Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva.
 • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.
 • Ahol lehetséges, ott megadott URL-es hivatkozásokat, hacsak lehet, DOI-val ellátott (kattintható) hivatkozásokat tartalmaz.
 • A szöveg betartja azokat a szerkesztési, stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.
 • Szerzői Nyilatkozat:
  A Fogorvosi Szemle "Információk"-"Archiválási politika" menüpont alatt található szerzői nyilatkozat tartalmát megismertem, azzal egyetértek, aláírva, szkennelve csatolom a kézirathoz

  Fogorvosi Szemle szerzői nyilatkozatának letöltése elérhető ide kattintva

Szerzői útmutatók

ÚTMUTATÓ A FOGORVOSI SZEMLE SZERZŐI SZÁMÁRA

A Fogorvosi Szemle a Magyar Fogorvosok Egyesületének (MFE) tudományos, peer-review és open access folyóirata, mely a magyar fogorvosok szakmai képzését és továbbképzését kívánja szolgálni a magyar és nemzetközi fogászati kutatások eredményeinek ismertetésével.

A Fogorvosi Szemle szerkesztősége közlésre elfogad összefoglaló referátumokat, eredeti közleményeket (önálló elméleti vagy klinikai tudományos munkákról), esetismertetéseket betegeken tett megfigyelésekről, valamint közöl szakmai állásfoglalásokat, könyvismertetéseket, tudományos rendezvényekről szóló beszámolókat, PhD téziseket, illetve közli az MFE híreit is.

A kéziratokat elektronikus formában rögzítve, illetve elektronikus úton kérjük beküldeni az OJS rendszeren keresztül.

A lektorálás és közzététel elvei

A Fogorvosi Szemle a szerkesztőbizottság tudományos minősítéssel rendelkező tagjai, illetőleg külső, tudományos minősítéssel rendelkező erre felkért személy által lektorált cikkeket közöl. Minden, a folyóirat által közölt írás, műfajtól függetlenül vak lektoráláson megy keresztül.

A kéziratok elfogadása során a szerkesztőség azt értékeli, hogy az adott kézirat illeszkedik-e a lap által gondozott tématerületbe, illetve megfelel-e a formai követelményeknek és a lap tudományos standardjainak. Amennyiben igen, úgy a kézirat lektorálását kezdeményezi.

A lektorok nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben a kézirat szerzőjével a személyük összeférhetetlen. Az értékelést a lektorok objektívan végzik. A lektorok a véleményüket egyértelműen fogalmazzák meg, és érvekkel támasztják alá. A lektor véleményében felhívja a figyelmet bármely lényegi hasonlóságra vagy átfedésre a vizsgált kézirat és egyéb, általa ismert, korábban már közzétett anyag között. A lektor értékelése tartalmazza azt, hogy a kéziratot módosítás nélkül, vagy módosításokkal javasolja közzétételre, illetve, ha a közzétételt nem javasolja. A folyóirat az értékelés során szerzett információkat bizalmasan kezeli.

A beérkezett közleményt a lektorálás és a szerkesztés után megjelentetjük a Fogorvosi Szemle következő lapszámában. Amennyiben több közlemény készül el, mint amennyit egy lapszámban meg tudunk jelentetni, a közlemények beérkezési sorrendje határozza meg a megjelenést, illetve a Szerkesztőség dönt a közlemény másik számban történő elhelyezéséről. A Fogorvosi Szemle frissen megjelent lapszámai online, nyílt hozzáféréssel is megjelennek az alábbi honlapon:
http://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/index

Nemzetközi irányelvek

A kéziratoknak formailag az 1978-ban Vancouverben megtartott konferencia által felállított szabályoknak (Recommendation for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals), illetve azok mindenkori frissítéseinek (http://www.icmje.org/urm_main.html) kell megfelelniük, melyeket a nemzetközi és a hazai vezető folyóiratok jelenleg is megkívánnak. Ezeket az alábbiakban ismertetjük.

