A szakképzés intézményirányítási rendszerének strukturális felépítése a Mintzberg-modell tükrében

  • Ágnes Stomp Ihrig Károly Gazdálkodás – és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Gerontológia tanszék
  • Marianna Móré Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Gerontológia tanszék
Kulcsszavak: intézményirányítási rendszer strukturális felépítése, közszolgálati szervezeti modellek, szakképzési rendszer

Absztrakt

A rendszerváltást követően az állami iskolai rendszerű szakképzést folytató oktatási intézmények helyi, megyei önkormányzatok, ezt követően Térségi Integrált Szakképző Központok, majd a Megyei Intézményfenntartó Központ és végül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működtek a 2015. évi LXVI. szakképzési törvény megalkotásáig. Az új szakképzési törvény a szakképzés intézményrendszerét teljes mértékben átalakította és a szakképző intézmények új intézményirányítási gyakorlatát vezette be egy teljesen új strukturális felépítésben. Tanulmányunk célja a jelenleg érvényben lévő szakképzési rendszer intézményirányításának vizsgálata, amely kizárólag az intézményirányítás szerkezeti átalakításának bemutatására fókuszál. Célunk feltárni a közelmúltban történt oktatásirányítási változásokat a szakképzésben, különös tekintettel a szakképzési centrumok megjelenéséhez kapcsolódó szerkezeti átalakulásokra koncentrálva. Az intézményirányítási rendszer szerkezeti átalakítását a szakképzésért és felnőttképzésérét felelős miniszter által alapított és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által fenntartott szakképzési centrumok és az azokhoz kapcsolódó intézmények, irányító szervezetek esetében vizsgáljuk. Az intézményirányítás törvényi rendelkezéseinek értelmezésével és azok dokumentumelemzésével megalkotjuk a szakképzés intézményirányítási struktúráját, amely jól tükrözi a szakképzési centrumoknak és szakképző iskoláknak a szakképzés intézményirányítási rendszerében betöltött helyét. A szervezeti struktúrát a közszolgálati szervezetek szektor szintű szervezeti modelljeivel vetjük össze, annak érdekében, hogy modellszintű összehasoníltást tehessünk. Mivel a szervezeti struktúra nem alkalmas arra, hogy a gyakorlatban működő szervezeti egységek számát szimbolizálja, ezért a szervezeti struktúrának megfelelő irányítási adatokat a szakképzési centrumok és szakképző intézmények esetében a leíró statisztikai módszer segítségével mutatjuk be.

Szerző életrajzok

Ágnes Stomp, Ihrig Károly Gazdálkodás – és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Gerontológia tanszék

PhD hallgató

Marianna Móré, Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Gerontológia tanszék

dékán, egyetemei docens, tudományos tanácsadó

Hivatkozások

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. Elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv (Hozzáférés dátuma: 2021.09.15.)

319/2014. (XII.13.) kormányrendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról. Elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400319.KOR&timeshift=20170101&txtreferer=A1100187.TV (Hozzáférés dátuma: 2021.10.09.)

2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról. Elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500066.TV&timeshift=20160901&txtreferer=A1400099.TV (Hozzáférés dátuma: 2021.10.03.)

120/2015. (V.21.) kormányrendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről. Elérhető:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500066.TV&timeshift=20160901&txtreferer=A1400099.TV (Hozzáférés dátuma: 2021.10.04.)

146/2015. (VI. 12.) kormányrendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról. Elérhető:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500146.KOR&txtreferer=00000001.TXT (Hozzáférés dátuma: 2021.10.08.)

18/2016. (X. 12.) NGM utasítás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Elérhető: https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A16U0018.NGM&targetdate=fffffff4&printTitle=18/2016.+%28X.+12.%29+NGM+utas%C3%ADt%C3%A1s&referer=http%3A//net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi%3Fdocid%3D00000001.TXT (Hozzáférés dátuma: 2021.10.08.)

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről. Elérhető:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv (Hozzáférés dátuma: 2021.10.09.)

12/2020. (II.7.) kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról. Elérhető:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor

(Hozzáférés dátuma: 2021.10.09)

Antal, Zs., Drótos, Gy., Kiss, N., Kováts, G., Révész, É. & Varga-Polyák Cs. (2011): Közszolgálati szervezetek vezetése. Budapesti Corvinus Egyetem. Aula Kiadó. Budapest.

Antal Zs., & Dobák, M. (2016): Vezetés és szervezés: szervezetek kialakítása és működtetése. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Bakacsi, Gy. (2006): Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest, Aula.

Benedek, I. (1998): Feladatok, kompetenciák változása az intézményvezetői gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle, 48(10), pp. 20-29.

Barnard, C. I. (1938): The Functions of the Executive. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2017): Reframing organizations: Artistry, choice, and leadership. 6th edition. John Wiley & Sons.

Elérhető: https://books.google.hu/books?hl=hu&lr=&id=1PLCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=Bolman,+L.+%26+Deal,+T.+(1997)+Reframing+organizations&ots=pbALgNhzPX&sig=uJG_CmeLQjAOnBsSnPNKW-jWaVs&redir_esc=y#v=onepage&q=Bolman%2C%20L.%20%26%20Deal%2C%20T.%20(1997)%20Reframing%20organizations&f=false (Hozzáférés dátuma: 2021.09.04)

Bowen, G. A. (2009): Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal (1443-9883), 9(2), pp. 27-40. DOI:10.3316/QRJ0902027

Corbin, J. & Strauss, A. (2008): Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

CSEPELI, Gy. (2015): A szervezkedő ember: A szervezeti élet szociálpszichológiája. Kossuth Kiadó.

