Historic and recent occurrences of Kievan nettle (Urtica kioviensis Rogow.) in Hungary

  • Haszonits Győző Soproni Egyetem, Növénytani és Természetvédelmi Intézet, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
  • Schmidt Dávid Soproni Egyetem, Növénytani és Természetvédelmi Intézet, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
  • Bartha Dénes Soproni Egyetem, Növénytani és Természetvédelmi Intézet, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Kulcsszavak: chorology, distribution map, Hanság, prevalence, wetlands

Absztrakt

A közleménynek nincs magyar nyelvű összefoglalója. 

Hivatkozások

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értékéről, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajokról.
23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról.
Ascherson P., Graebner P. 1908–1913: Synopsis der mitteleuropäischen Flora. Band 4., Leipzig, 885 pp.
Bartha D., Király G., Schmidt D., Tiborcz V., Barina Z., Csiky J., Jakab G., Lesku B., Schmotzer A., Vidéki R., Vojtkó A., Zólyomi Sz. (szerk.) 2015: Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza. (Atlas florae Hungariae. Distribution atlas of vascular
plants of Hungary). Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 329 pp.
Bartha D., Bán M., Schmidt D., Tiborcz V. 2020: Online database of vascular plants in Hungary (http://floraatlasz.uni-sopron.hu). Institute of Botany and Nature Conservation, University of Sopron, Faculty of Forestry. Accessed 02.05.2020.
Bartholy J., Bihari Z., Horányi A., Krüzselyi I., Lakatos M., Pieczka I., Pongrácz R., Szabó P., Szépszó G., Torma Cs. 2011: Hazai éghajlati tendenciák. In: Bartholy J., Urtica kioviensis occurrences in Hungary 145
Bozó L., Haszpra L. (szerk.) Klímaváltozás – 2011. Klímaszcenáriók a Kárpát–medence térségére. Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteoroló giai Tanszéke, Budapest, pp. 145–169.
Bátori Z., Bock Cs., Erdős L. 2011: Florisztikai adatok a Dél–Dunántúlról. Kitaibelia 15(1–2): 95–98.
Bauer N. 2010: Adatok a Balaton-felvidék flórájának ismeretéhez IV. Kitaibelia 15(1–2): 53–63.
Bolla J. 1856: Über für die Pressburger Flora neue phanerogame Pflanzen. Urtica radicans. Verhand lungen des Vereins für Naturkunde zu Pressburg 1: 6–14.
Borhidi A. 1993: A magyar flóra szociális magatartás típusai, természetességei és relatív ökológiai értékszámai. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Janus Pannonius Tudomány egyetem, Pécs, 93 pp.
Boros Á. 1944: A lápi csalán (Urtica kioviensis) a Drávaközben. Albertina 1: 113–122.
Bódi K. 2011: Urticaceae. In: Király G., Molnár V. A., Virók V. (szerk.) Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Ábrák. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, p. 53.
Ćurčić M., Stanković M., Milinković D. and Petrović–Tomanić O. 2017: Taxonomy and ecology of phytocoenotic diversity of the Gromiželj wetland as a special nature reserve. Archives for Technical Sciences 17(1): 67–77. https://doi.org/10.7251/afts.2017.0917.067C
Csapody I. 1975: A Fertő-táj bioszférája / A táj flórája és vegetációja. In: Aujeszky L., Schilling F., Somogyi S. (szerk.) A Fertő-táj Monográfiáját előkészítő adatgyűjtemény 3. kötet / Természeti adottságok. Kézirat, Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, Budapest, 547 pp.
Csáky P. 2018: A Turjánvidék északi részének florisztikai szempontból jelentős növényfajai. In: Korda M. (szerk.) Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén. Tanulmánygyűjtemény. Rosalia 10. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 145–252.
