutional Court of the Slovak Republic. The Many Faces of Law-Making by Constitutional Courts with Extensive Review Powers’ in Florczak-Wątor, M. (ed.) Judicial Law-Making in European Constitutional Courts. 1st edn. London: Routledge. pp. 183–200; https://doi.org/10.4324/9781003022442-10.

Published
2023-12-28
How to Cite
Gregová Širicová Ľubica. (2023). The Practice of the Slovak Constitutional Court Concerning Migration and Refugee Affairs. Law, Identity and Values, 3(2), 111-132. https://doi.org/10.55073/2023.2.111-132
Section
Articles