Etikai Kódex

Az MBA a vak bírálat (blind review) folyamatát alkalmazza. A kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőnek, a folyóirat szerkesztőjének, a lektornak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabványokat. Jelen erkölcsi nyilatkozat a COPE (Publikációs Etikai Bizottság, http://publicationethics.org/about) Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatón alapul.

Szerkesztőség feladatai

A folyóirat szerkesztősége dönt arról, hogy mely cikkek kerülnek közlésre a folyóiratban a beküldött kéziratok közül. A szerkesztő a következő szempontokat veszi figyelembe a döntéshozatal során: a folyóirat szerkesztőbizottsága által megszabott irányelvek, ill. a hatályban lévő rágalmazásra-, a szerzői jogok megsértésére-, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályok szerint. A szerkesztő igénybe vehet több szerkesztőt és/vagy a lektorok segítségét a döntés meghozatalához. A folyóirat szerkesztője szoftvert használhat a plágium kiszűrésére.

A szerkesztő a kézirat tartalmát a mindenkor a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallási meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékeli.

A szerkesztőség munkatársai a publikálásra benyújtott kéziratról kizárólag a levelező szerző, a lektorok, a szerkesztőségi munkatársak és a kiadó számára adnak információt.

A szerkesztő a meg nem jelentetett kéziratot nem használhatja fel, nem tájékoztathat senkit a kutatásról a szerző írásos beleegyezése nélkül.

Lektorok feladatai

Ha a lektor a számára megküldött kéziratot nem kívánja véleményezni, erről mielébb tájékoztatni kell a dokumentumot küldő személyt.

Minden kézirat bizalmasan kezelendő dokumentum. 

A lektoroknak legjobb tudásuk szerint kell véleményüket kialakítani, egyértelműen, érvekkel, irodalmi hivatkozásokkal támogatni mind a szerzőket, mind a szerkesztőséget a magasabb minőség elérése érdekében.

A lektorok tudásuknak megfelelően ellenőrzik a hivatkozásokat, hogy azokat tartalmilag és formailag megfelelően használták-e a kéziratban. Amennyiben más már megjelent munkával hasonlóságot tapasztalnak, azt az írásos véleményükben fel kell tüntetni.

A kiértékelés során szerzett információk bizalmasan kezelendők, nem használhatóak fel máshol. Ha érdekellentétben áll a kézirat szerzőivel, vagy a kézirat tartalmában előforduló cégekkel, intézményekkel, akkor javasolt a lektori munka alól felmentés kérése.

A szerzők kötelességei

Az eredeti kutatásokat bemutató szerzőknek pontos leírást kell bemutatni, megfelelő hivatkozásokat, kizárólag tényeken vagy elfogulatlan és logikus bizonyításon alapulhatnak a következtetések, hogy a leírt folyamatokat mások is lekövethessék.

Eredetiség

A szerzőknek nyilatkozni kell, hogy a beküldött kézirat saját, eredeti szellemi alkotásuk, a felhasznált irodalmat megfelelően idézték. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy máshová nem küldték/küldik be a kéziratot.

Szerzőség

Azon személyek lehetnek szerzők (első szerző, társszerzők, utolsó szerző, levelező szerző), akik érdemben hozzájárultak a bemutatott kézirat koncepciójához, tervezéséhez, kivitelezéséhez vagy értelmezéséhez.  A levelező szerző felel azért, hogy a kész kézirat minden szerző egyetértésével kerüljön benyújtásra, s az összes további munkafolyamat elvégzésére, külön figyelemmel arra, hogy minden szerzőtárs időben pontos tájékoztatást kapjon.

Közzététel és összeférhetetlenség

Azon érdemi összeférhetetlenségeket fel kell tüntetni, melyek befolyásolhatják a kézirat tartalmát ezek közzététele kötelező. A pénzügyi támogatások forrásait nyilvánosságra kell hozni.