Információk

Az 1979-ben alapított Névtani Értesítő a magyar névtudomány kettős vak lektorálású, nyílt hozzáférésű folyóirata, amely évente jelenik meg nyomtatott és online formában. Kiadói az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság.

A névtudomány multidiszciplináris jellegéből adódóan a folyóirat a tulajdonnevekkel kapcsolatos kutatásokat többféle, az adott téma szempontjából releváns tudományterület felől megközelítve mutatja be. A Névtani Értesítő egyaránt szívesen lát elméleti, empirikus vagy alkalmazott módszereket, illetve szemléletmódot képviselő cikkeket. A folyóirat Tanulmányok rovata új kutatási eredmények közlésének ad helyet, nemcsak a nyelvészet, hanem a történet- és irodalomtudomány vagy egyéb tudományok köréből is. A Műhely rovat az aktuális hazai és nemzetközi névtani kutatási projektekről és eseményekről számol be, valamint az előző évben Magyarországon megvédett névtani fokozatszerző eljárások összefoglalóit közli. A Könyvszemle rovat célja a hazai és külföldi névtani szakirodalom legújabb kiadványainak (monográfiáknak, kézikönyveknek, tanulmányköteteknek, névszótáraknak stb.) a bemutatása. A Névtani Értesítő kapcsolatban áll több nemzetközi névtani szakfolyóirattal, melyek legújabb számait a Folyóiratszemle rovatban ismerteti. A Megemlékezés rovat írásai a közelmúltban elhunyt névkutatók előtt tisztelegnek tudományos pályájuk bemutatásával.

A folyóirat magyar nyelven, angol nyelvű összefoglalókkal és tartalomjegyzékkel jelenik meg.

A beküldött tanulmányok kettős vak lektoráláson esnek át. A bírálók a szerkesztőbizottság tagjai, valamint hazai és külföldi kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények szakértői közül kerülnek ki. Ha a kézirat interdiszciplináris jellegű, a megfelelő területek szakértői is felkérhetők lektornak.

A folyóirat a szerzők saját, eredeti cikkeit közli, és nem jelentet meg olyan kéziratokat, amelyeket máshol már közzétettek, vagy más tudományos fórumokon lektorálás alatt állnak. A kézirat beküldésével a szerző automatikusan elfogadja a szerzői útmutatóban szereplő feltételeket.

A kiadó a szerzőknek a benyújtott kéziratok elbírálásáért, illetve elfogadás esetén a közléséért nem számít fel díjat.

A Névtani Értesítő nyílt hozzáférésű (Gyémánt/Platina Open Access) folyóirat. A folyóiratban elektronikus formátumban megjelent valamennyi cikk szabadon letölthető, másolható és felhasználható változatlan formában, a bibliográfiai adatokra való hivatkozással. Az alkalmazás kereskedelmi célokat nem szolgálhat. Bármilyen terjesztési és felhasználási forma esetében az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok az irányadók. A folyóirat online változatára a Creative Commons "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" (CC BY-NC-ND 4.0) licenc feltételei érvényesek. A szerző megtartja a cikk szerzői jogait, újraközlés esetén azonban köteles feltüntetni az elsőként a folyóirat által megjelentetett cikk teljes bibliográfiai adatait.

A Névtani Értesítő a következő adatbázisokban van jelen: DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, MLA International Bibliography, Sherpa Romeo, Scopus (nemzetközi); EPA, HUMANUS, MATARKA (hazai). A folyóiratot az ELTE EDIT, REAL és REAL-J repozitóriumok archiválják. A Névtani Értesítő az MTMT Repozitóriumminősítő Szakbizottsága által minősített folyóirat.

A folyóirat CrossRef DOI-t használ.

ISSN 0139-2190 (nyomtatott), ISSN 2064-7484 (online).

Elérhetőség: nevtert@btk.elte.hu.