Csiky J., Baráth K., Bocz V., Deme J., Fülöp Zs., Kovács D., Nagy K., Tamási B., Csikyné Radnai É. 2017: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához V. Kitaibelia 22(2): 383–403. https://doi.org/10.17542/kit.22.383
Danihelka J., Lepší M. 2004: Kopřiva lužní, Urtica kioviensis, na soutoku Moravy a Dyje / Sumpf-Brennessel, Urtica kioviensis, im Thaya-March-Winkel (Südmähren, Tschechien). Zprávy České botanické společnosti 39: 25–35.
Farkas S. 1990: Tolna megye védett növényei. Babits füzetek 4., Babits Mihály Művelődési Központ, Szekszárd, 249 pp. Farkas S. 1999: Lápi csalán. In: Farkas S. (szerk.) Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 266–267.
Gomba K. 1914: Az Urtica radicans Bolla, Urtica kioviensis Rog. és Urtica dioica L. összehasonlító alak- és alkattani viszonyairól. Doktori értekezés. Kolozsvár, 43 pp.
Hegi G. 1927: Flora von Mittel-Europa. Band 3, Teil I, Verlag von J. F. Lehmann, München, 607 pp. Jalas J., Suominen J. (eds) 1976: Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. 3. Salicaceae to Balanophoraceae. The Committee for Mapping the Flora of Europe and Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki, 128 pp.
Jovanović B., Mišić V., Dinić A., Diklić N., Vukićević E. 1997. Vegetacija Srbije II. Šumske zajednice. SANU Odeljenje Prirodno-Matematičkih nauka, Beograd, 369 pp.
Juhász M., Márkus A. 2018: A belső-somogyi homokvidék égerlápjainak cönológiai vizsgálata (Carici elongatae-Alnetum glutinosae W. Koch 1926). A Kaposvári Rippl- Rónai Múzeum Köz leményei 5: 43–56.
Kalotás Zs. 1992: A tolnai Mezőföld természeti kincsei. Pannon Nyomda, Veszprém, 59 pp. Kárpáti I.-né 1961: Az Urtica kioviensis előfordulása és termőhelyi viszonyai a Soroksári Dunaágban. Botanikai Közlemények 49(1–2): 329–330.
Kevey B. 1995: Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VII. Botanikai Közlemények 82(1–2): 45–53.
Kevey B. 2001: Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VIII. Botanikai Köz lemények 88(1–2): 95–105.
Kevey B. 2013: Adatok a hazai Dráva menti síkság flórájához. Kitaibelia 18(1–2): 105–124.
Kevey B. 2018: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VII. Kitaibelia 23(2): 218–237. https://doi.org/10.17542/kit.23.218
Király G. (szerk.) 2007: Vörös Lista. A magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajai. Saját kiadás, Sopron, 73 pp.
Király G. (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok (New Hungarian Herbal. The vascular plants of Hungary. Identification key.) Aggteleki Nem zeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 616 pp.
Kornhuber A. 1886: Botanische Ausflüge in die Sumpfniederung des “Wasen” (“Hanság”). Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 35: 619–656.
Körmöczi L., Makra O. (eds) 2019: Vegetation and Fauna of Tisza River Basin III. TISCIA monograph series, volume 12., Department of Ecology, University of Szeged, Hungary, Szeged, 315 pp.
Lansdown R. V. 2011: Urtica kioviensis. The IUCN red list of threatened species 2011: e.T167816A6388238. https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T167816A6388238.en
Máthé I. 1947: Urtica kioviensis Rogow új termőhelye. (New habitat of Urtica kioviensis Rogow in Hungary.) Borbásia 7(1–10): 122–123.
Mészáros A., Simon P. 2009: Adatok Veszprém megye flórájához I. Kitaibelia 14(1): 69–85. Meusel H., Jäger E., Weinert E. 1965: Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Band I., Gustav Fischer, Jena 583 pp. + 258 mapsite
Nagy J., Figeczky G., Penksza K., Fintha I., Molnár A., Tóth Z., Kalapos T. 1997: Contributions to the flora and vegetation of the Lake Bence-tó, NE Hungary. Studia botanica hungarica 27–28: 151–161.
