Móricz Lajos életműve

Kulcsszavak: Móricz Lajos ezredes, magyar hadtudomány, a hadtudomány általános elmélete, katonai gondolkodás

Absztrakt

Móricz Lajos ezredes (1923–2011) a második világháború utáni magyar katonai szellemiélet meghatározó alakja volt. Terjedelmes tudományos életműve több hadtörténelmi korszakon átível. Feldolgozott témáival tükrözi az egyetemes és a hazai hadtudományigondolkodás változásait. Móricz Lajos hadtudományi munkássága értékteremtő és értékmentő. Gondolkodásának nyitottsága, szakértelme, elméleti felkészültsége, valamint egyénisége lehetővé tette, hogy több alkalommal legyen a magyar hadtudományformálója. Aktív szerepe volt a modern magyar hadtudomány létrehozásában, arculatának kialakításában. A rendszerváltást követően alkotásaival, valamint tudományszervezőtevékenységével iránymutató személy lett a magyar hadtudomány kibontakozásában. Sokoldalú munkásságának fontos vonása, hogy képes volt a különböző hadikultúrák gondolkodásmódjának ötvözésére. A tanulmány Móricz Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából vázolja életművének legfontosabb területeit.

Hivatkozások

Ács Tibor et al. 1994. Honvédelmi miniszterek 1848–1994. Budapest: Zrínyi Kiadó.

Balogh Gyula, Móricz Lajos 1992. Honvédelmi miniszterek 1944–1990. Budapest: Zrínyi Kiadó.

Bán Károly 1982. Van-e nálunk önálló hadtudomány? Doktrínák és hadvezérek. Magyar Hírlap, 15 (110): 5.

Bertalan György 2004. „…Hazádnak rendületlenül…”, Móricz Lajos új könyvének bemutatójáról. Új Honvédségi Szemle, 58 (4): 139–141.

Bognár Károly 2005. A háború fogalmának, tartalmának múltja, jelene és jövője. Új Honvédségi Szemle, 59 (8): 8–28.

Csabai Károly, Móricz Lajos 1991a. Az általános hadkötelezettségről és a hivatásos hadsereg bevezetésének realitásairól. Új Honvédségi Szemle, 1. (4): 53–60.

Csabai Károly, Móricz Lajos 1991b. Tények és adatok az 1945 és 1955 közötti évek magyar hadtörténetéhez I. rész Hadtudomány, 1 (2): 59–72.

Csabai Károly, Móricz Lajos 1992a. Tények és adatok az 1956 és 1956 közötti magyar hadtörténethez. (II. rész) Az 1956-os esztendő. Hadtudomány, 2 (1): 72–82.

Csabai Károly, Móricz Lajos 1992b. Tények és adatok az 1945–1990 közötti évek magyar hadtörténetéhez. (III. rész) A magyar hadsereg szervezeti változásai 1957–1990 között. Hadtudomány, 2 (2): 84–97.

Csabai Károly, Móricz Lajos 1993. Csökkenthető-e a sorkatonai szolgálati idő? Hadtudomány, 3 (2): 32–37.

Damó László (főszerk.) 1985. Katonai lexikon. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó.

Fekete Gábor 1975. Magyarok a szovjet hadsereg oldalán. Népszabadság, 33 (79): 11.

Forgács Balázs 2009a. A hadikultúrák fogalmának historiográfiája I. Hadtudományi Szemle, 2 (2): 1–9.

Forgács Balázs 2009b. A hadikultúrák fogalmának historiográfiája II. Hadtudományi Szemle, 2 (3): 1–8.

Forgács Balázs 2023. Kovács Jenő és Magyarország katonai stratégiája. In Gőcze István – Padányi József (szerk.): Lehelyezett kő: tanulmányok M. Szabó Miklós nyugállományú altábornagy a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja emlékére. 61–73. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó.

György István 1948. „…Nem fáradt zsoldosokra…” Az új Magyarország vezérkari tisztjeit neveli a Hadiakadémia. Szabad Nép, 6 (130): 4.

Kiss Jenő, Móricz Lajos 1990. A katonai elmélet művelése és a tudományos munka szervezése. Budapest: MHVK Tudományos Munkaszervezési Osztály.

Kozma Tóth István 1991. Hadtudományunk múltja, jelene és távlatai. Új Honvédségi Szemle, 45 (4): 1–9.

Kovács Jenő 1993. Az új magyar hadtudomány gyökerei, fejlődésének szemléleti problémái. Új Honvédségi Szemle, 47 (6) 1–7.

Kovács Jenő 1995a. A katonai gondolkodás feltételei és eredményei (1957–1990). Ács Tibor (szerk.): A magyar katonai gondolkodás története. 180–194. Budapest: Zrínyi Kiadó.

Kovács Jenő 1995b. katonai stratégia és a hadikultúrák. In Uő. (szerk.): Magyarország katonai stratégiája (Komplex kutatási téma) II. Budapest: [Kézirat] 11–48.

Kozma 1983. 25 évi munka elismerése. Néphadsereg, 36 (49): 9.

Menyhárt László 1981. Köznyelv és katonai nyelv, Beszélgetés dr. Kocsis Bernát ezredessel. Honvédségi Szemle, 35 (1): 96–102.

Molnár István 1983. Fél évszázad mundérban. Néphadsereg, 36 (25): 7.

Móricz Lajos 1947. Gyalogság együttműködése páncélos egységekkel. Honvéd, 2 (6): 40–44.

Móricz Lajos 1958. Parancsnok vagy törzsfőnök. Katonai Szemle, 8 (7): 77–81.

Móricz Lajos 1961. A fegyveres erők felépítési módszereiről. Honvédségi Szemle, 12 (4): 80–84.

Móricz Lajos 1962. A katonai nevelés időszerű kérdései. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó.

Móricz Lajos 1964. A szárazföldi csapatok korszerű mozgósításának magyarországi problémái. [Kézirat]. Budapest: NKE HHK Könyvtára.

Móricz Lajos 1964. Harckocsik harca irányított rakéta páncéltörő fegyverek ellen. Honvédségi Szemle, 15 (8): 21–26.

Móricz Lajos 1968. Sólyom László 1909–1950. In Hetés Tibor (szerk.): Forradalmárok, katonák. 133–145. Budapest: Kossuth Könyvkiadó - Zrínyi Könyvkiadó.

Móricz Lajos 1972: Adaptálás a hadtudományi munkában. Honvédelem, 23 (4): 95–97.

Móricz Lajos 1974. 1944. október 15-e – egy hadnagy naplójában. Hadtörténelmi Közlemények, 21. új évf. (3): 525–535.

Móricz Lajos 1975a. Első katonai szaklapunkról. Honvédelem, 26 (4): 126–129.

Móricz Lajos 1975b. Könyv a vezérkar munkájáról. Honvédelem, 26 (10): 140–141.

Móricz Lajos 1977. A hadtudomány általános kérdései In Lantódi József (szerk.): A hadtudományi kutatásról. [Második, bővített, átdolgozott kiadás]. 9–36. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó.

Móricz Lajos 1979. Mi a hadtudomány tárgya? Magyar Tudomány, 24. új évf. (8–9): 688–690.

Móricz Lajos 1981. Szaknyelvünk tervszerűbb gondozásáért. Honvédségi Szemle, 35 (7): 100–101.

Móricz Lajos 1983. Sólyom Lászlóról születésének 75. évfordulóján. Népszabadság, 41 (196): 6.

Móricz Lajos 1987. Adalékok a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia történetéhez. Honvédelem, 38 (11): 75–83.

Móricz Lajos 1987. a katonai elmélet és a tudományos munka fejlődése (1956–1985). Honvédelem, 38 (1–2): 68–77.

