Információk

A háború megvívásával kapcsolatos ismeretek az ókorban az államtudomány, a kora újkorban a politikatudomány részét képezték. A 18. századtól fokozatosan önállósodó hadtudomány Magyarországon 1883-ban foglalta el helyét a Magyar Tudományos Akadémia tudományági rendszerében, amikor megalakult az MTA Hadtudományi Bizottsága. A rendszerváltozást követően a magyar hadtudomány művelését a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, majd a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem folytatta. Mellettük civil szakmai szervezetként 1990-ben alakult meg a Magyar Hadtudományi Társaság, amely a következő esztendőben útjára indította a Hadtudomány című tudományos folyóiratot. A Társaság és folyóirata meghatározó szerepet játszott abban, hogy 1994-ben az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályán belül újjáalakult az önálló Hadtudományi Bizottság, s ezzel a hadtudomány ismét elfoglalta helyét az Akadémia által elismert tudományágak között.

A folyóirat a kezdetektől elkötelezetten képviseli azt a szemléletet, mely szerint a hadtudomány tárgya a stratégia, a taktika, a katonai logisztika mellett a katonai biztonság és biztonságpolitika, a haderők és a társadalom kapcsolata, valamint a nemzetközi katonai biztonság érdekében vállalt feladatokkal (békeműveletek) kapcsolatos kérdések. Ezt az inter-, sőt multidiszciplináris megközelítést tükrözi a lap rovatstruktúrája (hadművészet, biztonságpolitika, hadtörténelem, honvédelem, katonai műszaki tudományok, védelemgazdaság, társadalomtudomány).

A szerkesztőség küldetésének tekinti, hogy az elemző, elméleti tanulmányok mellett szemlézze a magyar és a nemzetközi hadtudományi kiadványokat és biztosítsa a folyamatos diszkusszió és vita lehetőségét a széleskörűen értelmezett hadtudomány és a katonai műszaki tudományok magyar és külföldi kutatóinak. Emellett időről-időre különkiadásokat, tematikus összeállításokat nyújt az olvasóknak.

A Hadtudomány ez idáig megjelent évfolyamainak lapjain több mint 1200 tanulmány és közel 80 könyvismertetés, recenzió látott napvilágot.

Az évente négy nyomtatott és egy elektronikus lapszámmal megjelenő folyóirat 2013 óta a Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottságának közös kiadványaként jelenik meg. A folyóirat tudományos elismertségét jelzi, hogy az MTA Hadtudományi Bizottsága a legmagasabb, „A” kategóriába sorolta.

A három évtizedes múlt értékeit megőrizve, a Hadtudomány a folyamatos megújulásra, a SCOPUS citációs adatbázisba való bekerülésre és a nemzetközi megfelelésre törekszik.