Németh F. 1990: Száras növények (Vascular plants.) In: Rakonczay Z. (szerk.) Vörös Könyv. A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett állat- és növényfajok. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 265–325.
Niklfeld H. 1971: Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. Taxon 20(4): 545–571. https://doi.org/10.2307/1218258
Oláh I., Szigetvári Cs. 2014: A Rétköz természetközeli élőhelyeinek felmérése. Tájökológiai Lapok 12(1): 63–74.
Ortmann-Ajkai A. 2018: Oxbow lakes: vegetation history and conservation. In: Lóczy D. (ed.) The Drava River. Environmental problems and solutions. Springer Geography, Springer, Cham, pp. 199–213. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92816-6_13
Papp L. 2009: Urticaceae. In: Király G. (szerk.) Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, p. 106.
Papp M., Antal M., Dávid J., Török T. 1985: Az Urtica kioviensis Rogow előfordulása a Fényi erdőben. Botanikai Közlemények 72(1–2): 125–126.
Pós V., Dános B. 2004: Összehasonlító alaktani és szövettani tanulmányok az Urtica-nemzetség hazai képviselőin. Botanikai Közlemények 91(1–2): 57–73.
Rejlová L. 2014: Proměnlivost druhu Urtica dioica L. na území ČR. Bakalářská práce. BSc thesis, manuscript, Univerzita Karlova v Praze, 39 pp.
Rejlová L., Chrtek J., Trávníček P., Lučanová M., Vít P., Urfus T 2019: Polyploid evolu tion: The ultimate way to grasp the nettle. PLoS ONE 14(7): e0218389. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218389
Rogovitsch A. 1843: Urtica Kioviensis, species nova plantarum. Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou 16(2): 324–326.
Somogyi S. 2002: A Duna, a Tisza és mellékfolyóik. In: Karátson D. (szerk.) Pannon enciklopédia. Magyarország földje. Kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. Magyar Könyvklub, Buda pest, pp. 264–265.
Soó R. 1970: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 614 pp.
Soó R., Jávorka S. 1951: A Magyar növényvilág kézikönyve. 2. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 583–1120.
Soó R., Máthé I. 1938: A Tiszántúl flórája. Magyar Flóraművek II., Debrecen, 192 pp.
Szatmari P.-M. 2015: Additional glacial relicts in Carei Plain natural protected area, north–western Romania. Acta Horti Botanici Bucurestiensis 42: 23–40. https://doi.org/10.1515/ahbb-2015-0003
Takács A., Schmotzer A., Sulyok J. 2013: Florisztikai adatok a Sajó-Hernád-sík területéről. Kitaibelia 18(1–2): 73–88.
Tatár S. 2002: Botanikai vizsgálatok a veresegyházi Malom-tó úszólápjain. Botanikai Közlemények 89(1–2): 141–160.
Tóth I. Zs. 2014: Botanikai adatok Tolnából és Baranyából II. Kitaibelia 19(2): 243–253.
Tóth I. Zs. 2018: Botanikai adatok Tolnából és Baranyából III. Kitaibelia 23(1): 39–50.
Tutin T. G., Heywood V. H., Burges N. A., Valentine D. H., Walters S. M., Webb D. A. 1964: Flora Europaea. Vol. 1. Lycopodiaceae to Platanaceae. Cambridge University Press, Cambridge, 464 pp.
Türke I. J., Lontay L., Serfőző J., Zsólyomi T., Drozd A., Pelles G. 2020: Florisztikai adatok a Tokaj–Zempléni-hegyvidékről és környékéről. Kitaibelia 25(1): 33–56. https://doi.org/10.17542/kit.25.33
Voigt W., Somay L. 2013: Florisztikai adatok Paks környékéről. Kitaibelia 18(1–2): 35–72. Wolters S., Bittmann F., Kummer V. 2005: The first subfossil records of Urtica kioviensis Rogow. and their consequences for palaeoecological interpretations. Vegetation History and Archaeobotany 14: 518–527. https://doi.org/10.1007/s00334-005-0084-9
Zólyomi B. 1934: A Hanság növényszövetkezetei (összefoglalás). Die Pflanzengesellschaften. Vasi Szemle (Folia Sabariensia)1: 146–174.
Zólyomi B. 1936: Urtica kioviensis Rogowitsch neu für die deutsche Flora. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg 76: 152–156.
Megjelent
2021-12-08
Rovat
Cikkek