Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
  • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.
  • Ahol lehetséges, ott megadott DOI-s vagy URL-es hivatkozásokat.
  • A szöveg egyes sorközzel; 12 pontos betűmérettel; használjon dőlt formázást az aláhúzott kiemelés helyett (kivéve az URL címek); és minden illusztráció, ábra és táblázat a helyére kerüljön és ne a szöveg végére.
  • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.

Szerzői útmutatók

Tisztelt Szerzők!

Az Anthropologiai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának folyóirata, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának felügyeletével és támogatásával jelenik meg. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság.
A Szerkesztőbizottság elfogad a biológiai antropológia, ill. az általános (nem klinikai) humángenetika témaköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanulmányokat, továbbá olyan kritikai vagy szintézist tartalmazó közleményeket, amelyek az embertani tudomány előbbrevitelét szolgálják. 

Az Anthropologiai Közleményekhez közlésre benyújtott kéziratok tartalmi és formai követelményei a következők
I) Közlemények típusai
Az Eredeti közlemények eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményekről számolnak be, az adott tudományterület elfogadott módszereit használják, a tudományos közösségnek szólnak. Maximum 20 oldal terjedelműek. A benyújtott kéziratokat két, egymástól független bíráló, név nélküli bírálata alapján a Szerkesztőbizottság minősíti közlésre alkalmasnak.
A Rövid közlemények maximum 5 oldal terjedelműek lehetnek. Eredeti, kis terjedelmű, egy-egy szűkebb részletet, problémát megragadó és taglaló tudományos közlemények tartoznak ide. A benyújtott kéziratokat két, egymástól független bíráló, név nélküli bírálata alapján a Szerkesztőbizottság minősíti közlésre alkalmasnak.
A PhD tézisek magyar vagy külföldi PhD-fokozat értekezések téziseit foglalják magukban.
A Köszöntésekben a magyar antropológia történetének kiemelkedő személyiségeit köszöntjük.
A Megemlékezésekben a tárgyévben elhunyt magyar és külföldi antropológus kollégáinkról emlékezünk meg, illetve rövid megemlékezéseket közlünk kollégáink halálának kerek évfordulóin.
A magyar antropológia történetének kiemelkedő személyiségeinek, eseményeinek bemutatása.
A Könyvismertetésekben itthon és külföldön, a tárgyévben megjelent, antropológiai témájú szakkönyvek, tankönyvek, monográfiák kerülnek bemutatásra.

II) A tanulmányok világosan fogalmazott célkitűzésű, korszerű módszerekkel végzett vizsgálatok igazolt, bizonyított eredményeit tartalmazzák, tömör és érthető stílusban. A tanulmányok terjedelme mondanivalójuk mértékéhez igazodjon. A történeti antropológiai tanulmányoknál egyedi méreteket nem közlünk.

III) A tanulmányok tagolásában az alábbi beosztási elvek követését tartjuk kívánatosnak:
1. A tanulmány címoldalán 150 szónál (max. 5 keywords) nem nagyobb terjedelmű, angol nyelvű Abstract-ot közlünk. A fordításról a szerzőknek kell gondoskodniuk.
2. Bevezetés (a probléma felvetése, mai állása).
3. Anyag és módszer.
4. A vizsgálat, kutatás eredményei és azok (összehasonlító) értékelése.
5. Összefoglalás.
6. Irodalomjegyzék.
7. A szerző értesítési címe (email címe is).

IV) Az irodalomjegyzékben csak azok a művek idézhetők, amelyeknek adatait vagy megállapításait a szerző tanulmányában valóban felhasználta. A szövegben a szerző neve után zárójelbe tett évszámmal utalunk a megfelelő irodalomra. Az irodalomjegyzéket a szerzők nevének "abc" és a megjelenés időrendi sorrendjében kell összeállítani.
Az irodalomjegyzék összeállításához az alábbi példák szolgálnak útmutatásul:
Bartucz, L. (1961): Die internationale Bedeutung der ungarischen Anthropologie. Anthrop. Közl., 5: 5-18.
Lipták, P. (1969): Embertan és emberszármazástan. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 352.
Kérjük a DOI számokat is feltüntetni a hivatkozott tételeknél.
Sjøvold, T. (1990): Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation. Human Evolution, V: 431–447. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02435593

V) A táblázatokat a tudományos dokumentáció elveinek figyelembevételével kell megszerkeszteni. A folyóirat tükrébe be nem férő táblázatok több részre osztandók; nyomdatechnikai okokból több oldalas (behajtós) táblázatokat nem fogadunk el. Minden táblázatot külön lapra kell gépelni, sorszámmal és címmel kell ellátni.

VI) A táblázatok címeit, az ábraaláírásokat, a táblák címeit és azok minden szöveges részét magyar és angol nyelven is meg kell adni.

Az előírásoktól eltérő kéziratokat a szerkesztőbizottság nem fogad el. 
A kéziratokat A4-as formában, 2,5 cm-es margóval, 1,5-es sorközökkel és 12-es betűmérettel készítsék el! A bekezdések között kérjük, hagyjanak ki egy üres sort. A fejezetek címeit vastagon szedetten emeljék ki! 

