Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
  • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.
  • Ahol lehetséges, ott megadott DOI-s vagy URL-es hivatkozásokat.
  • A szöveg egyes sorközzel; 12 pontos betűmérettel; használjon dőlt formázást az aláhúzott kiemelés helyett (kivéve az URL címek); és minden illusztráció, ábra és táblázat a helyére kerüljön és ne a szöveg végére.
  • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.

Szerzői útmutatók

Tisztelt Szerzők!

Az Anthropologiai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának folyóirata, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának felügyeletével és támogatásával jelenik meg. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság.
A Szerkesztőbizottság elfogad a biológiai antropológia, ill. az általános (nem klinikai) humángenetika témaköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanulmányokat, továbbá olyan kritikai vagy szintézist tartalmazó közleményeket, amelyek az embertani tudomány előbbrevitelét szolgálják. 

Az Anthropologiai Közleményekhez közlésre benyújtott kéziratok tartalmi és formai követelményei a következők
I) Közlemények típusai
Az Eredeti közlemények eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményekről számolnak be, az adott tudományterület elfogadott módszereit használják, a tudományos közösségnek szólnak. Maximum 20 oldal terjedelműek. A benyújtott kéziratokat két, egymástól független bíráló, név nélküli bírálata alapján a Szerkesztőbizottság minősíti közlésre alkalmasnak.
A Rövid közlemények maximum 5 oldal terjedelműek lehetnek. Eredeti, kis terjedelmű, egy-egy szűkebb részletet, problémát megragadó és taglaló tudományos közlemények tartoznak ide. A benyújtott kéziratokat két, egymástól független bíráló, név nélküli bírálata alapján a Szerkesztőbizottság minősíti közlésre alkalmasnak.
A PhD tézisek magyar vagy külföldi PhD-fokozat értekezések téziseit foglalják magukban.
A Köszöntésekben a magyar antropológia történetének kiemelkedő személyiségeit köszöntjük.
A Megemlékezésekben a tárgyévben elhunyt magyar és külföldi antropológus kollégáinkról emlékezünk meg, illetve rövid megemlékezéseket közlünk kollégáink halálának kerek évfordulóin.
A magyar antropológia történetének kiemelkedő személyiségeinek, eseményeinek bemutatása.
A Könyvismertetésekben itthon és külföldön, a tárgyévben megjelent, antropológiai témájú szakkönyvek, tankönyvek, monográfiák kerülnek bemutatásra.

II) A tanulmányok világosan fogalmazott célkitűzésű, korszerű módszerekkel végzett vizsgálatok igazolt, bizonyított eredményeit tartalmazzák, tömör és érthető stílusban. A tanulmányok terjedelme mondanivalójuk mértékéhez igazodjon. A történeti antropológiai tanulmányoknál egyedi méreteket nem közlünk.

III) A tanulmányok tagolásában az alábbi beosztási elvek követését tartjuk kívánatosnak:
1. A tanulmány címoldalán 150 szónál (max. 5 keywords) nem nagyobb terjedelmű, angol nyelvű Abstract-ot közlünk. A fordításról a szerzőknek kell gondoskodniuk.
2. Bevezetés (a probléma felvetése, mai állása).
3. Anyag és módszer.
4. A vizsgálat, kutatás eredményei és azok (összehasonlító) értékelése.
5. Összefoglalás.
6. Irodalomjegyzék.
7. A szerző értesítési címe (email címe is).

IV) Az irodalomjegyzékben csak azok a művek idézhetők, amelyeknek adatait vagy megállapításait a szerző tanulmányában valóban felhasználta. A szövegben a szerző neve után zárójelbe tett évszámmal utalunk a megfelelő irodalomra. Az irodalomjegyzéket a szerzők nevének "abc" és a megjelenés időrendi sorrendjében kell összeállítani.
Az irodalomjegyzék összeállításához az alábbi példák szolgálnak útmutatásul:
Bartucz, L. (1961): Die internationale Bedeutung der ungarischen Anthropologie. Anthrop. Közl., 5: 5-18.
Lipták, P. (1969): Embertan és emberszármazástan. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 352.
Kérjük a DOI számokat is feltüntetni a hivatkozott tételeknél.
Sjøvold, T. (1990): Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation. Human Evolution, V: 431–447. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02435593

V) A táblázatokat a tudományos dokumentáció elveinek figyelembevételével kell megszerkeszteni. A folyóirat tükrébe be nem férő táblázatok több részre osztandók; nyomdatechnikai okokból több oldalas (behajtós) táblázatokat nem fogadunk el. Minden táblázatot külön lapra kell gépelni, sorszámmal és címmel kell ellátni.

VI) A táblázatok címeit, az ábraaláírásokat, a táblák címeit és azok minden szöveges részét magyar és angol nyelven is meg kell adni.

Az előírásoktól eltérő kéziratokat a szerkesztőbizottság nem fogad el. 
A kéziratokat A4-as formában, 2,5 cm-es margóval, 1,5-es sorközökkel és 12-es betűmérettel készítsék el! A bekezdések között kérjük, hagyjanak ki egy üres sort. A fejezetek címeit vastagon szedetten emeljék ki! 

A közlésről - a lektori vélemények alapján - a szerkesztőbizottság dönt. Erről értesítjük a Szerzőt.

Eredeti közlemények

A szerzők által elért új tudományos eredmények részletes bemutatása. Beveztés, Anyag és módszer (Vizsgált személyek és alkalmazott módszerek), Eredmények és értékelésük, Következtetések fejezeteket tartalmaz az angol nyelvű Abstracton kívül.

PhD tézisek

PhD munka téziseinek megjelentetése, hogy a PhD munka eredményeit a tudományos közösség jobban megismerhesse.

A magyar antropológia története

A magyar antropológia történetének kiemelkedő személyiségeinek, eseményeinek bemutatása.

Kutatási tudósítások

Hazai és külföldi kutatások kerülnek bemutatásra ebben a rovatban. Nem kerül a tudósítás szakmai lektorálásra, nem szükséges, de lehetséges hozzá a kézirat végén hivatkozott szakirodalmi tételeket felsorolni. 

Kutatásmódszertan

A biológiai antropológia és társtudományai területén használatos módszerek, eszközök, alkalmazások bemutatása.

Köszöntések

Kerek évfordulójukat ünneplő, magyar antropológus kollégáink születésnapi köszöntései.

Megemlékezések

Megemlékezések a tárgyévben elhunyt magyar és külföldi antropológus kollégáinkról, illetve rövid megemlékezések kollégáink halálának kerek évfordulóin.

Könyvismertetések

Itthon és külföldön, a tárgyévben megjelent, antropológiai témájú szakkönyvek, tankönyvek, monográfiák ismertetése.

Hírek

A Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának, a Magyar Tudományos Akadémia Antropológiai Osztályközi Tudományos Bizottságának, a hazai biológiai antropológiai kutatóintézetek, tudományos műhelyek, gyűjtemények tárgyévre vonatkozó legfontosabb hírei.

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag annál a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerül átadásra.