A Batyki-láprét botanikai értékei

  • Fülöp Bence MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, Természetvédelmi Biológiai Tanszék, 8360 Keszthely, Festetics u. 7.
  • Király Gergely Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
  • Pacsai Bálint MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, Természetvédelmi Biológiai Tanszék, 8360 Keszthely, Festetics u. 7.
  • Bauer Norbert Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár, 1087 Budapest, Könyves K. krt. 40.
  • Bódis Judit MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, Természetvédelmi Biológiai Tanszék, 8360 Keszthely, Festetics u. 7.
Kulcsszavak: botanikatörténet, florisztika, lápi növényzet, természetvédelmi kezelés, védett növények, Zala-völgy

Absztrakt

Üde és nedves réttársulásaink átalakulása, elszegényedése a hagyományos gyepkezelések felhagyása, valamint a lecsapolások és a klímaváltozás miatt országszerte általános probléma. A Batyki-láprét (120 ha) természetességi állapotát és fajkészletét tekintve kiemelkedik Nyugat-Magyarország megmaradt rétkomplexumai közül. Munkánk célja e terület kutatástörténeti előzményeinek összefoglalása, valamint aktuális állapotának, védett és ritka edényes növényfajainak felmérése volt.
A terepi felmérések 2019 és 2021 között történtek, melynek során a védett növényfajok egyedszámát is rögzítettük. A kutatástörténet leírásához az irodalmi forrásokon túl a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára herbáriumának (BP) a területre vonatkozó lapjait is kikerestük. Vizsgálataink során 40 védett faj recens előfordulását dokumentáltuk, ezek között nyolc faj új a területre (Cardamine amaraCarex umbrosaCephalanthera damasoniumEleocharis uniglumisDryopteris carthusianaEpipactis tallosiiLeucojum vernumNeottia nidus-avis), és négy olyan van, amit 1955 óta nem jeleztek innen (Carex appropinquataC. davallianaJuncus alpinoarticulatusThelypteris palustris). A legnagyobb egyedszámban (> 500 000 hajtás) az Iris sibirica, valamint (> 50 000 hajtás) a Veratrum album és az Ophioglossum vulgatum fordult elő. Egyes tipikus lápréti fajok populációmérete riasztóan alacsony (Carex appropinquataC. davallianaParnassia palustris), jónéhány korábban jelzett faj pedig nem került elő (Eriophorum angustifoliumE. latifoliumMenyanthes trifoliataPedicularis palustrisRanunculus lingua).
Eredményeink megerősítik a Batyki-láprét kiemelkedő botanikai és természetvédelmi jelentőségét, de rámutatnak a növényzet átalakulásának tendenciájára és a terület kiszáradására is, ami alapján sürgető feladat a vízellátás javítása, valamint a megfelelő természetvédelmi kezelés kialakítása az értékek megőrzése érdekében.

Hivatkozások

Bartha D., Király G., Schmidt D., Tiborcz V., Barina Z., Csiky J., Jakab G., Lesku B., Schmotzer A., Vidéki R., Vojtkó A., Zólyomi Sz. (szerk.) 2015: Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 330 pp.
Bauer N. 2004: Florisztikai adatok a Bakonyból és a Bakonyaljáról II. Kitaibelia 9(1): 187–206.
Bauer N. 2007: Florisztikai adatok a Bakonyból és a Bakonyaljáról III. Kitaibelia 12: 41–51.
Bauer N. 2009: Florisztikai adatok a Bakonyból és a Bakonyaljáról IV. Kitaibelia 14(1): 16–29.
Bauer N. 2020: Leucojum vernum a Súri-Bakonyalján és a faj Bakony-vidéki elterjedésének áttekintése. Kitaibelia 25: 242–246. https://doi.org/10.17542/kit.25.242
Bauer N., Balogh L., Kenyeres Z. 2001: A Tapolcafői- és az Attyai-láprét vegetációja és természetvédelmi problémái (Pápai-Bakonyalja). Botanikai Közlemények 88(1–2): 71–94.
Biró M. 2011: Változástérképek használata tíz év alatt bekövetkezett élőhelypusztulási tendenciák kimutatására a Kiskunsági-homokhátság területén. Tájökológiai Lapok 9: 357–376.
Boros Á. 1953: Florisztikai jegyzetek. Kézirat, MTM Növénytára, Budapest Bódis J., Takács A., Óvári M., Virók V., Kulcsár L., Magos G., Sulyok J., Nótári K., Molnár A., Barna Cs., Kuczkó A., Biró É., Gerencsér B., Freytag Cs., Tüdősné Budai J., Molnár V. A. 2020: Az év vadvirága 2016-ban: a mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris). Kitaibelia 25: 79–100. https://doi.org/10.17542/kit.25.79
Cholnoky J. 1918: A Balaton hidrográfiája. In: Cholnoky J. (szerk.) A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I. kötet (A Balatonnak és környékének fizikai környezete). Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottsága, Budapest, pp. 1–62.
Czúcz B., Torda G., Molnár Zs., Horváth F., Botta-Dukát Z., Kröel-Dulay Gy. 2009: A klímaváltozás hatása Magyarország növényzetére: sérülékenységi elemzések. In: Török K., Kiss K. T., Kertész M. (szerk.) Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete kutatási eredményeiből. MTA ÖBKI, Vácrátót, pp. 69–76.
Domokosné Nagy É. 1955: Vázlatok a türjei láprétek növényzetéről. Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 47: 181–188.
Dövényi Z. 2010: Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 876 pp.
Fekete G., Király G., Molnár Zs. 2017: A Pannon vegetációrégió lehatárolása. Botanikai Közlemények 104: 85–108. https://doi.org/10.17716/BotKozlem.2017.104.1.85
Futó J., Mesterházy A., Óvári M. 2013: A Batyki-láprét. Láprétek, gyepek, fás legelők védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak, 24 pp.
Gábris Gy., Mari L. 2007: A Zala-folyó lefejezése. Földrajzi Értesítő 56: 39–50.
Gáyer Gy. 1925: Vasvármegye fejlődéstörténeti növényföldrajza és a praenorikumi flórasáv. Vas vármegye és Szombathely Város Kulturegyesülete és a Vasvármegyei Muzeum Évkönyve 1: 1–43.
Gombocz E. 1945: Diaria Itinerum Pauli Kitaibeli II. Természettudományi Múzeum, Budapest, 1005 pp.
Horváth E., Jeanplong J. 1962: Vas megye ritka és védelmet érdemlő növényei. Savaria Múzeum Közleményei 18: 19–48.
Jávorka S. 1925: Magyar Flóra (Flora Hungarica). Studium, Budapest, 1307 pp.
Jávorka S. 1940: Növényelterjedési határok a Dunántúlon. Pflanzenareale in Transdanubien in Ungarn. Mathematikai és Természettudományi Közlemények 49: 967–997.
Károlyi Á., Pócs T. 1954: Adatok Délnyugat-Dunántúl növényföldrajzához. Botanikai Közlemények 45: 257–267.
Károlyi Á., Pócs T. 1957: Újabb adatok Délnyugat-Dunántúl flórájához. Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 8: 197–204.
Károlyi Á., Pócs T. 1964: Újabb adatok Délnyugat-Dunántúl flórájához III. Savaria, Vas Megyei Múzeumok Értesítője 2: 43–54.
Károlyi Á., Pócs T. 1968: Délnyugat-Dunántúl flórája I. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series 6: 329–390.
Károlyi Á., Pócs T. 1969: Délnyugat-Dunántúl flórája II. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series 7: 329–377.
Károlyi Á., Pócs T., Balogh M. 1970: Délnyugat-Dunántúl flórája III. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series 8: 469–495.
Károlyi Á., Pócs T., Balogh M. 1971: Délnyugat-Dunántúl flórája IV. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series 9: 387–409.
Károlyi Á., Pócs T., Balogh M. 1972: Délnyugat-Dunántúl flórája V. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series 10: 373–400.
Károlyi Á., Pócs T., Balogh M. 1974: Délnyugat-Dunántúl flórája VI. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series 12: 451–463.
Károlyi Á., Pócs T., Balogh M. 1975: Délnyugat-Dunántúl flórája VII. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series 13: 395–415.
Király G. (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti park Igazgatóság, Jósvafő, 616 pp.
Király G., Bartha D., Bodonczi L., Kovács J. A., Ódor P., Tímár G. 2002: Az Őrségi Táj védelmi Körzet védett és veszélyeztetett edényes növényei. Kanitzia 10: 61–108.
Király G., Mesterházy A., Király A. 2007: Adatok a Nyugat-Dunántúl flórájához. Flora Pannonica 5: 3–68.
Kiss R., Deák B., Török P., Tóthmérész B., Valkó O. 2018: Grassland seed bank and community resilience in a changing climate. Restoration Ecology 26: S141–S150. https://doi.org/10.1111/rec.12694
Kovács J. A. 2005: Délnyugat-Dunántúl flórája VIII. (Egyszikűek). Károlyi Árpád florisztikai cédulakatalógusa alapján. Kanitzia 13: 125–275.
Lájer K. 1997: A Marcal-medence déli részének lápi és lápréti növénytársulásai. Kitaibelia 2: 281–289.
Lájer K. 1999: Florisztikai adatok a Dunántúlról, valamint Vácrátót környékéről. Kitaibelia 4: 311–317.
Lájer K. 2002: Az Őrségi Tájvédelmi Körzet lápi-mocsári növénytársulásai. Kanitzia 10: 175–202.
Lájer K. 2010: A Devecseri-Bakonyalja növényvilága. Kanitzia 17: 121–150.
Lóczy L. 1913: A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I. A Balatonnak és környékének fizikai földrajza. 1. rész: A Balaton környékének geológiája és morfológiája, 1. szakasz: A Balaton környékének geológiai képződményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése. Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága, Budapest. 617 pp.
Mesterházy A. 2008: Alsó-Zala-völgy. In: Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Csiky J., Vojtkó A. (szerk) Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA ÖBKI, Vácrátót, p. 112.
Mesterházy A., Kulcsár L. 2015: Kiegészítések a Nyugat-Dunántúl flórájának ismeretéhez. Kitaibelia 20: 213–234.
Molnár V. A. (szerk.) 2011: Magyarország orchideáinak atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest, 504 pp.
Molnár Zs., Király G., Fekete G. (szerk.) 2018: Növényzet. In: Kocsis K. (főszerk.) Magyarország Nemzeti Atlasza. Természeti környezet. MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest. pp. 94–103.
Óvári M. 1996: A méhbangó (Ophrys apifera Huds.) Észak-Zalában. Kitaibelia 1: 71–74.
Óvári M. 2014: A Batyki láprét növényzetének változása. In: Schmidt D., Kovács M., Bartha D. (szerk.) X. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, p: 52.
Óvári M. 2019: Orchids in Zala County (Hungary). Studia botanica hungarica 50: 135–184. https://doi.org/10.17110/StudBot.2019.50.1.135
Palkó S. 1992: Zala megyében előforduló védett és fokozottan védett növényfajok jegyzéke szakirodalmi adatok és terepi megfigyelések alapján 1991. Kézirat, MME Zalai Helyi Csoport, Zalaegerszeg, 11 pp.
Takács G. 2018: A halvány ujjaskosbor (Dactylorhiza ochroleuca) és a méhbangó (Ophrys apifera) új előfordulása Fertőszéplakon. Szélkiáltó 17: 78.
Thiers, B. 2022 (folyamatosan frissítve): Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden’s Virtual Herbarium. http://sweetgum.nybg.org/ih/ (hozzáférés: 2022.09.04.)
Valkó O., Török P., Matus G., Tóthmérész B. 2012: Is regular mowing the most appropriate and cost-effective management maintaining diversity and biomass of target forbs in mountain hay meadows? Flora – Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 207: 303–309. https://doi.org/10.1016/j.flora.2012.02.003
Vikár J. 2016: A Batyki-láprét florisztikai értékeinek változása 2015 és 2016 között. Szakdolgozat, Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 47 pp

http1 – Bartha D., Bán M., Schmidt D., Tiborcz V. 2020: Magyarország edényes növényfajainak online adatbázisa (http://floraatlasz.uni-sopron.hu) Soproni Egyetem, Erdőmérnöki
Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet. (hozzáférés: 2022.06.01–2022.06.30.)
http2 – Euro+Med (2006-): Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Published on the Internet http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ (hozzáférés: 2022.06.30.)
Megjelent
2022-12-02
Rovat
Cikkek