Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
 • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.
 • A szöveg másfeles sorközzel; 12 pontos betűmérettel készült.
  Minden illusztráció, ábra és táblázat a publikáció megfelelő helyén található.
 • Ahol lehetséges, ott megadott DOI-s vagy URL-es hivatkozásokat.
 • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.
 • A szerző(k) munkahelye(i) feltüntetésre kerültek, önéletrajzok és fényképeik (vezetéknév-keresztnév.jpg formátumban) csatolásra kerülnek.

Szerzői útmutatók

SZERZŐINKNEK

(frissítve: 2022.05.09.)

 

Az IME tudományos folyóirat – hasonlóan más hazai és nemzetközi lapokhoz – ismerteti azokat a követelményeket, amelyeket a szerzőkkel szemben támaszt. E szempontoknak megfelelően várjuk eredeti, ezen formájában még nem közölt írásaikat közzétételre.

 

Általános közlési feltételek

Az IME folyóirat teljesen open access folyóirat, a szerző(k) a tanulmány(ok) beküldésével elfogadja(ák), hogy a szakmai bírálat (lektorálás, peer-review) utáni elektronikus (pdf) és nyomtatott kiadói változat a "Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license" (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) feltételei szerint jelenjenek meg. A licence alapján a művek szabadon megoszthatók, az alábbi feltételekkel: a szerzőre és a megjelenésre, valamint a licence-re megfelelően kell hivatkozni, az üzleti célú felhasználás nem engedélyezett, a közlemény csak az eredeti formában terjeszthető, nem módosítható, nem átdolgozható.

 

Terjedelem, formátum, formai elvárások

A cikket Times New Roman betűtípussal 1,5-es sorközzel, 12-es betűmérettel gépelve, 2,5 cm-es margókkal ellátva kérjük leadni. Elvárt terjedelme ebben a formátumban, A4-es méretben 8-12 oldal közötti, amelybe beleértendők a cikkhez tartozó ábrák, táblázatok, egyéb illusztrációk.

 • Véleménycikk esetén ennél kisebb terjedelem is elfogadható.
 • Ennél számottevően nagyobb terjedelmű cikket is közölhetünk, azonban lehetséges, hogy két részben fog megjelenni. Szerkesztői egyeztetést igényel.

Rövidítések alkalmazásakor azok jelentését a szövegben való első előforduláskor zárójelben kell közölni. Külön rövidítésjegyzéket nem alkalmazunk.

A fejezeteket számozás nélküli címekkel kell elkészíteni, maximum kétszintű címrendszerben. A főcímeket félkövérrel, a második szintű címeket pedig dőlt betűvel kérjük formázni.

Az ábrákat, képeket és táblázatokat a cikk végén kérjük elhelyezni, számozva. Az ábraszöveget a szövegbe sortöréssel kell elhelyezni, előtte és utána 1-1 sor kihagyásával, azon a helyen, ahova a szerző az ábrát/táblázatot beilleszteni szeretné. Az ábrákat és képeket kérjük JPG, TIF, vagy Illustrator formátumban, a jobb képi minőség érdekében 300 DPI felbontásban megküldeni.

 

Logikai felépítés

Kérjük a szerzőket, hogy a téma kifejtése során tartsák szem előtt az alábbi szerkesztési szempontokat:

 • A mondanivaló kötődjék
  • valamely egészségügyi szolgáltató vezetési, működtetési tevékenységéhez, vagy
  • az ellátórendszer működéséhez, működtetéséhez.
 • A publikáció legyen cégektől független és pártpolitikai befolyástól mentes. Amennyiben cég tevékenységéhez illeszkedik és szponzorált, az „szponzorált cikk” formátumban jelenhet meg.

 

A cikk az alábbi tartalmi elemekből épüljön fel, természetesen illeszkedve a cikk témájához.

 • Cím (magyarul és angolul)
 • Szerzők, ORCID azonosítóik és munkahelyeik megnevezése, helységnév (a megjelenítendő szerzői sorrendben)
 • A levelező szerző és elérhetőségei (név, postai cím, telefonszám, e-mail cím)
 • Absztrakt (magyarul és angolul)
 • Kulcsszavak (magyarul és angolul)
 • Bevezetés: itt kérjük megjeleníteni a téma jelentőségét, a témaválasztás indoklását, az előzmények és az aktuális helyzet bemutatását.
 • Célkitűzés: milyen fő vizsgálati célt tűzött/tűztek ki a cikkel a szerző(k).
 • Adatok és módszerek: a téma feldolgozása során felhasznált adatok és forrásuk, az alkalmazott módszerek, technikák, eszközök összefoglalása.
 • Eredmények: az elért eredmények tényszerű bemutatása, szükség szerint ábrák, képek, táblázatok felhasználásával.
 • Megbeszélés: az eredmények értelmezése, az azokra támaszkodó megállapítások.
 • Következtetések: a levonható következtetések, jövőbe mutató ajánlások, illetve azok korlátai, azaz az eredmények értelmezésére hatással lévő körülmények bemutatása, amennyiben értelmezhető.
 • Anyagi támogatás (nyilatkozat arról, hogy a kutatómunka milyen anyagi támogatásban részesült – kötelező, nemleges esetben is feltüntetendő).
 • Érdekeltségek: a cikk megírására hatással lévő pénzügyi, személyes vagy egyéb érdekeltségek feltüntetése a kézirat benyújtását megelőző 3 évet érintően. Nemleges válasz is feltüntetendő.
 • Köszönetnyilvánítás: itt jeleníthetők meg azok, akik nem szerzők, de elismerésre jogosultak a publikáció megjelenésért – opcionális.
 • Irodalomjegyzék

 

Szerzők neve és munkahelye

Szerzőként lehet és kell felsorolni mindazokat, akik az adott cikkhez alkotó módon hozzájárultak, beleértve azokat, akik a szakmai előkészítésben és a végső változat elkészítésében részt vettek.

A cikk címe alatt szerepel(nek) a szerző(k) és a munkahely(ek) megnevezése(i) és helységneve(i). A szerzői nevek mellett kérjük, tüntessék fel az egyes szerzők ORCID azonosítóját is. Amennyiben a szerző nem rendelkezik ORCID azonosítóval, az alábbi felületen tud regisztrálni: https://orcid.org/.

 

Önéletrajz

A lap fontos küldetésének tartja a szakmai műhelyek és személyek megismertetését, a szakmai kiválóságok bemutatását. Ezért kérjük szerzőinket, hogy rövid formában (max. 5-10 sor) számoljanak be szakirányú végzettségükről, tudományos munkájukról, korábbi és jelen kinevezésükről, munkahelyükről, szakmai és tudományos társaságokban betöltött főbb pozícióikról. Egyúttal kérjük arcképük megküldését is elektronikus (.jpg) formában.

 

Cím, absztrakt, kulcsszavak

A tanulmány címét, az absztraktot és a kulcsszavakat kérjük, hogy magyar és angol nyelven is adják meg, rövidítések használata nélkül.

Magyar nyelvű absztraktként a tanulmány lényeges elemeiről készült 150-250 szavas összefoglalót kérünk. Az absztrakt tartalmának a közlemény felépítéséhez kell igazodnia, azaz tartalmaznia kell a cikk legfontosabb gondolatait a bevezetés, célkitűzés, módszer, eredmények, megbeszélés, következtetések témaköréből egyaránt, anélkül, hogy ezeket a szerző(k) külön alcímként megjelenítené(k). Szövege rövidítéseket nem tartalmazhat.

Az angol nyelvű absztrakt feleljen meg a fenti elvárásoknak, azonban terjedelme legyen 300-500 szó, azaz tartalmazza bővebben a cikk megállapításait. Evvel célunk a cikkek jobb angol idézhetősége.

A szerzők a közleményhez kapcsolódó, kereshetőséget biztosító maximum 5 legfontosabb kulcsszót adják meg magyar és angol nyelven. Angol nyelvű kulcsszavakként a MeSH adatbázisában megtalálható szavakat kell megadni. (https://meshb.nlm.nih.gov/search) A magyar és az angol kulcsszavaknak azonos jelentéssel kell bírniuk.

 

Irodalomjegyzék

A cikkben található szakirodalmi utalásokat sorszámozva, szögletes zárójelbe [ ] kell tenni, és a publikáció végén az irodalomjegyzéket a hivatkozási sorrendben, szögletes zárójeles számozással ellátva, mindegyiket új sorban kezdve, az alábbi információkkal kérjük feltüntetni.

Szakcikk hivatkozása esetén:

szerző, cím, folyóirat hivatkozása, DOI

Könyv hivatkozása esetén:

szerző, cím, kiadó, kiadás helye, éve, DOI

Szerkesztett könyv hivatkozása esetén:

cím, szerkesztő, kiadó, kiadás helye, éve, DOI

Könyvfejezet hivatkozása esetén:

fejezet szerzője, fejezetcím, in: szerkesztő, könyv címe, kiadó, kiadás helye, éve, fejezet (idézet) oldalszáma, DOI

Szakdolgozat, disszertáció esetén:

szerző, cím, műfaj, kiadó, kiadás helye, évszám

 

A hivatkozások elemeivel kapcsolatos részletes útmutatás:

 • Szerző(k): vezetéknév írásjel nélkül és a keresztnév első betűje (pont nélkül). Több szerző esetén vesszővel elválasztva, az utolsó szerző keresztnevének kezdőbetűje után kettőspontot téve. Négynél több szerző esetén a harmadik szerzőig kell feltüntetni a neveket, majd a harmadik név után „et al.” jelzés írandó.
 • Cím: A nem angol nyelven publikált hivatkozás címét elsőként angolra fordítva kell megadni, azt követően szögletes zárójelben kell feltüntetni az eredeti nyelven a címet. A hivatkozás legvégén – nem angol nyelvű közlemény esetén – szögletes zárójelben meg kell adni a közlemény eredeti nyelvét angolul.
 • Folyóirat hivatkozása: A folyóirat nevének nemzetközi rövidítése (utolsó rövidítés után pont). Évszám (közvetlenül utána pontosvessző), majd szóköz után kötetszám (közvetlen utána kettőspont), újabb szóköz után a kezdő és végoldal kötőjellel elválasztva közvetlen utána pont. Supplementumok esetén a füzetszámot is kérjük megadni a kötetszámot követően zárójelben (szóköz nélkül, a kötetszám és a kettőspont között). Jelölése: (Suppl sorszám).
 • Szerkesztő: A szerkesztő nevét a szerzőnél jelzett szabályok szerint kell megadni, majd a szerkesztőség jelzésére a nevet követően zárójelben fel kell tüntetni a következőt: (ed.) Több szerkesztő esetén a nevek felsorolását követően egyszer kell feltüntetni a szerkesztői jelzést eds. jelzést használva.
 • DOI: Az olyan hivatkozásoknál (folyóirat cikk, könyv, könyvfejezet), amik rendelkeznek DOI számmal, kötelező a DOI szám megadása. A DOI (Digital Object Identifier) számot az alábbi formában kérjük megadni: https://doi.org/10.12345/XY.2016.1-2.15. A DOI szám az https://search.crossref.org/ és https://doi.crossref.org/simpleTextQuery keresőfelületen vagy a közlemény saját internetes elérhetőségénél megtalálható.
 • Webes hivatkozások esetén  kötelező megjelölni a megtekintés dátumát.

A hivatkozások száma maximum 30 darab lehet. Ennél több hivatkozást szerkesztői egyeztetést követően lehet szerepeltetni, a cikk témájának függvényében. Például az irodalmi áttekintés célú cikkek lehetnek ilyenek.

 

Lektorálás

A beküldött kéziratot a témát jól ismerő szakemberek lektorálják. A szakvélemény alapján a megjelenő változatot a Szerkesztőbizottsággal és a Szerzővel történő egyeztetés alapján véglegesítjük.

 

Helyesírás

A helyesírás szempontjából két kihívással kell megküzdeni lapunknak. Egyrészt az orvosi terminológia latinos és köznyelvi változatainak keveredésével, másrészt a menedzsment és az informatika szóhasználatában elterjedt, főként angolszász eredetű kifejezésekkel. Az előbbi problémát illetően iránymutatóként az Orvosi Hetilap (1988, 129., 1325-25) közleménye és az Orvosi Helyesírási Szótár (Dr. Fábián Pál és Dr. Magosi Péter, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992) az iránymutató. A második szempontot illetően lapunk igyekszik egységes elveket alkalmazni, erről olvasószerkesztőink gondoskodnak. E ponton kérni fogjuk a szerzők kooperációját a lektorokkal.

 

Nyilatkozatok

A kézirathoz kérjük csatolni a szerző nyilatkozatát, hogy a közlemény más folyóiratban korábban nem jelent meg, és máshová nem került beküldésre.

 

Kapcsolattartás

Mivel a 2022 áprilisától a gmail levelezőrendszer spam-be teszi az ojs-től kapott üzeneteket, ezért kérjük Tisztelt Szerzőinket és Lektorainkat, hogy amennyiben gmail postafiókkal használják az OJS-t, vegyék fel az ojshelp@konyvtar.mta.hu címet a névjegyek közé.

Ha ezután sem kapják meg a rendszerből küldött üzeneteket, akkor a szerkesztőségi munkatársak OJS-ben használt email címeit is fel kell venni a névjegyzékbe.

 

Adatvédelem

Tájékoztatjuk tisztelt szerzőinket, hogy a részünkre átadott műveket megőrizzük, és azokat külön, hozzáférés alapján kutatható adatbázisban tároljuk. A művekkel összefüggő (részünkre megküldött) személyes adatok kezelése a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság honlapján közzétett adatkezelési szabályzat és a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. A művek beküldése a fentiekhez hozzájáruló jognyilatkozatnak minősül.

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag annál a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerül átadásra, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság Adatkezelési Tájékoztatója szerint.