Publikációs etika

A Botanikai Közlemények etikai nyilatkozatai a Publikációs Etikai Bizottság (COPE) által kidolgozott, folyóiratszerkesztők számára készült legjobb gyakorlati irányelveken alapul.

A szerkesztőt érintő szabályok és feladatok

Közzétételi döntések

A Botanikai Közlemények szerkesztője dönt arról, hogy a folyóiratba beküldött kéziratok közül melyiket kívánja publikálni. A szerkesztőt korlátozhatják a rágalmazásra, szerzői jogok megsértésére és plágiumra vonatkozó, hatályos jogi előírások. A szerkesztő e döntés meghozatala során konzultálhat más szerkesztőkkel vagy lektorokkal.

Elfogulatlanság

A szerkesztőnek a kéziratokat kizárólag a szellemi tartalom szempontjából kell értékelnie, tekintet nélkül a szerzők nemére, etnikai hovatartozására, vallására, politikai meggyőződésére vagy bármilyen más minőségére. 

Titoktartás

A szerkesztő és a szerkesztőség senkinek nem adhat ki semmilyen információt a beküldött kézirattal kapcsolatban. Ez alól kivétel a kézirat szerzője, lektora, lehetséges lektorai, egyéb szerkesztői tanácsadók és adott esetben a kiadó.

Nyilvánosságra hozatal és összeférhetetlenség

A beküldött kéziratban közölt, kiadatlan adatokat, információkat a szerző kifejezett írásos hozzájárulása nélkül a szerkesztő saját kutatásaiban nem használhatja fel.

 

A lektorokra vonatkozó szabályok és feladatok

Hozzájárulás a szerkesztői döntésekhez

A felkért lektorok által készített szakértői értékelés segíti a szerkesztőt a döntései meghozatalában. A szerzővel folytatott szerkesztői kommunikáció révén segíti a szerzőt a közlemény fejlesztésében.

A szerkesztő azonnali tájékoztatása

Ha a felkért lektor bármilyen okból képtelennek érzi magát a kéziratban közölt kutatás áttekintésére a megadott határidőn belül, értesítse a szerkesztőt, és mentesítse magát a lektori feladat alól.

Titoktartás

Az áttekintésre kapott kéziratokat bizalmas dokumentumként kell kezelni. A szerkesztő engedélye nélkül nem mutatható meg másoknak vagy nem beszélhető meg másokkal.

Az objektivitás normái

A szakmai lektorálást tárgyilagosan és elfogulatlanul kell elvégezni. A szerző személyére vonatkozó kritikának nincs helye. A lektoroknak egyértelműen, érvekkel alátámasztva kell kifejteniük a kéziratra vonatkozó véleményüket.

Források elismerése

A lektoroknak azonosítaniuk kell azokat a releváns publikált műveket, amelyekre a szerzők nem hivatkoztak. Minden olyan kijelentéshez, amely egy korábban közölt megfigyelést, levezetést vagy érvelést említ, csatolni kell a megfelelő idézetet. A lektornak fel kell hívnia a szerkesztő figyelmét minden lényeges hasonlóságra vagy átfedésre a szóban forgó kézirat és bármely más olyan publikáció között, amelyről tudomása van.

Nyilvánosságra hozatal és összeférhetetlenség

A szakértői értékelés során szerzett privilegizált információkat vagy ötleteket bizalmasan kell kezelni, és nem szabad személyes előnyök céljából felhasználni. A lektoroknak nem szabad véleményezniük azokat a kéziratokat, amelyeknél összeférhetetlenség áll fenn a dolgozatokhoz kapcsolódó szerzőkkel, vállalatokkal vagy intézményekkel való versengés, együttműködési vagy egyéb kapcsolatokból eredően.

 

A szerzőkre vonatkozó szabályok és feladatok

Kutatási adatok kezelése, a munka leírása

Az eredeti kutatásról beszámoló közlemények szerzőinek pontosan le kell írniuk az elvégzett munkát, valamint tárgyilagos értékelést kell adniuk annak jelentőségéről. Az alapul szolgáló adatokat pontosan kell bemutatni a közleményben, amelynek elegendő részletet és hivatkozásokat kell tartalmaznia ahhoz, hogy mások is megismételhessék a munkát. A tudatosan pontatlan vagy megtévesztő kijelentések etikátlan viselkedésnek minősülnek, és elfogadhatatlanok.

Adathozzáférés és adatmegőrzés

A szerzőket arra kérjük, hogy - arra irányuló szerkesztői kérés esetén - a nyers adatokat a dolgozathoz kapcsolódóan adják meg szerkesztői áttekintés céljából, és készüljenek fel arra, hogy nyilvános hozzáférést biztosítsanak ezekhez az adatokhoz, és minden esetben legyenek készek arra, hogy ezeket az adatokat a közzétételt követően észszerű ideig megőrizzék.

Eredetiség és plágium

A szerzőknek meg kell győződniük arról, hogy a benyújtott mű eredeti, és máshol semmilyen nyelven nem tették közzé. Ha a szerzők felhasználták mások munkáját és/vagy szavait, akkor erre megfelelően hivatkozzanak.

Követni kell a vonatkozó szerzői jogi törvényeket és egyezményeket. A szerzői jogi védelem alatt álló anyagok (pl. táblázatok, ábrák vagy hosszabb idézetek) csak megfelelő engedéllyel és jóváhagyással reprodukálhatók.

Többszörös, redundáns vagy egyidejű publikáció

Egy szerzőnek nem szabad egynél több folyóiratban vagy elsődleges publikációban közzétennie olyan kéziratokat, amelyek lényegében ugyanazt a kutatást írják le. Ugyanazon kézirat egynél több folyóiratba történő egyidejű benyújtása etikátlan publikációs magatartásnak minősül, és elfogadhatatlan.

Források elismerése

Mások munkáját mindig megfelelő elismerésben kell részesíteni. A szerzőknek hivatkozniuk kell azokra a publikációkra, amelyek befolyással voltak a közölt munka jellegének meghatározására.

A dolgozat szerzősége

A tanulmány szerzőiként azokat a személyeket kell feltüntetni, akik jelentős mértékben hozzájárultak a közölni kívánt tanulmány kidolgozásához, megtervezéséhez, kivitelezéséhez vagy értelmezéséhez. Ha mások is részt vettek a kutatási projekt bizonyos lényegi vonatkozásaiban, akkor őket el kell ismerni, vagy közreműködőkként kell feltüntetni.

Többszerzős mű esetén az első  szerzőnek gondoskodnia kell arról, hogy az összes társszerző szerepeljen a kéziratban, valamint arról is, hogy társszerzőként ne jelenjen meg olyan személy, aki a munkához érdemben nem járult hozzá. Benyújtás előtt meg kell győződnie arról, hogy minden társszerző látta és jóváhagyta a dolgozat végleges változatát, és hozzájárult annak közzétételéhez.

Veszélyes anyagok, eljárások

Ha a munka során olyan vegyi anyagokat, eljárásokat vagy berendezéseket használtak, amelyek  szokatlan veszélyekkel járnak, a szerzőnek ezeket egyértelműen meg kell jelölnie a kéziratban.

Nyilvánosságra hozatal és összeférhetetlenség

Minden szerzőnek közzé kell tennie kéziratában minden olyan pénzügyi vagy egyéb érdemi összeférhetetlenséget, amely befolyásolhatja kézirata eredményeit vagy értelmezését. A projekt pénzügyi támogatásának minden forrását nyilvánosságra kell hozni.

Alapvető hibák a megjelent munkákban

Ha a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel saját publikált művében, köteles haladéktalanul értesíteni a folyóirat szerkesztőjét vagy kiadóját, és együttműködni a szerkesztővel a dolgozat visszavonása vagy javítása érdekében.