A műfaji identitás kérdése Örkény István egyperces novelláinak angol nyelvű fordításában

  • Szilvia Szakály

Absztrakt

Tanulmányom témája a műfajkutatás tárgyköréhez kapcsolódik. Arra keresem a választ, hogy milyen mértékben őrizték meg Örkény egyperces novellái műfaji identitásukat az angol nyelvre való átültetést követően, továbbá a fordítási szöveg stiláris-tartalmi jellemzői mennyiben hasonlítanak vagy térnek el a forrásnyelvi műfapéldányok jellegzetességeitől. A műfaji identitás vizsgálatához Swales (1990) definícióját veszem alapul. A vizsgálat, amely szövegelemzés és kérdőíves kutatás eredményeire épül, azt a célt szolgálja, hogy rávilágítsak arra, milyen nehézségekbe ütközhet a fordító mint kultúraközvetítő olyan irodalmi szöveg fordítása esetén, amely szöveg műfaja a célnyelvben nem létezik.

Megjelent
2020-05-20
Hogyan kell idézni
SzakályS. (2020). A műfaji identitás kérdése Örkény István egyperces novelláinak angol nyelvű fordításában. Fordítástudomány, 22(1). https://doi.org/10.35924/fordtud.22.1.5