Lexikai kohéziós eszközök változása egy sajtószöveg fordítása és lektorálása során

  • Márk Klenk
Kulcsszavak: lexikai kohézió, lektorálás, fordítás, lexikai ismétlés, lektori stratégia

Absztrakt

A lektorálás során a lexikai kohéziós eszközök megjelenésében be- következett változások vizsgálatával kapcsolatban igen kevés kutatás született ez- idáig. Jelen tanulmány a lexikai kohéziós eszközök számában bekövetkezett vál- tozást mutatja be a magyar nyelvről angol nyelvre történő fordítás és lektorálás során egy politikai témájú újságcikk példáján keresztül. A lexikai kohéziós eszkö- zök elemzésének hátteréül Halliday és Hasan (Halliday és Hasan 1976; Hasan 1984) elmélete szolgált. Az eredmények szerint lektorálás során, a fordításhoz képest, nagymértékben megváltozott az ismétlések és szinonimák aránya, a vizs- gált korpusz ezért nem igazolja Baker (1993) ismétléskerülési hipotézisét. A lek- tori és fordítói stratégiákat megvizsgálva megállapítható, hogy a fordítót inkább jellemzi az implicitáció, valamint a mondatfelbontás stratégiája, ezzel szemben a lektor többet explicitál, és törekszik visszaadni az eredeti mondatstruktúrákat. A kutatás eredményei jól példázzák a lektor fordítótól eltérő stratégiáját.

Megjelent
2020-01-22
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek