Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
 • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.
 • Ahol lehetséges, ott megadott DOI-s vagy URL-es hivatkozásokat.
 • A szöveg egyes sorközzel; 12 pontos betűmérettel; használjon dőlt formázást az aláhúzott kiemelés helyett (kivéve az URL címek); és minden illusztráció, ábra és táblázat a helyére kerüljön és ne a szöveg végére.
 • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.

Szerzői útmutatók

Tájékoztatás a szerzőknek

 

A Magyar Belorvosi Archívum (MBA) szerkesztősége klinikai vonatkozású eredeti munkákat, esettanulmányokat, összefoglaló irodalmi referátumokat, a belgyógyászat és határterületeinek működését elősegítő írásokat, módszertani leveleket vár és ezeknek a közleményeknek szívesen ad helyet. Várunk társasági híradásokat, előrejelzést tervezett rendezvényekről, kongresszusi beszámolókat, kollégiumi határozatokat, könyvismertetéseket, szakmatörténeti és művészeti írásokat (pl. megemlékezéseket elődeinkről).

A kéziratokra általánosságban az „Uniform requirement for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” (International Comittee of Medical Journal Editors. N Engl J Med 1997; 336: 309-315., friss elektronikus változat: http:/www. ICMJE.org) előírásai érvényesek. A kézirat benyújtásának feltételei:

 • a dolgozatot korábban még nem publikálták (kivéve előadáskivonat vagy PhD-értekezés formájában),
 • a kézirat benyújtását valamennyi szerző jóváhagyta,
 • a dolgozat nem sérti a Helsinki Deklaráció (1975, revízió 2008) előírásait,
 • a humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság jóváhagyásával történtek,
 • a laboratóriumi állatkísérleteket a vonatkozó szabályzatok szerint végezték.

 

Szerzőség

Szerzői munkamegosztás: a nemzetközi irányelvek szerint kérjük sorolni, hogy melyik szerző mivel járult hozzá a kézirat elkészítéséhez az ICMJE irányelvek szerint. Érdekeltségek/összeférhetetlenségek: Kérjük, hogy a szerzők sorolják fel minden tényleges, illetve lehetséges érdekeltségüket (pénzügy, személyes vagy egyéb), amely a kézirat beérkezését megelőző három évben hatással lehetett a cikk megírására. Amennyiben a szerzők nem rendelkeznek érdekeltségekkel, akkor is kérjük a következő mondatot feltüntetni: A szerző (k) nem rendelkeznek érdekeltségekkel. Anyagi támogatás: Nyilatkozni akkor is kötelező, ha a közlemény megírása, illetve a kapcsolódó kutatómunka anyagi támogatásban nem részesült.

 

Kéziratok elbírálása

A kéziratok elbírálása „peer-reviewing system” szerint történik. A bírálók felkérése és a kézirat közlésre való elfogadásának joga a szerkesztőséget illeti meg.

A kézirat a megjelenésig titkosnak számít. Ennek figyelembevétele vonatkozik a szerkesztőségre, a szaklektorokra, a kiadóra, stb. egyaránt. A kézirat elbírálási folyamata során információkat csak a szerkesztőség adhat, de csak a szerzőnek és a szaklektoroknak.

A szerző értesítést kap a szerkesztőségtől 1. a kézirat átvételéről (közlésre érkezés időpontja), 2. a szaklektor(ok) véleményéről, amelynek alapján – ha szükséges, készülhet az átdolgozott, kiegészített közlemény, 3. a kézirat közlésre történő elfogadásáról, 4. a kiadó küldi el a tördelt változatot, amelyben a nyomdai hibák és egyéb legszükségesebb javítások is elvégezhetők.

 

Orvosi helyesírás

A gyógyszerkészítmények gyári nevének megadását lehetőleg kerüljük, helyettük a gyógyszerhatóanyagok elnevezését használjuk.

 • Helyesírási alapelvek, ortográfia. A kéziratot a magyar helyesírás szabályai szerint szerkesztjük, a szakkifejezések írásában az Orvosi helyesírási szótárban (Akadémiai Kiadó) foglaltak az irányadók. Akármelyik (latin vagy magyar) írásmódot alkalmazzuk, lényeges, hogy az adott kifejezés írásmódja egységes legyen.
 • Latinos írásmóddal (de nem angolos latinsággal) írjuk a kettős latin neveket, az anatómiai neveket, a betegségek, elváltozások, tünetek, diagnózisok hagyományos elnevezését, akkor is, ha görög eredetűek (pl. gastrum, gastricus, pharyngealis).
 • A magyar helyesírás szerint, fonetikusan javasoljuk általában írni: a társtudományok szakkifejezéseit (kémia, fizika – pl. szén-dioxid, aggregáció), enzimek neveit (foszforiláz), tudományágakat (hematológia), vizsgálóeszközöket és vizsgálóeljárásokat [elektrokardiográf(ia), biopszia, komputertomográf], gyakori, a köznyelvben is használatos orvosi kifejezéseket (diagnózis, terápia, krónikus, patológia).

 

Technikai követelmények

A kéziratokat elektronikus úton (e-mail: szathmari.miklos@semmelweis.hu) kérjük a szerkesztőségbe továbbítani. Dr. Tulassay Zsolt email címe: tulassay.zsolt@med.semmelweis-univ.hu

Szerkesztőség címe: Budapest, 1083 Korányi Sándor u. 2/A. Telefonszám: 06/1-210-0278.

Eredeti munka megírásakor célszerű a következő tagolást követni: Bevezetés (célkitűzés, rövid hivatkozás az irodalmi előzményekre), Betegek és módszerek, Eredmények, Megbeszélés (következtetés). A kézirat teljes terjedelme ne haladja meg a 30 000 karaktert.

 

Illusztrációk

Az ábrákat, táblázatokat kérjük külön dokumentumban mellékelni. Valamennyi ábrát és táblázatot sorszámmal és címmel kell ellátni. A szövegben minden ábrára és táblázatra hivatkozni kell.

 • A táblázatokat Word dokumentumként, szerkeszthető formában kérjük.
 • A grafikus ábrákat a Kiadó átrajzoltatja.
 • A fényképeket digitális formában, tif vagy jpg kiterjesztéssel kérjük, lehetőleg minél nagyobb méretben (min. 300 dpi felbontás). Csak kifogástalan minőségű felvétel fogadható el. (Ha mód van rá, szíveskedjenek a háttérre ügyelni, zavaró árnyékok, nem odatartozó tárgyak, stb.). Kérjük, hogy az ábrákat ne helyezzék Word vagy PowerPoint dokumentumba, mert ezek gyenge felbontásuk miatt nyomdai felhasználásra alkalmatlanok!

Korábban már publikált ábra csak a szerző és a kiadó engedélye esetén közölhető (a forrás feltüntetésével), vagyis a mástól átvett ábra, táblázat, fotó stb. közléséhez (jogi okból) az eredeti kiadvány szerzőjének, illetve kiadójának engedélye szükséges; az engedélyt a Szerzőnek kell beszereznie. Élő személy felismerhető képének közléséhez az illető hozzájárulása szükséges, ennek hiányában jelezni kell a Kiadó számára, hogy a kép feldolgozásakor kitakarás szükséges.

 

Összefoglalás

A kézirathoz magyar és angol nyelvű, csak a tényszerű adatokat közlő, a dolgozat lényegének megértését lehetővé tevő, 15-20 sor terjedelmű összefoglalást kérünk mellékelni (3. személyt használva). Az angol nyelvű összefoglalásban (Summary) a szerzők neve (keresztnév rövidítve) és dolgozat címe is szerepeljen. Az összefoglalás és a dolgozat címe ne tartalmazzon rövidítéseket. Kulcsszavak megadását magyar és angol nyelven egyaránt kérjük. Az angol kulcsszavakat a MeSH (Medical Subject Heading) szótárból kell kiválasztani és ezek magyar nyelvű megfelelőit kell kulcsszavakként feltüntetni. Az NLM MeSH használatáról bővebb információ itt található: https://www.nlm.nih.gov/MESH/

 

Irodalomjegyzék

Az irodalomjegyzék csak a legfontosabb hivatkozásokat tartalmazza, ezek száma ne haladja meg a harmincat. A hivatkozások az első három szerző nevét felsorolva (további szerzők esetén az „és mtsai” kiegészítéssel), a dolgozat címét és a megjelenés helyét és idejét tartalmazzák a következő módon: Green J, Jot TS, Gold ML: Apoptosis and loss of renal tissue. N Engl J Med 1994; 331: 13-121. A folyóiratok nevének rövidítése az NLM katalógusban látható hivatalos címrövidítések (NML’s title Abbreviation) szerint történjen (elérhető: http:// www.nbci.nlm.nih.gov/nlmcatalog/). A megjelent, valamint a közlésre elfogadott, érvényes DOI számmal rendelkező közlemények szerepelhetnek a referenciákban, melynek megfelelő idézési mintája: Yongyi Y., Xue G., Bangging H et al: Phenotypic Heterogeneity in a DFNA20/26 family segregating a novel ACTG/1 mutation BMC Genetics BMC series – open, inclusive and trusted 2016 17:33 DOI: 10.1186/s12863016-0222-1.

Könyv, monográfia idézésének módja: pl. Wilson SE, Williams RA (szerk.): Vascular Surgery 2nd ed Grune Stratton, London, 1986.

Könyvfejezet idézésekor előre kerül a fejezet szerzője és a fejezet címe, majd „In:” után az előző forma, végül az idézett rész első és utolsó oldalszáma. Kongresszusi előadás nyomtatásban megjelent rövidített szövege (abstract) és „személyes közlés” nem idézhető közleményként.

Elektronikus forrás idézésére példa: Kaul S, Diamond GA: Good enough: a primer on the analysis and interpretation of noninferiority trials. Ann Intern Med [Internet]. 2006 Jul 4 [cited 2007 Jan 4]; 145(1): 62-69. Available from: http://www.annals.org/CGI/reprint/145/1/62.pdf

Az irodalomjegyzéket az idézési sorrend szerint számozva kérjük és a szövegben a cikkekre számmal történjen a hivatkozás.

 

Curriculum vitae

A közlésre elfogadott közlemény levelező szerzőjétől várunk egy tömör, legfeljebb 350 karakter terjedelmű életrajzot (munkahely, beosztás, tudományos fokozat, fő tudományos érdeklődési terület) harmadik személyben fogalmazva. A kézirat végén kérjük a levelező szerző munkahelyi címét, telefon- és fax-számát, illetve e-mail címét közölni.

Kongresszusi felhívás

Megrendezésre kerülő kongresszusra felhívás részletes programmal vagy a nélkül

Összefoglaló közlemény

A kapcsolódó téma legkorszerűbb irodalmának összefoglaló ismertetése. A közlemény ismertesse a téma klinikai jelentőségét. A diagnosztikai és elkülönítő kórsmézési lehetőségek ismertetése mellett különös hangsúlyt kapjon a kezelési lehetőségek  - adott esetben összehasonlító - ismertetése. Fontos infnormáció lehet a ismeretek, kezelési lehetőségek evidencia-szint szerinti feltüntetése. A még hiányzó ismeretek és a jövő kutatási céljai fejezzék be a közleményt. A hivatkozott irodalmak száma maximum 50 legyen.

Könyvismertetés

Könyvismertetés

Kongresszusi beszámoló

Lezajlott kongresszusról beszámoló

Eredeti közlemény

Saját megfigyelés, kutatás eredmény ismertetése. A közlemény a kutatási téma jelentőségét mutatja be a bevezetésben.  A célkitűzés fejezet pontosan meghatározza a kutatás (vizsgálta) célját és az ún. 0-hipotézist. A betegek és módszerek részben ismerteti a bevont betege/betegcsoportok demográfia adatait, valamint az alkalmazott módszereket. Statisztikai feldolgozás esetén az alkalmazott módszerek ismertetése szükséges. Az eredmények fejezet kizárólag a saját kutatási eredmények lényegretörő ismertetésére kell, hogy szorítkozzon. Ajánlott a legfontosabb eredmények ábrán (ábrákon) történő ismertetése. A megbeszélés rész értékeli az eredményeket, ha lehet, akkor összehasonlítja az irodalomból eddig ismert adatokkal. Magyarázatot ad az esetleges eltérések okára. Ismerteti a vizsgálat erősségét és gyengeségeit, majd röviden összefoglalja a levonható következtetéseket. A további vizsgálati lehetőségek, tervek zárhatják a közleményt. Az irodalmi hivakozások száma lehetőség szerint ne haladja meg a harmincat.

Esetismertetés

A szerző saját gyakorlatában előfordult ritka betegséget vagy  egy gyakori betegség szokatlan megnyílvánulását ismerteti a közleményben. A bevezetésben ismerteti az eset ismertetésének okát, az eddig ismert hasonló témájú közlések számosságát. Ezt követően részeletesen ismerteti az esetet,a leleteket és, ha ismert akoor a kimenetelt. A megbeszélés részben összefoglalja az esettel összefüggésbe hozható irodalmi közléseket. Felhívja a figyelmet az adott kórkép kórismézésével és kezelésével kapcsolatos, fontosnak ítélt szempotokra.  Az iroddalmi hivatkozások ajánlott száma maximum 20.

Művészeti közlemény

Közérdeklődésre számot tartó, építészeti, festészeti, egyéb művészati ágak kiemelkedő alkotásainak ismertetése, elemzése. A közelmények célja az általános műveltésgi ismeretek átadása az érdeklődők számára. A közlemény lehet másodközlés a korábbi kiadó és a szerző engedélyével. A közleményt mindenképpen illesztrrációk kísérjék. Összefoglaló nem szükséges, irdoalmi hivatkozás lehet, maximum 10.

Orvostörténelem

Az orvoslás történetének lényeges mozzanatát bemutató közlemény

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag annál a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerül átadásra.

A regisztrált és a nem regisztrált felhasználókról gyűjtött adatok a tudományos folyóiratok működtetésének körébe tartoznak. Ezen adatok lehetővé teszik a kommunikációt, a megjelent tartalmakról a tájékoztatást, s összesített formában információs lehetőséget adnak az olvasói szokásokról.

A folyóirat szerkesztői törekednek az adatvédelmi szabványoknak megfelelni, összehangban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével (GDPR). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:310401_2