The Relationship of the Supreme Courts of the Slovak Republic with the Court of Justice of the European Union

Keywords: European Union law, Constitutional Court of the Slovak Republic, Supreme Court of the Slovak Republic, Supreme Administrative Court of the Slovak Republic, case-law of the Court of Justice

Abstract

The judicial authorities of the Member States of the European Union have an important duty to ensure the full effect of EU legal norms at the national level, as they are obliged to fully apply EU law and to protect the individual rights conferred by that law. This article focuses on the relationship among the highest judicial bodies of the Slovak Republic, namely the Constitutional Court, the Supreme Court, and the Supreme Administrative Court, with the Court of Justice of the European Union, which ensures the uniform interpretation and application of Union law. In this context, this article examines the extent to which the Slovak Supreme Court uses the preliminary ruling procedure, as well as its selected decisions, to consider the extent to which the requirements of Union law can be examined, resulting from the case-law of the Court of Justice in accordance with the principle of sincere cooperation enshrined in Article 4(3) of the Treaty on the European Union. It also examines the cooperation between the general courts of the Slovak Republic and the Court of Justice of the European Union in the context of the preliminary ruling procedure, and how the Slovak constitutional order meets the requirements of Union law.

References

Balog, B. (2009) ‘Medzinárodné zmluvy v ústavnom systéme Slovenskej republiky’ in Sehnálek, D., Valdhans, J., Dávid, R., Kyncl, L. (eds.) Dny práva 2009. 1st edn. Brno: Masarykova Univerzita v Brne, pp. 564–579.

Čorba, J. (2002) ‘Prednosť medzinárodných zmlúv pred zákonmi’, Justičná revue, 54(6–7), pp. 704–721.

Dobrovičová, G. (2007) ‘Vplyv medzinárodného práva a európskeho práva na právny poriadok Slovenskej republiky’ in Dobrovičová, G. (ed.) Vplyv medzinárodného práva a európskeho práva na právny poriadok Slovenskej republiky. 1st edn. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pp. 55–69.

Drgonec, J. (2007) Ústava Slovenskej republiky – Komentár. 2nd edn. Šamorín: Heuréka.

Funke, A. (2010) Umsetzungsrecht – Zum Verhältnis von internationaler Sekundärrechtssetzung und deutscher Gesetzgebungsgewalt. 1st edn. Tübingen: Mohr Siebeck.

Giba, M., Valuch, J. (2016) ‘Kategorizácia medzinárodných ľudskoprávnych zmlúv v procese ratifikácie’ in Pospíšil, I., Týč, V., et al. (eds.) Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. 1st edn. Praha: Leges, pp. 82–88.

Ionita, L. A. (2015) ‘Is European Union law a fully self-contained regime?: a theoretical inquiry of the functional legal regimes in the context of fragmentation of international law’, Studia Politica: Romanian Political Science Review, 15(1), pp. 39–59.

Jankuv, J. (2009) ‘Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Slovenskej republiky’ in Lantajová, D., Jankuv, J. (eds.) Teória aplikácie medzinárodnej zmluvy ako nástroja právnej regulácie na národnej, medzinárodnej a komunitárnej úrovni. 1st edn. Trnava: Trnavská univerzita, pp. 25–40.

Jánošíková, M. (2013) ‘Ústava Slovenskej republiky a členstvo v Európskej únii’, Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUCI), 59(4), pp. 249–264.

Klučka, J. (2001) ‘K dvom otázkam medzinárodného práva v návrhu ústavného zákona skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky’, Justičná revue, 53(1), pp. 1–5.

Schilling, T. (1988) ‘Zur Wirkung von EG-Richtlinien – Versuch einer völkerrechtlichen Betrachtung’, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV), 1988/48, pp. 677–681.

Siman, M., Slašťan, M. (2012) Právo Európskej únie (inštitucionálny systém a právny poriadok Únie s judikatúrou). 1st edn. Bratislava: Euroiuris.

Šturma, P. (2013) ‘Speciální smluvní režimy odpovědnosti a donucení v mezinárodním ekonomickém právu’, Právník, 2013/4, pp. 313–328.

Published
2023-12-29
How to Cite
KarpatA. (2023). The Relationship of the Supreme Courts of the Slovak Republic with the Court of Justice of the European Union. Central European Journal of Comparative Law, 4(2), 95-115. https://doi.org/10.47078/2023.2.95-115
Section
Articles