Revamping Anti-Organised Crime Approaches in the Criminal Law System in Poland – A Presentation of Selected Institutions

Keywords: combating organised crime in Poland, informant witness, anonymous witness, extended confiscation

Abstract

New types and shades of crime emerging today require that state authorities develop new defence mechanisms. The sophistication and ingenuity of criminals must be countered with an appropriate response of the state responsible for maintaining public order and safety. Therefore, states must build new institutions as effective tools for combating organised crimes. In Poland, the adequacy of the current institutions employed in the fight against organised crime is now being widely discussed. This study sets out to present the institutions of the informant witness, anonymous witness, and extended confiscation as examples of modern approaches for combating organised crime in Poland.

References

Adamczyk, M. (2011) Świadek koronny – analiza prawno – kryminalistyczna, Warszawa.

Grajewski, J. (1994) ‘Instytucja świadka koronnego w procesie karnym’, Wojskowy Przegląd Prawniczy, 3–4/1994).

Gronowska, B. (1999) ‘Świadek anonimowy i świadek koronny, polskie rozważania prawne w kontekście europejskich standardów ochrony praw człowieka’, Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci profesora Wiesława Daszkiewicza.

Grzegorczyk T. and Tylman J. (1997) Polskie postępowanie karne, Warszawa.

Grzegorczyk, T. (2004) ‘Komentarz do art. 8 Ustawy z dnia 25 czerwca 1997r.’, in Grzegorczyk, T. Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Zakamycze.

Jasiński, W. and Potakowski, D. (1998) ‘Świadek koronny – nowy instrument w walce z przestępczością zorganizowaną’, Monitor Prawniczy, 7/1998).

Karpiel, D. (2017) ‘Przestępczość zorganizowana’, Internetowy Przegląd Prawniczy, 7/2017.

Karsznicki K. (2013) ‘Program ochrony świadka w Polsce na tle regulacji prawnych innych państw członkowskich w Unii Europejskiej’, Prokuratura i Prawo, 9/2013.

Kiełtyka, A., Kurzępa B., Ważny, A. (2013) Ustawa o świadku koronnym komentarz, Warszawa.

Kurowski, W. (2006) ‘Pojęcie organizacji przestępczej i przestępczości zorganizowanej’, Prokuratura i Prawo, 1/2006.

Lach, A. (2001) ‘Kształtowanie się instytucji świadka koronnego w prawie angielskim’, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2/2001.

Łobacz, P. (2010) ‘Odmowa nadania statusu świadka anonimowego’, Prokuratura i Prawo, 7–8/2010.

Michalska – Warias, A. (2013) ‘Zorganizowana grupa przestępcza w orzecznictwie’, Prokuratura i Prawo, 12/2013.

Murzynowski, A. (1976) Istota i zasady procesu karnego, Warszawa.

Ocieczek, G. (2013) ‘Ocena poziomu makiawelizmu wśród polskich świadków koronnych jako czynnik oceny wiarygodności ich zeznań’, Przegląd Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 9/2013.

Ocieczek G. (2016) Świadek koronny – ocena wiarygodności, Warszawa.

Płachta, M. (1998) ‘Świadek anonimowy w procesie karnym w perspektywie europejskiej’, Studia Prawnicze, 3/1998.

Pływaczewski, E. (1992) Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej, Warszawa.

Pływaczewski, E. (1996) ‘Przestępczość zorganizowana w Polsce i kierunki jej przeciwdziałania’, Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok.

Pływaczewski, E. W. (ed.) (2011) Przestępczość zorganizowana, Warszawa.

Rau, Z. (2002) Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków.

Skała, J. (2004) ‘Normatywne mechanizmy zwalczania przestępczości zorganizowanej w świetle przepisów kodeksu karnego (część 1)’, Prokuratura i Prawo, 7–8/2004.

Tarkowska, K. (2000) ‘Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1999 r. I KZP 44/99’, Prokuratura i Prawo, 6/2000.

Wielec, M. (2014) ‘Niebezpieczeństwa i korzyści w dowodzeniu z wykorzystaniem zeznań świadka koronnego i anonimowego w polskim procesie karnym’, in Szyjka, C. T. (ed.) Prawa człowieka fundamentem Europy wartości. Warszawa.

Wielec, M. (2017) Wartości – analiza z perspektywy osobliwości postępowania karnego, Lublin.

Wielec M. and Oręziak, B (2018) ‘Lex retro non agit and extended confiscation of property in Poland: reflection on the Act of 23 March 2017 Amending the Criminal Code and Certain Other Acts’, Prawo w działaniu – Law in action, vol. 36. https://doi.org/10.32041/PWD.3605

Wiliński, P. (2003) ‘Prawo do obrony a dowód z zeznań świadka incognito w polskim procesie karnym’, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 4/2003.

Zawłocki, R. (2018) ‘Przepadek przedsiębiorstwa jako przepadek racjonalności ustawodawcy’, Studia Prawnoustrojowe, 41/2018.

Published
2020-12-09
How to Cite
WielecM. (2020). Revamping Anti-Organised Crime Approaches in the Criminal Law System in Poland – A Presentation of Selected Institutions. Central European Journal of Comparative Law, 1(2), 193-207. https://doi.org/10.47078/2020.2.193-207
Section
Articles