Projektúra: a projektalapú nyelvtanulásnémet szaknyelvi csoportokkal

  • Judit Török Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar
  • András Kétyi Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar
Kulcsszavak: konstruktivista pedagógia, készségfejlesztés, kooperáció, módszertani kísérlet, kutatás, constructive pedagogy, skill development, cooperation, methodological experiment, research

Absztrakt

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Y generáció jellemzői és változó eszközhasználati szokásaik (GOOGLE, 2016), valamint a jelenlegi munkaerőpiaci elvárások új kihívás elé állítják a nyelvoktatókat is: a hagyományos frontális oktatással ellentétben olyan oktatási formákra van szükség, amelyek a nyelvi készségfejlesztésen túl egyéb készségek,
ún. soft skillek fejlesztését célozzák meg (ANDERSON – GANTZ, 2013).
A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Külkereskedemi Karának Német Tanszéki Osztálya jelenleg a projektalapú oktatás bevezetésén dolgozik, ennek koncepcióját több tudományos konferencián bemutattuk már (KÓSIK – KÉTYI, 2017; TÖRÖK – UGRAI, 2017). Munkánk egyik fő pillére a tananyag fejlesztése, amely a tudás közvetítésén kívül a hallgatói projektmunkát készíti elő. Tananyagunk a konstruktivista pedagógiára támaszkodva épít a projektmunkához  elengedhetetlen kooperatív technikákra: szerepet kap a hallgatói együttműködés, a vita, a játék, a verseny – ezáltal létrejön egyfajta közös tudásépítés, amelyben a hallgatói aktivitás és proaktivitás jelentős szerepet kap.
Fejezeteink központi részét a hallgatói projektfeladatok adják, amelyek a való életben előforduló feladatokhoz hasonlóan önálló problémamegoldó folyamatot jelentenek. A projektfeladatokat és a hozzájuk kapcsolódó módszertani útmutatót a Német Tanszéki Osztály innovatív oktatóiból tavaly megalakult kutatócsoport
dolgozta ki.
Munkánk másik fő pillére a módszertani kísérletünkre épülő kvantitatív és kvalitatív mérőeszközöket használó kutatás. Mintánkat elsőéves német nyelvet tanuló hallgatók képezik (N=65). Hipotéziseink szerint az idegen nyelv a munka világához kapcsolódó, autentikus szituációkban történő használatának gyakoriságával együtt fejlődik a hallgatók problémamegoldó képessége, a nyelvtanulásban motiváltabbá válnak, továbbá a hallgatói együttműködéssel párhuzamosan az oktatói együttműködés is intenzívebbé válik – „tanul a hallgató, tanul a tanár, de tanul a szervezet is” (NAHALKA, 2001).
Az előméréseket 2017. szeptember folyamán elvégeztük, az első adatok elemzését decemberben lefolytattuk.
A további mérések folyamatban vannak, a végleges kutatási eredményeink 2018 decemberben várhatók.
Ezeket oktatási tapasztalatainkkal kiegészítve további konferenciákon és tudományos közleményekben kívánjuk bemutatni.

SUMMARY
The features of generation Y and their changing habits in use of tools (GOOGLE, 2016) and the current labour market expectations pose new challenges also for language teachers: instead of frontal teaching patterns new methods aiming the development of soft skills are needed (ANDERSON – GANTZ, 2013).
The German Section of the Language department is now working on the implementation of project based language teaching concept of which we have already presented in several scientific conferences (KÓSIK – KÉTYI, 2017; TÖRÖK – UGRAI, 2017). One of the main pillars of our work is the development of the teaching material, which transmits knowledge and prepares student projects. Our teaching material is based on cooperative techniques, which are of prime importance in project works: cooperation, discussion, game and competition. These tools enable collaborative knowledge building, in which the activity and proactivity of
students have a central role.
The main componentof the units are the project tasks, which similarly to real life mean a problem solving process. The tasks and the methodological instructions were developed by the last year established research group of innovative teachers of the German section.
The other main pillar of our work is a mixed research. Our sample are first year-students learning Business German (N=65). According to our research questions the frequency of foreign language use of students in authentic, job-related situations will increase and their problem-solving and motivation skills as well. Both
cooperation between the students and between the teachers are becoming increasingly intensive - “Both student and teacher learn, but also the organisation does” (NAHALKA, 2001).
The pre-measurement was conducted in September 2017 already, first data analysis was made in December.
The final research results complemented with our teaching experience will be available in December 2018, and we are going to publish them at several scientific conferences and journals.

Megjelent
2018-09-01