Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A publikálásra benyújtott írás nem jelent meg korábban, illetve jelenleg nem vár elbírálásra más folyóiratnál.
 • A szöveg magyarul íródott, a megfogalmazás világos, tömör és nyelvileg jól formált, megfelelő helyesírású, és megfelel a tudományos stílus követelményeinek.
 • A benyújtott fájl Microsoft Word vagy RTF formátumú.
 • A szöveg Times New Roman 11 pontos sorközzel; 10 pontos betűmérettel; 0,5 cm-es első sor behúzással.
  Hivatkozott irodalom: 9 pontos betűmérettel, 0,5 cm-es függő behúzással.
 • Lábjegyzetek helyett szövegközi hivatkozást használ.
 • Minden szövegbeli hivatkozás fel van oldva a Hivatkozott irodalomban, és fordítva.
 • A bibliográfiában szerepelnek a hivatkozott művek DOI-azonosítói (amelyiknek van).
 • Ha a cikkben tárgyalt kutatást támogatásból finanszírozták, a finanszírozásra vonatkozó információk is szerepelnek a címhez fűzött lábjegyzetben, beleértve a finanszírozó nevét és a támogatás vagy pályázat számát.
 • A Tanulmányok vagy a Műhely rovatba beküldött cikkek végén 15–20 soros magyar és angol nyelvű összefoglaló is szerepel.
 • A Tanulmányok vagy a Műhely rovatba beküldött cikkek végén 5–8 kulcsszó magyar és angol nyelven is szerepel.
 • A cikk végén megadta a szerzői útmutatóban kért ORCID azonosító(ka)t és a szerző(k) affiliációját (intézmény, egyetem esetén beleértve a karokat is).
 • A cikk végén megadta a Számunk szerzői-hez kért adatokat (tudományos fokozat és beosztás, munkahely, város, nyilvános [lehetőleg intézményi] e-mail cím).
 • A szöveg megfelel a szerzői útmutatóban és a stíluslapon az adott rovatra vonatkozólag megadott követelményeknek.

Szerzői útmutatók

A publikálásra benyújtott kéziratoknak a folyóirat profilja szempontjából relevánsnak, valamint tartalmilag és formailag is magas színvonalúnak kell lenniük. A formázásra és a hivatkozásokra vonatkozó részletes információk itt találhatók.

Minden cikk magyar nyelven jelenik meg. A Tanulmányok és a Műhely rovatban megjelenő cikkekhez magyar és angol nyelvű absztraktok tartoznak.

A cikkek átlagos terjedelme:

– Tanulmányok rovat: 20000–60000 karakter, szóközökkel (a hivatkozások, absztraktok és kulcsszavak nélkül).

- Egyéb rovatok: 5000–20000 karakter között, szóközökkel együtt (a hivatkozások, összefoglalók és kulcsszavak nélkül).

A cikkekben szereplő képeket jpg vagy png formátumban, legfeljebb 600x500 px felbontásban kérjük benyújtani.

A kéziratokat e-mailben várjuk, a következő címre: nevtert@btk.elte.hu.

A cikkek megjelentetése a szerzők számára semmilyen költséggel nem jár.

A lektorálás folyamata

 A cikkek kettős vak lektoráláson mennek keresztül, és a szerkesztőbizottság hagyja jóvá a megjelentetésüket. A bírálati folyamat során a legfőbb kritérium az eredetiség, a minőség (mind tartalmi, mind formai szempontból) és a téma relevanciája.

A benyújtott kéziratokat a szerkesztőbizottság előzetesen ellenőrzi, és csak azokat küldi el a felkért lektoroknak, amelyek témája névtani szempontból releváns, illeszkedik a folyóirat profiljába, valamint formailag és nyelvileg is megfelelő minőségű. Azokat a kéziratokat, amelyek nem felelnek meg a folyóirat által meghatározott kritériumoknak, a szerkesztőbizottság nem fogadja be, s e döntéséről azonnal értesíti a szerző(ke)t.

Ha a kézirat megfelel a kritériumoknak, a szerkesztőbizottság felkér két bírálót. A bírálat mindkét irányban anonim: a szerzők és a bírálók egyaránt névtelenek maradnak egymás számára. A bírálók a kézirat szempontjából releváns szakértelemmel rendelkező kutatók, akik a szerkesztőbizottságból, valamint a magyarországi és külföldi kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények munkatársai közül kerülnek ki. Ha a kézirat interdiszciplináris jellegű, a bírálati folyamatba különböző tudományterületek szakértői is bevonhatók.

A felkért bírálóknak tájékoztatniuk kell a szerkesztőbizottságot az esetleges összeférhetetlenségről. A bírálatot objektíven, érvekkel megfelelően alátámasztva, építő javaslatokkal kiegészítve kell elkészíteni, és a kézirat közlésre való alkalmasságára vonatkozó nyilatkozattal kell zárni (a kéziratot változtatás nélkül közlésre ajánlom; a kéziratot átdolgozás után közlésre ajánlom; a kéziratot nem ajánlom közlésre).

Ha a kézirat megjelentetését mindkét bíráló támogatja, és a szerkesztőbizottság is egyetért velük, a kéziratot a folyóirat elfogadja közlésre. Erről a szerző(ke)t a szerkesztő e-mailben értesíti, mellékelve a bírálatokat és a szerkesztőbizottság által esetleg javasolt további módosítások listáját. Az átdolgozás után a felelős szerkesztő ellenőrzi a végleges változatot, és dönt arról, hogy alkalmas-e a közzétételre. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot a kézirat elutasítására abban az esetben is, ha mindkét bíráló támogatja a cikk közzétételét; a szerző(k) ilyen esetben részletes tájékoztatást kap(nak) az elutasítás okairól.

Ha a kézirat publikálását a bírálók nem támogatják, a szerkesztőbizottság továbbítja a szerző(k)nek a bírálatokat, tájékoztatva az elutasítás okairól. Két, egymásnak ellentmondó vélemény esetén a szerkesztőbizottság egy harmadik független szakértőt is felkér a bírálatra; a végső döntést a felelős szerkesztő hozza meg.

A bírálati folyamat átlagos időtartama: 1–6 hónap.

Szerzői jog, licenc és archiválás

 A publikálásra benyújtott munkák esetében elvárás, hogy eredetiek, korábban még nem publikáltak legyenek, és nem álljanak elbírálás alatt más tudományos fórumon. A cikknek a folyóirathoz való beküldésével a szerzők megerősítik, hogy a cikk a saját eredeti szellemi termékük, és a publikálással nem sérülnek harmadik fél jogai. Harmadik fél bármilyen igénye esetén a szerzők teljes felelősséget vállalnak, beleértve az esetleges pénzügyi következményeket is.

A szerzői jog a szerzők kizárólagos tulajdonát képezi, míg az első közzététel joga a folyóiratot illeti meg. A közzétett munka a Creative Commons License "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" (CC BY-NC-ND 4.0) licenc alatt áll.

A folyóirat nem feltétlenül osztja a közzétett cikkekben kifejtett véleményt, a felelősséget kizárólag a szerzők viselik.

A szerzők neve, ORCID azonosítója, (lehetőleg intézményi) e-mail címe, valamint affiliációja nyilvánosan hozzáférhető a folyóiratban.

A folyóiratban megjelent cikkeket magyarországi adattárakban archiváljuk, valamint hazai és nemzetközi adatbázisokban indexeljük (lásd Indexálás).

 A publikálás díjmentessége

A szerzők számára a teljes szerkesztési folyamat díjmentes. A Névtani Értesítő a méltányosság és a nyílt tudomány elvein alapuló publikációs politikájával összhangban nem számít fel díjat a cikkek befogadásáért és szerkesztéséért. A cikkekhez közvetlenül a megjelenésük után bárki díjmentesen hozzáférhet.

Adatvédelmi nyilatkozat

A szerzők neve, ORCID azonosítója, (lehetőleg intézményi) e-mail címe, valamint affiliációja nyilvánosan hozzáférhető a folyóiratban. A weboldalon regisztrált neveket és e-mail címeket kizárólag a folyóirat megadott céljaira használjuk, azokat semmilyen más célra vagy más fél számára nem adjuk át.