A soproni teológiai fakultás öröksége

A gyakorlati teológiai tanszék és professzorai

  • Hafenscher Károly Evangélikus Hittudományi Egyetem
Kulcsszavak: evangélikus lelkészképzés, soproni evangélikus fakultás, gyakorlati teológia, liturgika, homiletika

Absztrakt

Százéves az egyetemi szintű magyar evangélikus lelkészképzés, amelynek első két évtizede Sopronban zajlott. Ennek az időszaknak a hatása mind a mai napig érezhető az Evangélikus Hittudományi Egyetem életében. Külön igaz ez a gyakorlati teológia oktatásával kapcsolatban. Jelen tanulmány három meghatározó személyiség életművét és hatását dolgozza fel: Stráner Vilmos, Jánossy Lajos és Budaker Oszkár professzorokét. 

Munkásságuk átfogó a teológia egész területén. E tanulmányban az egyetemi jegyzeteik alapján mutatjuk be őket. Stráner Schleiermacher követője, a klasszikus gyakorlati teológia művelője. Jánossy Lajos a magasegyházi gondolkodás képviselője és a tradicionális liturgiatudomány magyar megalapozója. Budaker Oszkár a lelkigondozás és a homiletika területén alkotott maradandót, különös figyelemmel a teológia és a művészetek kapcsolatára. 

Információk a szerzőről

Hafenscher Károly, Evangélikus Hittudományi Egyetem

lelkész, egyetemi tanár - Budapest

Hivatkozások

Hatvanöt évvel ezelőtt hunyt el Budaker Oszkár. Széchenyi István Városi Könyvtár, 2017. szeptember 8. https://www.szivk.hu/65-evvel-ezelott-huny-el-budaker-oszkar/. (Megtekintés: 2024. január 11.)

Budaker Oszkár 1933. Lelkipásztorkodástan. Gépirat. Sopron.

Budaker Oszkár 1933–1934. Homiletika. Kézirat. Sopron.

Budaker Oszkár 1937. „Hazafias” igehirdetés? Lelkipásztor, XIII. évf. 5. sz. 167–169. o.

Budaker Oszkár 1942. Az istentiszteletet megújító mozgalmak és azok bírálata. In: Harc az evangélikus istentiszteletért. Az 1942. április 8-10-ig Győrött tartandó Országos Teológiai Napok első négy történeti előadása. Győr. 35–48. o.

Budaker Oszkár 1943. Jövel, Szentlélek Úristen! Keresztyén Igazság, X. évf. 6. sz. 121. o.

Budaker Oszkár é. n. Liturgika. Gépirat. Sopron.

Hafenscher Károly 2010. Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben. Luther Kiadó – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke, Budapest.

Jánossy Lajos 1932. Az evangélikus liturgia megújhodása történeti és elvi alapon. Doktori értekezés. Sopron. Web: https://medit.lutheran.hu/site/konyv/163. (Megtekintés: 2024. január 11.) Új kiadás Hafenscher Károly előszavával: Veszprém–Győr, 2010.

Jánossy Lajos 1933. Imádkozó egyház. Lelkipásztor, IX. évf. 5–6. sz. 167–169. o.

Jánossy Lajos 1934. A mindennapi istentisztelet. Lelkipásztor, X. évf. 3–4. sz. 85–91. o.

Jánossy Lajos 1935. Liturgika. Gépirat. Sopron.

Jánossy Lajos 1936. Az evangélikus gyülekezetek sajátos életformái a XVI. századbeli egyházi rendtartások nyomán. Pécs.

Jánossy Lajos 1944. Az egyházi év útmutatása. Sopron. 2., jav. kiad.: Fraternitás Lelkészegyesület, Veszprém, 2008.

Jánossy Lajos é. n. Homiletika. Gépirat. Sopron. Web: https://medit.lutheran.hu/site/konyv/4474. (Megtekintés: 2024. január 11.)

Kiss Jenő (szerk.) 1943. Visszapillantás a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karának húsz éves történetére (1923–1943). Pécs.

Magassy Sándor 2000. Budaker Oszkár emlékezete. Keresztyén Igazság, 46. sz. 34–39. o.

Podmaniczky Pál 1917. A keresztyén istentisztelet lényege valláspszichológiai és dogmatikai alapon. Pozsony. Web: https://medit.lutheran.hu/site/konyv/1072. (Megtekintés: 2024. január 11.)

Polyák Petra 2014. Tanévnyitók az Erzsébet Tudományegyetemen (1914–1950). Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár, október 6. https://leveltar.pte.hu/content/tanevnyitok. (Megtekintés 2024. január 11.)

Raffay Sándor 1933. A magyarhoni evangélikus liturgia történetéhez. Tanulmány. Melléklet a Protestáns Szemle 1933. augusztus–szeptemberi számához. Web: https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusMonografiak_011/. (Megtekintés: 2024. január 11.)

Stráner Vilmos 1910. A Szentírás jelentősége és kezelése a gyakorlati theologia minden ágában. Theologiai Szaklap, VIII. évf. 1–4. sz. https://epa.oszk.hu/02300/02360/00029/pdf/EPA02360_theologiai_szaklap_1910_01_046-071.pdf. (Letöltés: 2023. november 15.)

Stráner Vilmos 1923–1924. Cura pastoralis. Kézirat. Sopron.

Stráner Vilmos 1927. Liturgika. Kézirat. Sopron. Web: https://library.hungaricana.hu/hu/view/EOL_AGE_06_fol_22_a/. (Megtekintés: 2024. január 11.)

Stráner Vilmos 1933–1934. Homiletika. Kézirat. Sopron. Web: https://library.hungaricana.hu/hu/view/EOL_AGE_06_fol_22_b. (Megtekintés: 2024. január 11.)

Szimon János 1966. Budaker Oszkár 100 éve született. Evangélikus Naptár, 60–62. o.

Tóth Károly 2020. Teológiai élet a magyarországi evangélikus teológiai folyóiratokban az 1940-es években. Doktori értekezés. EHE, Budapest. Web: http://real-phd.mtak.hu/912/3/Teologiaielet-disszertacioTothKaroly2020.pdf. (Letöltés: 2024. január 11.)

Újtestámentom, vagyis Újszövetség. Görög eredetiből fordította Raffay Sándor. Luther-Társaság Kiadása, Budapest, 1929. https://www.okosbiblia.hu/bible/rs1929.

Zoltán László 1999. Budaker Oszkár (1896–1952). Soproni Szemle, 53. évf. 1. sz. 69–72. o.

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Evang. Hittudományi Karának Tanulmányi és Vizsgálati Szabályzata. Pécs, 1926. Web: https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/33896/ete-ev-hittud-vizsga-szabalyzat-1926-pecs.pdf. (Letöltés: 2024. január 11.)

Zoltán László (szerk.) 2000. Oszlop Isten templomában. Budaker Oszkár 1896–1952. Magánkiadás, Sopron.

Zoltán László (szerk.) 2002. Az ötven esztendővel ezelőtt elhunyt, Budaker Oszkár halálával kapcsolatos, a Soproni Evangélikus Egyházközség Elnökségéhez érkezett részvétnyilvánító levelek és táviratok. Kiegészítés Zoltán László Oszlop Isten templomában c. munkájához. Gépirat. Sopron. Web: https://medit.lutheran.hu/site/konyv/4524#book/. (Megtekintés: 2024. január 11.)

Megjelent
2024-02-12
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok