Constitutional Framework for Planning Acts as Legal Forms of Administration’s Activity in Environmental Protection (on the Example of Poland)

  • Bartosz Majchrzak Associate Professor, Department of Administrative Science and Environmental Protection, Faculty of Law and Administration, Cardinal Stefan WyszyDski University in Warsaw, Poland https://orcid.org/0000-0001-5336-6717
Keywords: Constitution of the Republic of Poland, environmental protection, planning act, normative act, Council of Ministers, local government, cooperation between the public powers, healthy environment, ecological security, principle of proportionality, social dialogue, right to a fair trial

Abstract

Planning acts constitute a very important instrument for conducting environmental protection policy in Poland. Despite the relative freedom of public authorities in shaping their provisions, these acts are adopted on the basis of explicit authorisations contained – in principle – in universally binding law, primarily in statutes. The aim of the article is to draw attention to the fact that a quite detailed normative framework for adopting environmental planning acts is also present at the level of the Constitution of the Republic of Poland. Determining its scope, however, requires defining the legal nature of the indicated acts, which is an issue that raises certain problems. They are visible especially in the context of the administrative law doctrine.

References

Bąkowski T (2007) Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w wietle zasady pomocniczoci, Warszawa, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Biernat S (1979) DziaCania wspólne w administracji państwowej, WrocBaw-Warszawa-Kraków-GdaDsk, ZakBad Narodowy Imienia OssoliDskich – Wydawnictwo.

BBachucki M (2014) Urzędowe wyjaśnienia przepisów prawa wydawane przez organy administracji publicznej, in: BBachucki M & GórzyDska T, eds., ŹródCa prawa administracyjnego a ochrona wolnoci i praw obywateli, Warszawa, Naczelny Sąd Administracyjny, pp. 121–152.

BBachucki M (2019) Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpCyw na krajowy porządek prawny, Warszawa, Wydawnictwo INP PAN.

BrzeziDski W (1961) Plan zagospodarowania przestrzennego. Studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego, Warszawa, PaDstwowe Wydawnictwa Naukowe.

Cieślak Z (1992) Zbiory zachowań w administracji państwowej. Zagadnienia podstawowe, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Cieślak Z (2013) Siatka podstawowych poję nauki polityki administracyjnej, in: Cieślak Z & ZalasiDska K, eds., Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Szkice z zakresu nauki administracji. Tom 2, WrocBaw, PRESSCOM Sp. z o.o., pp. 7–11.

Cieślak Z (2017) Modele ukBadów administracyjnych i ich usprawnianie, in: Cieślak Z, ed., Nauka administracji, Warszawa, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., pp. 156–211.

CzerwiDski G (2018) Charakter prawny programów ochrony środowiska, in: Korzeniowski P & Wieczorek I M, eds., Reglamentacja korzystania ze rodowiska jako funkcja administracji samorządowej, Aódź, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, pp. 128–137.

Dąbek D (2007) Prawo miejscowe, Warszawa, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Dubowska A (2015) Plan dziaBaD krótkoterminowych jako prawny instrument ochrony powietrza, Przegląd Prawa Ochrony [rodowiska, no. 2, pp. 95–110, doi: https://doi.org/10.12775/PPOS.2015.017

DziaBocha K (2001) Komentarz do art. 94, in: Garlicki L, ed., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, pp. 1–7.

Federczyk W & Majchrzak B (2014) Akt normatywny w orzecznictwie TrybunaBu Konstytucyjnego. Problemy na tle aktów organów administracji, in: BBachucki M & GórzyDska T, eds., ŹródCa prawa administracyjnego a ochrona wolnoci i praw obywateli, Warszawa, Naczelny Sąd Administracyjny, pp. 153–173.

Gajewski S (2017) Programy rządowe. Studium administracyjnoprawne, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. doi: https://doi.org/10.31338/uw.9788323526124

Garlicki L (2006) Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykCadu, Warszawa, LIBER sp. z o.o.

Gosiewski J (1975) Charakter prawny planów spoBeczno-gospodarczych na tle planowania badaD naukowych, Państwo i Prawo, no. 7–8, pp. 95–106.

Górski M & Kierzkowska J (2012) Strategie, plany i programy, in: Hauser R, Niewiadomski Z & Wróbel A, eds., System prawa administracyjnego. Prawo administracyjne materialne. Tom 7, Warszawa, C.H. Beck, pp. 179–220.

Gruszecki K (2019) Komentarz do art. 91(c), in: Gruszecki K, ed., Prawo ochrony rodowiska. Komentarz, Warszawa, Wolters Kluwer, pp. 184–185.

Jurgilewicz M (2013) Zarys znaczenia bezpieczeDstwa ekologicznego paDstwa,Zeszyty Naukowe Wyższej SzkoCy Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, 25(4), pp. 158–165.

KokociDska K (2014) Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach wCadzy publicznej, PoznaD, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kordela M (2016) Aksjologia źródeB prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, no. 2, pp. 15–26.

KryszeD G & Prokop K (2017) Aksjologia polskiej konstytucji, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.

Kulesza M (2000) Przepisy administracyjne w «zamkniętym systemie źródeB prawa, Samorząd Terytorialny, no. 5, pp. 3–35.

Ofiarska M (2008) Formy publicznoprawne wspóCdziaCania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa, C.H. Beck.

Sarnecki P (2001) Komentarz do art. 146, in: Garlicki L, ed., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, pp. 1–32.

Sokolewicz W (2007) Komentarz do art. 7, in: Garlicki L, ed., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom V, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, pp. 1–14.

Stahl M (2013) Szczególne prawne formy dziaBania administracji, in: Hauser R, Niewiadomski Z & Wróbel A, eds., System prawa administracyjnego. Prawne formy dziaCania administracji. Tom 5, Warszawa, C.H. Beck, pp. 315–402.

Stefaniuk M E (2009) PreambuCa aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989–2007, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-SkBodowskiej.

Strzyczkowski K (1985) Administracyjnoprawne instytucje planowania, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu.

Strzyczkowski K (1990) Podstawowe problemy prawne planowania, Warszawa, PaDstwowe Wydawnictwo Naukowe.

Suwaj P J (2009) Instrumenty administrowania, formy dziaBania administracji i polityka publiczna, in: Kudrycka B, Guy Peters B & Suwaj P J, eds., Nauka administracji, Warszawa, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., pp. 308–311.

SzydBo M (2004) Planowanie w gospodarce energetycznej na obszarze gminy, Samorząd Terytorialny, no. 5, pp. 50–66.

SzydBo M (2006) Planowanie indykatywne jako funkcja paDstwa wobec gospodarki, in: Popowska B, ed., Funkcje wspóCczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, PoznaD, Wydawnictwo PoznaDskie, pp. 143–161.

Wróbel A( 1990) Centralne planowanie państwowe. Studium administracyjno-prawne, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-SkBodowskiej.

Wyrzykowski M (1999) Osiem tez w sprawie systemu rządów premierowskich, in: Adamiak B, Bo J, Miemiec M & Nowacki K, eds., Administracja publiczna w państwie prawa. Księga jubileuszowa dla Profesora Jana Jendroki, WrocBaw, Wydawnictwo Uniwersytetu WrocBawskiego, pp. 433–445.

ZiembiDski Z (1994) Normy postępowania, in: Redelbach A, Wronkowska S & ZiembiDski Z, eds., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa:ó, Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 73–93.

Published
2023-06-11
Section
Cikkek