The “International” Rule of Law in the Polish Administrative Court’s Jurisprudence

  • Bartosz Majchrzak Associate Professor, Department of Administrative Science and Environmental Protection, Faculty of Law and Administration, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland https://orcid.org/0000-0001-5336-6717
Keywords: rule of law, Polish administrative courts, control over the public administration, effective judicial protection, independence of the judiciary

Abstract

This study analyses the jurisprudence of Polish administrative courts, referring to the concept of the “international” rule of law, and thus, to the concept interpreted by the courts based on sources of law binding on Poland adopted at the supranational level (international agreements and law created by the European Union). The following jurisprudence issues emerge: 1) international and EU legal bases for the protection of the rule of law and the resulting meaning of this concept; 2) international versus national approach to the rule of law; 3) the rule of law – principle or value; 4) normative sources (national and supranational) of the general obligation of administrative courts to implement the international rule of law; 5) the order to implement it as an element determining the jurisdiction of administrative courts and the pattern of control exercised by these courts. In this context, it was stated, inter alia, that according to the jurisprudence of administrative courts, the ‘international’ rule of law primarily implies effective judicial protection of individual rights, guaranteed by independent courts, impartial and irremovable judges who have been duly appointed.

References

Alexy, R. (2000) ‘On the Structure of Legal Principles’, Ratio Juris, (13)3, pp. 294–304; https://doi.org/10.1111/1467-9337.00157.

Balicki, R. (2022) ‘Klauzula integracyjna w Konstytucji RP’, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2022/13, pp. 121–130 [Online]. Available at: https://bit.ly/3oMkgKH (Accessed: 26 May 2023).

Borkowski, J. (2020) ‘Wykonywanie wymiaru sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej’ in Adamiak, B., Borkowski, J. (eds.) Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Warsaw: Wolters Kluwer Polska, pp. 53–71.

Chlebny, J. (2022) ‘Sądownictwo administracyjne w Polsce z perspektywy art. 47 KPP’, Europejski Przegląd Sądowy, 2022/10, pp. 29–34.

Drachal, J., Jagielski, J., Stankiewicz, R. (2015) ‘Komentarz do art. 3’ in Hauser, R., Wierzbowski, M. (eds.) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warsaw: C.H. Beck, pp. 49–80.

Działocha, K. (2007) ‘Komentarz do art. 8’ in Garlicki, L. (ed.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom V. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, pp. 1–55.

Górka, M., Mik, C. (2005) ‘Sądy polskie jako sądy Unii Europejskiej (na tle doświadczeń przedakcesyjnych)’, Kwartalnik Prawa Publicznego, (5)4, pp. 7–53.

Kamiński, M. (2011a) ‘Konstruowanie wzorca legalności decyzji administracyjnej na podstawie prawa UE przez polskie sądy administracyjne (cz. I)’, Europejski Przegląd Sądowy, 2011/4, pp. 22–27.

Kamiński, M. (2011b) ‘Konstruowanie wzorca legalności decyzji administracyjnej na podstawie prawa UE przez polskie sądy administracyjne (cz. II)’, Europejski Przegląd Sądowy. 2011/5, pp. 22–27.

Kmieciak, Z. (2016) ‘O pojęciu rządów prawa’, Państwo i Prawo, 2016/ 9, pp. 21–35.

Koch, C. (2005) ‘The Doctrine of Supremacy of European Community Law as a Condition Precedent for the Doctrine of Direct Effect’, International Trade and Business Law Review, 2005/9, pp. 201–219.

Kochenov, D. (2018) ‘Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-About “Dead” Provision’, Polish Yearbook Of International Law, no. 38, pp. 165–187; https://doi.org/10.24425/pyil.2019.129611.

Lord Bingham (2007) ‘The Rule of Law’, Cambridge Law Journal, (66)1, pp. 67–85; https://doi.org/10.1017/S0008197307000037.

Majchrzak, B. (2022) ‘Poland’ in Majchrzak, B. (ed.) Elementy ustrojowo-funkcjonalne sądownictwa administracyjnego w wybranych państwach europejskich. Warsaw: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, pp. 15–100.

McCorquodale, R. (2016) ‘Defining the International Rule of Law: Defying Gravity’, International and Comparative Law Quarterly, (65)2, pp. 277–304; https://doi.org/10.1017/S0020589316000026.

Nollkaemper, A. (2011) National Courts and the International Rule of Law. Oxford: Oxford University Press; https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199236671.001.0001.

Pech, L. (2010) ‘A Union Founded on the Rule of Law: Meaning and Reality of the Rule of Law as a Constitutional Principle of EU Law’, European Constitutional Law Review, (6)3, pp. 359–396; https://doi.org/10.1017/S1574019610300034.

Raz, J. (1979) The Authority of Law. Essays on Law and Morality. Oxford: Oxford University Press [Online]. Available at: https://bit.ly/3oYjc6t (Accessed: 19 July 2023); https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198253457.001.0001.

Roszkiewicz, J. (2022) ‘Indywidualny test niezawisłości sędziego powołanego z naruszeniem prawa – uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego’, Przegląd Sądowy, 2022/11–12, pp. 75–98.

Sulyok, M. (2021) ‘Compromise(d)? – Perspectives of Rule of Law in the European Union’, Central European Journal of Comparative Law, (2)1, pp. 207–227; https://doi.org/10.47078/2021.1.207-227.

Watts, A. (1993) ‘The International Rule of Law’, German Yearbook of International Law, 1993/36, pp. 15–45.

Woś, T. (2004) ‘Mechanizm postępowania sądowoadministracyjnego (mechanizm kontroli przez sąd zaskarżonego aktu lub czynności)’ in Woś, T. (ed.) Postępowanie sądowo administracyjne. Warsaw: LexisNexis, pp. 263–267.

Wróbel, A. (2010) ‘Sądy administracyjne jako sądy Unii Europejskiej’, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2010/5–6, pp. 474–496.

Wróblewski, J. (1969) ‘Zwroty stosunkowe – wypowiedzi o zgodności z normą’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne, series I, no 62, pp. 3–17.

Published
2023-12-29
How to Cite
MajchrzakB. (2023). The “International” Rule of Law in the Polish Administrative Court’s Jurisprudence. Central European Journal of Comparative Law, 4(2), 143-161. https://doi.org/10.47078/2023.2.143-161
Section
Articles