A 150 éves Földtani Intézet tiszteletére

2020-03-31

A magyar geológia történetének kiemelt jelentőségű éve volt 2019. Ekkor ünnepeltük a Földtani Intézet alapí­tásának 150. évfordulóját, amely Magyar Királyi Földtani Intézetként alakult meg, de története meghatározó idősza­kában a szakma számára az emblematikus MÁFI-t (Magyar Állami Földtani Intézet) jelentette. A közelmúlt szervezeti átalakulásai és társintézmények összevonása során az Intézet előbb a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetbe (MFGI), majd a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatba (MBFSZ) olvadt bele.

A Magyarhoni Földtani Társulat és testvérszervezete, a Magyar Geofizikusok Egyesülete több rangos szakmai rendezvény mellett — közösen szervezett vándorgyűlésen emlékezett meg a Földtani Intézet alapításának 150 éves jubileumról Balatonfüreden, 2019. október 3–5. között.

A monarchia Földtani Intézete és a Magyarhoni Föld­tani Társulat között már a kezdetektől fogva szoros kap­csolat jött létre. A bécsi Geologischen Reichsanstalt első igazgatója és vezető geológusai igen aktívan és konst­ruktív módon támogatták a Társulat szakmai programjának kialakítását 1849–1850. során. Később, a kiegye­zést követően a Földtani Társulat dolgozta ki azt a javaslatot, amelynek alapján 1968-ban létrehoztak egy földtani osztályt a Magyar Királyi Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisz­tériu­mon belül. Ezután egy évvel később, 1869. június 18-án I. Ferenc József aláírta a Magyar Királyi Földtani Intézet, hazánk első tudományos kutatóintézetének alapító oklevelét. Ezzel a Társulat korábban felvállalt feladatai közül a legsúlyosabb, a földtani térképezés átkerült az újonnan létrehozott Föld­tani Intézet legfontosabb alap­tevékenységei közé. A Társulat és a Földtani Intézet közötti gyümölcsöző és szoros kapcsolat megnyilvánulása volt az is, hogy az 1870-es években a Társulat az újonnan alakuló Intézetnek adományozta könyvtára teljes állományát, majd az 1880-as évektől kezdődően közel fél évszázadon keresztül közösen adták ki a Társulat szakmai folyóiratát, a Földtani Közlönyt.

A Stefánia úti, Lechner Ödön tervezte „ArtGeo” Palotá­ban, 2019 június 21-én megrendezett jubileumi ünnepségre jelent meg a „150 éves a Földtani Intézet” című könyv Babinszki Edit szerkesztésében, amely az Intézet történetét, az alapítás óta érvényes szakmai feladatok végrehajtásának főbb eredményeit és az Intézet 120 éves épületét mutatja be. Az ünnepi eseményt megelőzően a jogutód Magyar Bányá­szati és Földtani Szolgálat egész napos szakmai előadói napon mutatta be az intézmény közelmúltjának eredményeit, amellyel földtani–geofizikai válaszokat adhatunk korunk társadalmának a változó Földre és a változó geopolitikai kihívásokra vonatkozó kérdéseire.

Ezen ünnepi eseménysorozat lezárásaként a Magyar­honi Földtani Társulat a Földtani Közlöny ünnepi füze­tével tiszteleg a Földtani Intézet megalapításának 150. évfor­dulója előtt. Az ebben szereplő szakcikkek termé­szetesen nem tudják bemutatni azt a hihetetlenül széles körű szakmai tevékenységet, amely az Intézet 150 éves múltját jellemzi, sőt a jelenben folyó kutatási spekt­rumnak is csak egyfajta reprezentatív mintáját jelent­hetik. A jelen kiadványnak in­kább tehát az a célja, hogy szemelvényeket mutasson be a Földtani Intézet jogutód­jaként, a hazai földtudományi kuta­tás vezető intéz­ményeként működő MBFSZ tevékenységi terüle­teiről, kutatási eredményeiből.

Budapest, 2020. február 19.

Budai Tamás - a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke

Maros Gyula - az Általános Földtani Szakosztály elnöke