A közlésről - a lektori vélemények alapján - a szerkesztőbizottság dönt. Erről értesítjük a Szerzőt.

Eredeti közlemények

A szerzők által elért új tudományos eredmények részletes bemutatása. Beveztés, Anyag és módszer (Vizsgált személyek és alkalmazott módszerek), Eredmények és értékelésük, Következtetések fejezeteket tartalmaz az angol nyelvű Abstracton kívül.

PhD tézisek

PhD munka téziseinek megjelentetése, hogy a PhD munka eredményeit a tudományos közösség jobban megismerhesse.

A magyar antropológia története

A magyar antropológia történetének kiemelkedő személyiségeinek, eseményeinek bemutatása.

Research reports

Hazai és külföldi kutatások kerülnek bemutatásra ebben a rovatban. Nem kerül a tudósítás szakmai lektorálásra, nem szükséges, de lehetséges hozzá a kézirat végén hivatkozott szakirodalmi tételeket felsorolni. 

Kutatásmódszertan

A biológiai antropológia és társtudományai területén használatos módszerek, eszközök, alkalmazások bemutatása.

Köszöntések

Kerek évfordulójukat ünneplő, magyar antropológus kollégáink születésnapi köszöntései.

Megemlékezések

Megemlékezések a tárgyévben elhunyt magyar és külföldi antropológus kollégáinkról, illetve rövid megemlékezések kollégáink halálának kerek évfordulóin.

Book reviews

Itthon és külföldön, a tárgyévben megjelent, antropológiai témájú szakkönyvek, tankönyvek, monográfiák ismertetése.

News

A Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának, a Magyar Tudományos Akadémia Antropológiai Osztályközi Tudományos Bizottságának, a hazai biológiai antropológiai kutatóintézetek, tudományos műhelyek, gyűjtemények tárgyévre vonatkozó legfontosabb hírei.

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag annál a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerül átadásra.

 

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement - Anthropologiai Közlemények
(the official journal of the Anthropological Section of the Hungarian Biological Society)

The ethic statements of Anthropologiai Közlemények are based on the Best Practice
Guidelines for Journal Editors developed by the Committee on Publication Ethics (COPE).

Duties of Editors
Publication decisions. The editor of Anthropologiai Közlemények is responsible for deciding
which of the articles submitted to the journal should be published. The editor may be guided
by the policies of the journal’s editorial board and constrained by such legal requirements as
shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may
confer with other editors or reviewers in making this decision.
Fair play. An editor should evaluate manuscripts for their intellectual content without regard
to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship or political
philosophy of the authors.
Confidentiality. The editor and any editorial staff must not disclose any information about a
submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential
reviewers, other editorial advisers and the publisher, as appropriate.
Disclosure and conflicts of interest. Unpublished materials disclosed in a submitted
manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent
of the author.

Duties of Reviewers
Contribution to editorial decisions. Peer review assists the editor in making editorial
decisions and through the editorial communications with the author may also assist the author
in improving the paper.
Promptness. Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a
manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and
excuse himself from the review process.
Confidentiality. Any manuscripts received for review must be treated as confidential
documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the
editor.
Standards of objectivity. Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the
author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting
arguments.
Acknowledgement of sources. Reviewers should identify relevant published work that has not
been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had
been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should
also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript
under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.
Disclosure and conflict of interest. Privileged information or ideas obtained through peer
review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not
consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive,
collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or
institutions connected to the papers.

Duties of Authors
Reporting standards. Authors of reports of original research should present an accurate
account of the work performed as well as an objective discussion of its significance.
Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain
sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or
knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.
Data access and retention. Authors are asked to provide the raw data in connection with a
paper for editorial review, and should be prepared to provide public access to such data and
should in any event be prepared to retain such data for a reasonable time after publication.
Originality and plagiarism. Authors should ensure that submitted work is original and has not
been published elsewhere in any language, and if the authors have used the work and/or
words of others that this has been appropriately cited or quoted.
Applicable copyright laws and conventions should be followed. Copyright material (e.g.
tables, figures or extensive quotations) should be reproduced only with appropriate
permission and acknowledgement.
Multiple, redundant or concurrent publication. An author should not in general publish
manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary
publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently
constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.
Acknowledgement of sources. Proper acknowledgment of the work of others must always be
given. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of
the reported work.
Authorship of the paper. Authorship should be limited to those who have made a significant
contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All
those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are
others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should
be acknowledged or listed as contributors.
The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate
co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final
version of the paper and have agreed to its submission for publication.
Hazards and human or animal subjects. If the work involves chemicals, procedures or
equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the author must clearly identify
these in the manuscript.
Disclosure and conflicts of interest. All authors should disclose in their manuscript any
financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the
results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project
should be disclosed.
Fundamental errors in published works. When an author discovers a significant error or
inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the
journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.