Elérhető: https://books.google.hu/books?hl=hu&lr=&id=RQ6GCg AAQBAJ&oi =fnd&pg=PT4&dq=Csepeli+Gy:+A+szervezked%C5%91+ember&ots=kUp5HjQ17&sig=HvQEciCQ2wuf9leJjTtZcmanLGM&redir_esc=y#v=onepage&q=Csepeli%20Gy%3A%20A%20szervezked%C5%91%20ember&f=false (Hozzáférés dátuma: 2012.04.02)

Dennision, W. F. (2018): Educational finance and resources. Routledge.

Dobák, M. & Antal, Zs. (2018): Vezetés és szervezés. Szervezetek kialakítása és működtetése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elérhető: https://mersz.hu/dokumentum/dj147vesz__2 (Letöltés ideje: 2021.04.02)

Farkas, Z. (2007): Az intézmény fogalma, fedezete és formalitása. Miskolci Jogi Szemle 2. évf. 2. sz. pp. 33-55.

Elérhető: http://midra.uni-miskolc.hu/document/12637/4713.pdf (Hozzáférés dátuma: 2021.04.05)

Farkas, Z. (2010): Az intézmények fő típusai: a közösségi, a társadalmi és a testiségi intézmények. Kultúra és közösség. Felnőttoktatás, felnőttképzés. 1/14(1) pp. 87-101.

Elérehtő: https://www.researchgate.net/publication/316275074_ Az_intezmenyek_fo_tipusai_a_kozossegi_a_tarsadalmi_es_a_testisegi_intezmenyek/link/58f88ffaa6fdcc3098d8e472/download (Hozzáférés dátuma: 2021.04.05.)

Györgyi, Z. (2019): Célok és következmények: tanügyirányításunk átalakítása. Educatio, 28 (2), pp. 211–227.

Elérhető: https://doi.org/10.1556/2063.28.2019.2.1 (Hozzáférés dátuma: 2021.08.16.)

Halász, G. (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

Keczer, G. (2014): Management and organizational characteristics of educational institutions. Education Practice and Innovation, 1(2). pp. 106-112 https://doi.org/10.15764/epi.2014.02011

Mártonfi, Gy. (2016): A szakképzés intézményrendszerének átalakulásai. Educatio, 2016(1), pp. 46-58.

Mártonfi, Gy. (2019): Tanügyirányítás és struktúraváltás a hazai szakképzésben 2010 után. Educatio, 28(2), pp. 240-254. Elérhető: https://doi.org/10.1556/2063.28.2019.2.3 (Hozzáférés dátuma: 2020.09.15)

Metz, R. (2020): Az elefánt a szobában: A vezetés jelentősége a közszektorban. Politikatudomány (online), 8(2), pp. 1-19.

Mintzberg, H. (1996): Managing government, governing management. Harvard business review, 74 (3), 75.

Elérhető: https://hbr.org/1996/05/managing-government-governing-management (Hozzáférés dátuma: 2021.09.04.)

Móré, M. & Kozák, A. (2015): "Menedzsment feladatok a közoktatási intézményekben." In: Szilágyi, B., Mező, K., & Mező, F. (szerk.) Az együttnevelés útjai: pp. 189-204.

Palumbo, R. & Manna, R. (2019): Making educational organizations able to change: a literature review. International Journal of Educational Management. 33(4), pp. 734-752. Elérhető: https://doi.org/10.1108/IJEM-02-2018-0051 (Hozzáférés dátuma: 2021.09.24.)

Pierog, A. & Szabados, K. (2015): Szervezet - változtatás és fejlesztés - a helyzetfelmérés során Alkalmazott módszerek = Organizational Change and Development - Methods for the Taking. Taylor, 7(1-2), pp. 51-57.

Elérhető: http://vikek.eu/wp-content/uploads/2015/10/TAYLOR_2015-nyomdai.pdf (Hozzáférés dátuma: 2021.04.04)

Rainey, H. G. (2009): Understanding and managing public organizations. John Wiley & Sons.

Rapley, T. (2007): Doing conversation, discourse and document analysis. London: Sage

Rónay, Z. (2019): A hazai tanügyigazgatás jogszabályi keretei. Educatio, 28(2), pp. 228-239. DOI: 10.1556/2063.28.2019.2.2

Roper, L. D., & Whitt, E. J. (2016): What troubles you? What keeps you up at night? New Directions for Student Services, 2016(153), pp. 19-37.

Váradi, L. (2009): A művelődésigazgatás kézikönyve. HVG-ORAC. Budapest.

Weber, M. (1987). Gazdaság és társadalom: A megértő szociológia alapvonalai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Szakképzés Információs Rendszere (2021). Elérhető: https://szir.nive.hu/publikus/intezmeny-listazo. (Hozzáférés dátuma: 2021.11.26.)

Megjelent
2021-12-31
Hogyan kell idézni
Stomp Ágnes, & MóréM. (2021). A szakképzés intézményirányítási rendszerének strukturális felépítése a Mintzberg-modell tükrében. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 73-94. https://doi.org/10.33565/MKSV.2021.02.04