Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate)

Jn 16,5–15 - A Jézus-hiány szomorúságától a Vigasztaló igazságra vezetéséig

  • Fabiny Tamás Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

A húsvét utáni vasárnapok mindegyike a feltámadás evangéliumának elmélyítését és az abból fakadó öröm kiteljesítését szolgálja. A megváltott új ember az új szövetség gyülekezetében és egyházában új szívvel és új lélekkel új éneket énekel (Pap 2016, 244. o.). Cantate vasárnapját tradicionálisan az egyházzene vasárnapjának is nevezik, de fontos látnunk, hogy ez az elnevezés nem a vasárnap perikópáiból következik, hanem csupán a bevezető zsoltár keretverséből (Zsolt 98,1) származik (Bieritz 1986, 131–132. o.). Ily módon úgy fogalmazhatunk, hogy „a textusok és a liturgia rámutat a szent muzsika titkára, mozgatórugójára: a megváltás bizonyosságára és az üdvösség örömére” (Hafenscher 2010, 364. o.).

Információk a szerzőről

Fabiny Tamás, Magyarországi Evangélikus Egyház

püspök, egyetemi tanár - Budapest

Hivatkozások

Bieritz, Karl-Heinrich 1986. Das Kirchenjahr. Feste, Gedenk- und Feiertage in Geschichte und Gegenwart. Union Verlag, Berlin.

Bolyki János 2001. „Igaz tanúvallomás”. Kommentár János evangéliumához. Osiris Kiadó, Budapest.

Hafenscher Károly 2010. Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben. Luther Kiadó – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke, Budapest.

Heymel, Michael 2020. Das Johannesevangelium heute lesen. Theologischer Verlag, Zürich.

Jánossy Lajos 2008. Az egyházi év útmutatása. Fraternitás, Veszprém.

Klaiber, Walter 2018. Das Johannesevangelium. 2. köt. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Pap Ferenc 2016. Az egyházi év. L’Harmattan Kiadó, Budapest.

Schneider, Johannes 1976. Das Evangelium nach Johannes. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig.

Schnelle, Udo 1998. Das Evangelium nach Johannes.

Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig.

Steiger, Lothar 1978. Erzählter Glaube. Die Evangelien. Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh.

Wengst, Klaus 2001. Das Johannesevangelium. 2. köt.

Kohlhammer Verlag, Stuttgart–Berlin–Köln.

Wilckens, Ulrich 1998. Das Evangelium nach Johannes. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Megjelent
2024-04-14
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye