Hajdú István törcsvári porkoláb kéziratos kötete - Két ismeretlen magyar vers Báthori Gábor fejedelem korából

  • András Bándi
  • Péter András Szabó

Absztrakt

A Romániai Evangélikus Egyház nagyszebeni székhelyű központi levéltárában (Zentralarchiv der evangelischen Kirche A. B. in Rumänien) őriznek egy bőr-kötéses kéziratot, fedelén a „Ung(arisches) Gesetz-Buch u(nd) anderes” („Magyar törvénykönyv és egyebek”) felirattal.1 A Hajdú István (1687–1748) törcsvári porkoláb által elkezdett kötet korábban a Sinki Káptalan (a későbbi Sinki, Ágotai és Szebeni Egyházmegye)2 tulajdonát képezte és 2001-ben szállították be a gyűj-tőlevéltárba. Több mint valószínű, hogy (III.) Szeli József (1741–1815), Nagy-sinkszék királybírája3 adományozta a nagysinki evangélikus iskolának. Innen ke-rült a káptalan iratanyagát őrző helyi egyházközséghez. A királybíró a kéziratot apjától, (II.) Szeli József (1710–1782) brassói és hosszúfalui evangélikus lelkész-től, Hajdú István vejétől örökölte.4 A kézirat útja tehát a Barcaságtól Nagysinkig, a porkolábtól a királybíróig világosan kirajzolódik. Jelen közleményben a törté-neti és irodalomtörténeti kutatás számára eddig ismeretlen kötet rövid bemutatá-sára és néhány benne szereplő forrás kiadására vállalkozunk.

Megjelent
2017-11-07
Rovat
Tanulmányok