Móricz Lajos 1983. A hadtudomány általános elméletének elvi és módszertani problémái és azok megoldása a Magyar Néphadseregben: munkásságot összefoglaló tézisek a doktori fokozat elnyerésére. [Kézirat]. Budapest: NKE HHK Könyvtára.

Móricz Lajos 1987. A marxista-leninista hadtudomány általános elméletének alapvető elvi és módszertani problémái és azok megoldása a Magyar Néphadseregben. 90–111. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó.

Móricz Lajos 1988a. Sólyom László katonai életútja. Honvédelem, 39 (5): 87–93.

Móricz Lajos 1988b. A szárazföldi csapatok korszerű mozgósításának magyarországi problémái (Részletek). In Kocsis Bernát (szerk.): Katonai nevelés, tisztképzés, hadtörténelem: részletek hadtudományi disszertációkból. 392–417. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó.

Móricz Lajos 1991a. A kiválasztásról, elhivatottságról. Új Honvédségi Szemle, 1. (7): 83–90.

Móricz Lajos 1991b. Adatok és emlékek az egykori 1. magyar hegyidandár megalakulásáról, életéről és harcairól. Hadtörténelmi Közlemények, 104 (4): 106–139.

Móricz Lajos 1992. A vezérkarnál. Új Honvédségi Szemle, 46 (7): 34–44.

Móricz Lajos 1992b. Hadifogolyból hadosztálytolmács: visszaemlékezés. Új Honvédségi Szemle, 46 (4): 66–74.

Móricz Lajos 1992d. A hadtudomány művelése az elmúlt három évtizedben. Új Honvédségi Szemle, 46 (11): 3–9.

Móricz Lajos 1992e. Harcvezetői emlékek. Új Honvédségi Szemle, 46 (1): 50–56.

Móricz Lajos 1992. A hadtudomány művelése az elmúlt három évtizedben. Új Honvédségi Szemle, 46 (11): 3–9.

Móricz Lajos 1994. Az egykori magyar hegyicsapatok. Új Magyarország, 4 (183): 15.

Móricz Lajos 1995. A katonai gondolkodás változásai 1945–1956 között. Ács Tibor (szerk.): A magyar katonai gondolkodás története. 163–179. Budapest: Zrínyi Kiadó.

Móricz Lajos 1997: A hadtudomány értelmezése In Uő. – Simon Sándor (szerk.): A hadtudomány általános kérdéseiről a ZMNE-n 1997. március 19-én lezajlott tudományos tanácskozás anyaga és a tanácskozás alapján megfogalmazott ajánlás. 5–7. Budapest: ZMNE.

Móricz Lajos 1999. Kárpátalja 1939–1944 közötti éveiről. Kapu, 12 (4): 21–22.

Móricz Lajos 2000. A tudományszervezés vezető posztjain. In Nick Ferenc (szerk.): Tudományszervezés a Magyar Honvédségben a második világháború után. Hadtudományi tájékoztató 2000/1. 64–71. Budapest: HVK Tudományszervező Osztály.

Móricz Lajos 2000a. Békében és háborúban: egy magyar katonatiszt emlékei a XX. század nyolc évtizedéről. Budapest: körtefája BT.

Móricz Lajos 2000b. Békében és háborúban: egy magyar katonatiszt emlékei a XX. század nyolc évtizedéről. Budapest: ZMNE.

Móricz Lajos 2001. Asszonyportrék a családi archívumból: regényes életrajzok. Budapest: szerzői kiadás.

Móricz Lajos 2003. Hogy ne menjen feledésbe…: egy magyar katonatiszt regényes életéből (Tansegédlet). Budapest: ZMNE.

Móricz Lajos s. d. Három 20. századi magyar asszony története. s. l.: s. n.

Móricz Lajos, Ács Tibor 1983. A Magyar Néphadsereg történetének feldolgozása. Honvédelem, 34 (4): 107–112.

Móricz Lajos, Csabai Károly 1993b. A hivatásos hadseregé a jövő? Társadalmi Szemle, 48 (3): 87–94.

