A nemlexikális öö hang mint diskurzusjelölő magyar nyelvű társalgásokban

  • Zsuzsanna Németh SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék, MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH)
Kulcsszavak: öö, diskurzusjelölő, beszélőváltás, konverzációelemzés, pragmatika

Absztrakt

A tanulmány a svához hasonló öö hang beszélőváltásban betöltött lehetséges szerepét vizsgálja magyar nyelvű társalgásokban egy új, konverzációelemzéses-pragmatikai keretben. Kísérletet tesz a jelenség hezitációs és diskurzusszervező funkciójának elkülönítésére, utóbbit az öö-nek a társalgásban elfoglalt strukturális pozícióihoz köti. Induktív kvalitatív elemzéssel az öö valamennyi előfordulását megvizsgálja, és öt jellegzetes szerkezeti pozíciót állapít meg, amelyekben az öö használatával a beszélők befolyásolhatják a beszélőváltás működését, illetve kifejezhetik a beszélőváltás szabályaihoz való attitűdjüket. Ezek a pozíciók lehetnek váltásreleváns helyen és váltásreleváns hely előtt is. Az elemzések azt mutatják, hogy az öö mindhárom beszélőváltási szabály (vö. Sacks et al., 1974) működésekor szerepet kaphat. Azok a diskurzusjelölők, amelyek a megnyilatkozás szintaktikai szerkezetétől függetlenek, lehetnek nemlexikálisak is, és érinthetik a társalgás szekvenciális szerkezetét (Fischer, 2006, p. 9). Ide tartoznak azok a diskurzusjelölők, amelyek a beszélőváltási rendszer szabályozásában vesznek részt. Ez alapján azok az öö-k, amelyek befolyásolják a beszélőváltás működését, illetve a beszélőnek a beszélőváltás szabályaihoz való valamely attitűdjét fejezik ki, tekinthetők diskurzusjelölőnek.

Megjelent
2022-01-29