A HÁBORÚS MEGSZÁLLÁS KÖLTSÉGEIKELET-KÖZÉP-ÉS DÉLKELET-EURÓPÁBAN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN

  • Endre Domonkos Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Nemzetközi és Európa-tanulmányok Intézeti Tanszék
Kulcsszavak: Kelet-Közép-és Délkelet-Európa, megszállási költségek, állami pénzügyek, infláció és hadikiadások

Absztrakt

A második világháború éveiben Kelet-Közép-és Délkelet-Európa államainak gazdaságát kivétel nélkül a német hadigépezet érdekeinek rendelték alá, így mind az ipari, mind pedig a mezőgazdasági termelés a német háborús erőfeszítések további fokozását szolgálta. A Német Birodalom egyre nagyobb mennyiségben szállí-tott ki –ellenszolgáltatás nélkül –élelmiszert és nyersanyagot a gazdaságilag elmaradott kelet-közép-és délkelet-európai országokból. A német kormány vonakodott teljesíteni nemcsak az iparcikkek szállítására vállalt kötelezettségeit, hanem a klíringszámlákon felhalmozódott adósságállomány törlesztésére sem volt hajlandó. Németország ugyanis már a világháború kitörését megelőző években jelentős összegű adósságot halmozott fel a bilaterális klíringszámlákon Kelet-Közép-és Délkelet-Európa államaival szemben. Tanulmányom célja a történettudományi kutatások által mai napig elhanyagolt megszállási költségek kér-déskörének átfogó vizsgálata a kelet-közép-és délkelet-európai országokban. A klíringszámlákon felhal-mozódott adósságállomány mellett a megszálló német hadsereg (Wehrmacht) fenntartásának költségei is meg-haladták a kelet-közép-és délkelet-európai országok nemzetgazdaságainak teherbíró képességét. A német tartozásokkal együtt a világháború idején a hadikiadások is jelentős mértékben növekedtek. Az állam a megnövekedett hadikiadásait fedezetlen bankjegykibocsátással finanszírozta. Ennek következtében a világháború második szakaszában a régió valamennyi országában felgyorsult a pénzromlás folyamata, amely tovább növelte Kelet-Közép-és Délkelet-Európa pénzügyi sebezhetőségét. A megszállási költségek témakörének elemzése mellett lényeges szempontot jelent az állami pénzügyek terén bekövetkezett változások ismertetése is. Úgy gondolom, hogy a kelet-közép-és délkelet-európai térség gazdasági elmaradottságának vizsgálatakor –tekintettel a jelenlegi XXI. századi fejleményekre –nem lehet eltekinteni a német megszállás során felmerült költségek bemutatásától.Terjedelmi korlátok miatt tanulmányomban ugyanakkor nem kívánok foglalkozni Kelet-Közép-és Délke-let-Európa második világháború idején végbement gazdasági fejlődésével, valamint a térség országait sújtó háborús károk mértékével.

 

 

Megjelent
2018-07-01
Hogyan kell idézni
DomonkosE. (2018). A HÁBORÚS MEGSZÁLLÁS KÖLTSÉGEIKELET-KÖZÉP-ÉS DÉLKELET-EURÓPÁBAN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 4-18. Elérés forrás https://ojs3.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/1864