Mórocz Lajos, Bognár Károly, Deák Péter 1990. A katonapolitikai helyzet és a magyar katonai doktrína. Honvédségi Szemle, 44 (6): 11–24.

Nagy Gábor, Móricz Lajos (szerk.) 1970. Új haza, új hadsereg: visszaemlékezések az 1945–1947-es évekre. Budapest: Zrínyi Kiadó.

Nagy Gábor, Móricz Lajos (szerk.) 1985. Új haza, új hadsereg: visszaemlékezések az 1945–1948-as évekre. [Második, bővített kiadás.] Budapest: Zrínyi Kiadó.

Németh M. László 1985. A memoárirodalom lehetséges szerepei. Honvédelem, 39 (10). 1–5.

Pataky Iván 1991. Gyökeresen új katonai doktrínára van szükség. Új Honvédségi Szemle, 1 (19): 11–18.

Razin, E. A. 1961. A hadművészet története II. A háború feudális korszakának története. Budapest: Zrínyi Kiadó.

Réczey Ferenc 1947. A negyedik honvédség. Honvéd, 2 (12): 34–40.

Siposné dr. Kecskeméthy Klára 2012. Felkészülés és megméretés – Damó Elemér élete. Seregszemle, 10 (4): 143–156.

Sólyom László 1947. Az új hadiakadémia. Honvéd, 2 (12): 29–33.

S. n. 1947. Rövid hírek. Honvéd, 2 (12): 109–112.

Styemenko, Sz. M. 1975. A vezérkar a háború éveiben (Második könyv). Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó–Kossuth Könyvkiadó.

Szabó Iréne 1990. Negyvenöt évnyi megszállás mérlege (4): beleolvadva a szovjet ármádiába. Népszava, 118 (160): 5.

Szabó József 1995. Hadtudományi lexikon I–II. Budapest: Magyar Hadtudományi Társaság.

Szabó József 2003. Születésnapi köszöntő, Dr. Móricz Lajos nyá. ezredes 80 éves. Hadtudomány, 13 (1): 127.

Szabó Miklós, M. 2007. A Hadtudományi Bizottság múltja – a hadtudomány jelene. Magyar Tudomány, 168 (12): 1543–1556.

Szabó Miklós, M. 2010a. A tudományos munka kibontakozása és a hadtudományi aspirantúra megszervezése az 1960-as évek első felében. Hadtudomány, 20 (1–2): 97–110.

Szabó Miklós, M. 2010b. A hadtudomány első kandidátusai (1963–1965). Hadtudomány, 20 (4): 48–57.

Szabó Miklós, M. 2011. A hadtudomány továbbfejlődése a Magyar Néphadseregben és a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián a 60-as évek második felében. Hadtudomány, 21 (1–2): 71–-85.

Szabó Miklós, M. 2013. A hadtudomány gyors ütemű fejlődése a Magyar Néphadseregben, valamint a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián az 1970-es évek első felében. Hadtudomány, 23 (1–2): 115–128.

Szűcs Miklós 1956. a katonai tudományos munka kérdéseiről. Katonai Figyelő, 7 (2): 16–20.

Tóth Lajos (főszerk.) 1972. Katonai értelmező szótár. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó.

Tóth Lajos 1976a. Katonai értelmező szótár. [Második, átdolgozott kiadás]. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó.

Tóth Lajos (főszerk.) 1976b. Orosz–magyar katonai szótár. Budapest: Akadémiai Kiadó – Honvédelmi Minisztérium.

Tóth Lajos (főszerk.) 1977. Magyar–orosz katonai szótár. Budapest: Akadémiai Kiadó – Honvédelmi Minisztérium.

Varga Mihály 2003. Magasra állított mérce. Beszélgetés a nyolcvanéves Móricz Lajos nyugállományú ezredessel. Új Honvédségi Szemle, 57 (3): 131–136.

Megjelent
2024-03-12
Rovat
Hadművészet