Elemzési szempontrendszer terminológiai adatbázisokhoz

  • Dóra Mária Tamás
  • Eszter Sermann

Absztrakt

A tanulmány célja egy olyan vizsgálati és minősítési szempont- rendszer megalkotása, amely alapján objektív szempontok szerint leírhatóvá, értékelhetővé válnak az online elérhetőségű nagy központi adatbázisok. A jelen kutatás alapját a hazai és a nemzetközi szakirodalom tanulmányozása, konkrét példák elemzése, egyéb adatbázis-osztályozási rendszerek egyes elemeinek alkal- mazása, valamint a szerzők korábbi kutatásai képezik. A terminológiai szakiroda- lomban fellelhető a terminológiai adatbázisok definiálása, jellemzőik összevetése az elektronikus szótárakkal, konkrét adatbázisok leírása, valamint születtek kü- lönböző osztályozások, szempontrendszerek is, amelyek azonban nem alkalma- sak az átfogó elemzéshez és recenzáláshoz. A tanulmányban az általunk kidolgo- zott rendszer alapján elemezzük az IATE adatbázist, az Európai Unió intézmé- nyeinek terminológiai adatbázisát. Úgy véljük, hogy ezek a szempontok segítsé- gül szolgálhatnak a terminológiai adatbázisok tudatos használatához, a hozzájuk kapcsolódó ismeretek elmélyítéséhez, valamint támpontot nyújthatnak olyan hatékony segédeszközök kidolgozásához, melyek gördülékennyé teszik a szakmai kommunikációt. Segíthetnek abban is, hogy objektív szakmai véleményt lehessen kialakítani és közölni a terminológiai adatbázisokról, akár szóbeli, akár recenzió formájában, és reményeink szerint átfogó jellegével e szempontrendszer még fej- lesztési ötleteket is inspirálhat.

Megjelent
2020-01-22
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek