Információk

A Névtani Értesítő a magyar névkutatás 1979-ben alapított, lektorált folyóirata. Kiadója az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság.

A folyóirat célja elősegíteni, ösztönözni, illetve közzétenni a névtudomány különböző területeinek tudományos kutatását, illetve eredményeit, függetlenül az alkalmazott megközelítésmódtól, módszertől, elméleti kerettől. Igyekszik előmozdítani a tulajdonnevekkel kiemelten vagy érintőlegesen foglalkozó tudományok (pl. nyelv- és irodalomtudomány, történettudomány, kisebbségkutatás, térképészet, jogtudomány) közötti párbeszédet, inter- és multidiszciplináris együttműködést. A folyóiratban megjelenő cikkek szerzői ezért széles szakmai körből, a nyelvészet és a társtudományok magyarországi és határokon túli kutatói közül kerülnek ki. A Névtani Értesítő több nemzetközi névtudományi szakfolyóirattal tart fenn kapcsolatot, számait többük rendszeresen szemlézi.

A folyóirat összes száma elérhető az ELTE EDIT repozitóriumában: https://nevtert.elte.hu.

A folyóirat Tanulmányok rovata új kutatási eredmények közlésének ad helyet; Műhely rovatában aktuális hazai és nemzetközi munkálatokról, szakmai eseményekről számol be; Könyvszemle és Folyóiratszemle rovatai a magyar és a külföldi szakirodalom legújabb kiadványait szemlézik. A folyóirat nyelve magyar; kötetei angol tartalomjegyzékkel és tartalmi összefoglalókkal jelennek meg.

A folyóirat eredeti, saját, másutt még nem publikált, illetve más folyóiratnál, kiadványnál elbírálás alatt nem álló, közlésre be nem nyújtott kéziratok közlésére vállalkozik. A cikkek közzétételével kapcsolatos részletes információkért lásd még az aktuális folyóiratszám végén található tájékoztatót. A szerző kéziratának benyújtásakor ezen irányelveket automatikusan elfogadja. 

A folyóirat a szerzők számára időbeli korlátozás nélkül és díjmentesen engedélyezi, hogy kézirataiknak a szerkesztőség által elfogadott, akár a bírálói javításokat is tartalmazó, de nem végleges változatait (ún. pre-print verzióit) közzétegyék (e-mailen, a szerző vagy intézménye honlapján, illetve a szerző intézményének, egyetemének zárt vagy korlátozás nélkül elérhető repozitóriumában, illetőleg egyéb non-profit szervereken). Amikor a szerző ily módon terjeszti művét, figyelmeztetnie kell olvasóit, hogy a szóban forgó kézirat nem a mű végső, kiadott változata. Ha a cikk végső változata már megjelent nyomtatott, illetve online formában, mindenképpen javasolt és engedélyezett a szerzőnek ezen (post-print) változatot használnia. Ebben az esetben meg kell adnia a folyóiratbeli megjelenés pontos helyét, adatait is. A szerző a közlemény szerzői jogait megtartja, esetleges másodközlés esetén azonban a cikk első megjelenésének bibliográfiai adatait is közölnie kell.

Open Access

A periodika Open Access (Diamond/Platinum). A dokumentumok elektronikus formában szabadon elmenthetők, másolhatók; változtatások nélkül, a forrásra való hivatkozással használhatók. Az alkalmazás kereskedelmi célokat nem szolgálhat. Bármilyen terjesztési és felhasználási forma esetében az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok az irányadók. Elektronikus változatára a CC BY-NC-ND (Creative Commons – Attribution-NonCommercial-NoDerivatives) licenc feltételei érvényesek.

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.

A kiadó a szerzőknek a benyújtott kéziratok elbírálásáért, illetve elfogadás esetén történő közléséért díjat nem számít fel.

ETIKAI NYILATKOZAT

1. A SZERKESZTŐK ÉS LEKTOROK KÖTELEZETTSÉGEI

A publikálásra vonatkozó döntések

A beérkezett cikkek közléséről a felelős szerkesztő dönt. A tanulmányok akkor jelenhetnek meg, ha megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek, és a lektori vélemények támogatják a megjelentetésüket. A befogadási eljárás során a szerkesztőség azt is vizsgálja, hogy a közlemény illeszkedik-e a folyóirat profiljához, a tudományági normákhoz, illetve a szerzői útmutató előírásaihoz. A döntések alapja továbbá a benyújtott mű eredetisége, jelentősége és relevanciája.

A bírálat menete

A folyóirat a publikálás előtt mindkét irányban anonim bírálatot alkalmaz (ún. kettős vak lektorálás), a bírálatokat nem teszi közzé. Minden benyújtott kéziratot legalább két bíráló értékel. A szöveges bírálatok mérlegelése alapján a szerkesztőség a kéziratot a) lényegi változtatás kérése nélkül elfogadja közlésre, b) a lektorok és a szerkesztőség által javasolt változtatások szerző általi elvégzése és annak szerkesztőségi ellenőrzése után elfogadja közlésre, c) elutasítja.

Szakmai felelősség

A bírálói felkérés csak akkor fogadható el, ha a felkért személy rendelkezik a kézirat értékeléséhez szükséges szakértelemmel, és saját megítélése szerint képes az elfogulatlan értékelésre. A bírálatnak tárgyilagosnak, valamint kellően konkrétnak és megfelelően alátámasztottnak kell lennie, hogy segítse a szerkesztőséget a döntésben és a szerzőket kéziratuk fejlesztésében. A bírálatokat a javasolt, illetve kölcsönösen elfogadott határidőn belül kell elkészíteni. A szerkesztőbizottság tagjainak és a bírálóknak bizalmasan kell kezelniük a beérkezett, még meg nem jelent, valamint elutasított kéziratokat.

2. A SZERZŐK KÖTELEZETTSÉGEI

Eredetiség és a többszörös közlés tilalma

A folyóirathoz kizárólag eredeti kutatási eredmények ismertetése nyújtható be. Más szerzők munkájának vagy írott szövegének felhasználását (a folyóirat stíluslapjának megfelelő módon) hivatkozni kell. A szerkesztőség a plágium minden formáját etikátlan publikációs magatartásnak minősíti és elutasítja. Azonos vagy közel azonos kézirat benyújtását egyidejűleg több folyóirathoz, valamint már publikált saját eredmények újbóli benyújtását a folyóirat szerkesztősége nem tartja elfogadhatónak.

A támogatási források közlése

A támogatások forrását egyértelműen meg kell jelölni a cikkekhez fűzött lábjegyzetben.

A szerzők felelőssége

Szerzőként kizárólag olyan személy jelölhető meg, akit erre a kutatásban játszott szerepe feljogosít, és minden ilyen személyt fel kell tüntetni szerzőként. Társszerzőség esetén a közölt tartalomért a szerzők egyenlő mértékben felelősek. Ha a szerző hibát, pontatlanságot, hiányosságot vagy etikai vétséget fedezne fel akár a közzététel után, értesítenie kell a folyóiratot. Függetlenül attól, hogy a problémát ki ismeri fel, a szerzőktől elvárt az együttműködés a cikk visszavonásában vagy javításában.

 

A FOLYÓIRAT A KÖVETKEZŐ ADATBÁZISOKBAN ÉS REPOZITÓRIUMOKBAN VAN JELEN:

  • Scopus
  • ERIH PLUS
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  • Sherpa Romeo
  • MATARKA
  • EPA
  • REAL-J
  • EDIT