A kéziratoknak tartalmilag meg kell felelniük a Helsinki Deklaráció etikai irányelveinek, melyeket a World Medical Association határozott meg. A fényképeken, ahol felismerhető lenne, a beteg szemét el kell takarni, tiszteletben tartva a beteg személyiségi jogait.

A General Data Protection Regulation (GDPR) szabályoknak megfelelően a Szerző hozzájárul ahhoz, hogy az email címe - mint a levelező szerző elérhetőségeként -  a közzétett elektronikus/nyomtatott változatokon megjelenjen.

Formai követelmények

A kéziratokat magyar és angol nyelven lehet beküldeni, Word dokumentumként szerkesztve. „Times New Roman” 12-es betűtípussal, 2-es sorközzel, A/4-es formátumban, 80 leütéssel, 25 sorral egy oldalon. Mellékelve az ábrajegyzéket, amely a pontos kép- és ábrasorrendet és a képaláírásokat is tartalmazza, illetve a képeket és ábrákat is.

A kézirat terjedelme összefoglaló referátum esetén 10-12 (irodalmi hivatkozások száma maximálisan 40 db), eredeti közleményről 6-8 (irodalmi hivatkozások száma maximálisan 30 db), kazuisztikánál 4-5 oldal lehetséges (irodalmi hivatkozások száma maximálisan 15 db).

A kézirat szerkezete

Címoldal

A kézirat első oldalának első bekezdésében adja meg a levelező (kapcsolattartó) szerző elérhetőségét: pontos cím, telefon és e-mail cím is. – A következő bekezdésben fel kell sorolni a szerzők munkahelyeit. – Alatta a közlemény címe szerepeljen. – A következő bekezdésben a szerzők(k) neve (dr. feltüntetéssel, de egyéb titulus megjelölése nélkül). – Ha többszerzős a közlemény, és nem azonos a szerzők munkahelye, akkor a név után csillag jelzést (utalást) kell tenni, ami a munkahelyeknél is feltüntetve jelölje azt, ki, hol dolgozik. (Kérjük, hogy a *, **, *** stb. jelzést használja.) A gépelésnél ne használjon sem vastag (bold), sem nagybetűt (verzál)!

Magyar nyelvű összefoglalás: A munkahely(ek), a szerző(k), a cím(ek) felsorolása után következzen a rövid magyar nyelvű összefoglalás (lehetőleg 150-200 szóban), amely tartalmazza a közlemény lényegét, a vizsgálat célját, anyagát, módszerét, eredményeit (számszerű adatokat), a következtetéseket.

Kulcsszavak: Az összefoglalástól egy üres sorral elválasztva adjon meg 4-5, az írásra jellemző kulcsszót.

Angol nyelvű összefoglalás: A szerzők neve dr. nélkül, vezetéknév kiírva, keresztnév kezdőbetűi pont nélkül (pl. Kovács B), a közlemény címe angolul, majd kb. 1 oldalban (300-350 szóban), a magyar nyelvű összefoglaláshoz hasonló szerkezetben, de részletesebben, a közlemény tagolásának megfelelően az absztrakt tartalma oly módon, hogy a nemzetközi nyilvánosságban kutató olvasó ebből megértse a lényeget.

Angol nyelvű kulcsszavak: Az angol összefoglalótól szintén egy üres sorral elválasztva 5-8 szóval adja meg. Kérjük, hogy a nemzetközi nyilvánosság miatt az NLM (National Library of Medicine) MeSH (Medical Subject Headings) rendszerét használják a kulcsszavak megadása során. Részletes információ az NLM MeSH-ről: https://meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand

Az érdemi rész tagolása

Bevezetés: Problémafelvetés, irodalmi előzmények.

Vizsgálati anyag és módszer: Pontos tájékoztatás szükséges, másutt már megjelent módszerekre csupán hivatkozni kell.

Eredmények: Világos és korrekt közlése táblázatok vagy ábrák segítségével.

Megbeszélés: Az eredmények értékelése az irodalmi adatok tükrében, az új megállapítások kiemelése.

A szövegrészben számozással jelölje az ábrák, illetve táblázatok elhelyezését (lásd: Ábrajegyzék).

Irodalom

Ebben a részben csak azok a művek szerepelhetnek, amelyekre a közleményben név szerint vagy szögletes zárójelben, számmal utalás történik. A MEGJELENT, VALAMINT A KÖZLÉSRE ELFOGADOTT, ÉRVÉNYES DOI SZÁMMAL RENDELKEZŐ KÖZLEMÉNYEK SZEREPELHETNEK A REFERENCIÁKBAN. Az irodalomjegyzéket az első szerző neve szerint ábécé sorrendben kell megadni arab számokkal történő számozással, külön bekezdésben kezdve az egyes munkákat. Az irodalomjegyzékben hat szerzőig minden szerző nevét ki kell írni, ennél több szerzőt „és mtsai.”-ként kell említeni, angol nyelvű irodalom esetén „et al.” legyen a rövidítés. A folyóiratok nevének rövidítése az NLM folyóirat-katalógus alapján történik, a szerzők és egyéb adatok a Vancouver-rendszer szerint írandók. A kötet- és a folyóirat címét minden esetben dőlt (kurzív, italic) betűvel kérjük írni. A folyóiratnál a lapszámot jelölni kell.

A szerzők keresztneve után nem kell pont, felsorolásnál vesszővel választjuk el, az utolsónál kettőspont szerepeljen.

Az idézett hivatkozások száma csak indokolt esetben haladhatja meg az 50-et.

Példák:

Folyóirat

Yongyi, Y., Xue, G., Bangging, H. (2016). Phenotypic Heterogeneity in a DFNA20/26 family segregating a novel ACTG/1 mutation BMC Genetics, 17(33), DOI: 10.1186/s12863-016-0333-1

Szabó Gy, Jankó L, Csere T: A hosszan tartó vizes tárolás hatása a protézis alaplemezanyag egyes mechanikai tulajdonságaira. Fogorv Szle 2000; 93:239–243.

Könyvfejezet

Gera, I. (1999). A fogágybetegség. In Bánóczy, J., Nyárasdy, I. (szerk.), Preventív fogászat. (pp. 121–192). Medicina Kiadó

O’Mulane D: Caries decline in Europe. In Stösser L (ed.): Kariesdynamik und Kariesrisiko. (3rd ed.) Quintessenz, Berlin, 1998; 10–23.

Könyv

Bánóczy, J., Nyárasdy, I. (1999). Preventív fogászat. Medicina Kiadó
 
Scully, C., Cawson, RA. (1993). Medical problem in dentistry. Butterworth-Heinemann Ltd.

Internet

A honlap megjelölése és az adatszerzés dátumának feltüntetése is szükséges.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals (2014.02.12.)

A DOI SZÁMMAL RENDELKEZŐ KÖZLEMÉNYEK ESETÉN MINDEN ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI A DOI SZÁMOT.

Szóbeli előadásra hivatkozás nem fogadható el, mivel ellenőrizhetetlen. Előadással kapcsolatban csak lektorált folyóiratban közölt „idézhető absztrakt”-ra lehet hivatkozni.

Táblázatok, ábrák, grafikonok

Táblázatok:Külön fájlban (lehetőség szerint excel vagy word) kell elkészíteni és római számmal felsorolni. Kérjük szerzőinket, hogy a táblázatkészítéshez mindenképpen táblázatkészítő eszközt válasszanak, és kerüljék a „kézi” táblázatkészítést.

Ábrák: Az ábrák száma – a szöveggel arányosan – lehetőleg 6-8-nál ne legyen több. Az ábrák számozásánál, kérjük, arab számokat használjanak.

Képek: Lehetőleg külön fájlként kérjük feltölteni a képeket. (Nehézséget és gyakran minőségromlást okoz a word dokumentumba illesztett kép.) – Lehetőleg TIFF formátumú képet küldjön, kevésbé JPG-t vagy egyebet, mert azok minőségvesztést okoznak. – Fontos, hogy a hasáb-szélesnek szánt kép vízszintesen legalább 1100 pixeles (képpontos) legyen, míg az egész oldal széles képhez már vízszintesen 2750 pixel széles kép szükséges. – Sajnos az internetről letöltött képek jó része JPG, azaz veszteséges tömörítésű kép, továbbá kevés pixelből állnak, így gyakran csak 2-3 cm-es képek nyomtatásához alkalmasak.

Ábrajegyzék: A táblázatok és ábrák számát, sorrendjét, és címét külön word dokumentumban kérjük megadni.

Grafikonok:Az ábráknál ismertetett módon készítsük el, külön fájlban. Lehet excelben vagy wordben készített grafikon is.

A más szerzőktől változtatás nélkül vagy minimális változtatással átvett képek és ábrák közléséhez két mód van:

 1. Nyomtatott vagy előfizetett online folyóiratban jelent meg a kép, ábra, grafikon...stb., akkor a kiadói engedélyt kell megszerezni a további felhasználáshoz.
 2. Ha pedig nyílt hozzáférésű open access közleményből származik a kép, ábra, grafikon...stb., akkor a megfelelő licencet kell alkalmazni és csatolni a nyilatkozathoz.

A közlemény vége

Köszönetnyilvánítás: A közlemény végén szerepeljen.

Anyagi támogatás: Nyilatkozni akkor is kötelező, ha a közlemény megírása, illetve a kapcsolódó kutatómunka anyagi támogatásban nem részesült.

Szerzői munkamegosztás: Kérjük felsorolni, hogy melyik szerző, mivel járult hozzá a kézirat elkészítéséhez (például hipotézisek kidolgozása, vizsgálat lefolytatása, statisztikai elemzések, kézirat megszövegezése, stb.) A felsorolásban a szerzők monogramjait kérjük feltüntetni. Kérjük továbbá, hogy itt nyilatkozzanak arról is, hogy a cikk végleges változatát valamennyi szerző elolvasta és jóváhagyta.

Érdekeltségek: Kérjük, a szerzők sorolják fel minden tényleges, illetve lehetséges érdekeltségüket (pénzügyi, személyes vagy egyéb), amely a kézirat beérkezését megelőző három évben hatással lehetett a cikk megírására. Amennyiben a szerzők nem rendelkeznek érdekeltségekkel, akkor is szükséges a következő mondat feltüntetése: „A szerző(k)nek nincsen(ek) érdekeltségei(k).”

Helyesírás

A Magyar Tudományos Akadémia által jóváhagyott mindenkori szabályzatok és állásfoglalások az irányadók.

A rövidítéseket – a szaknyelvben megszokott formában – a szövegben az első megjelenés helyén, a rövidítendő kifejezés után, zárójelben használják először.

Valamennyi gyógyszer esetén a nemzetközileg elfogadott kémiai nevet kell használni. Meg kell adni a kémiai összetételt és a gyártó nevét is. A folyóiratok nevének rövidítésénél az NLM katalógus az irányadó, mely az alábbi URL alapján megtalálható: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals, a kereső box-ba beírva a rövidíteni kívánt folyóirat nevét, megkapjuk a helyes rövidítést.

A cikkek leadásával kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésre e-mailben a gecse.veronika@dent.semmelweis-univ.hu címen. 

Kéréseink figyelembevételét előre is köszönjük!

A szerkesztőség 

Legutóbb módosítva: 2019. szeptember 11.

Adatvédelmi nyilatkozat

A regisztrált és a nem regisztrált felhasználókról gyűjtött adatok a tudományos folyóiratok működtetésének körébe tartoznak. Az adatok lehetővé teszik a szerkesztési folyamat során a kommunikációt, az olvasók tájékoztatását a megjelent tartalmakról; illetve összesített formában információkat adnak az olvasói szokásokról. 

A folyóirat szerkesztői törekszenek az adatvédelmi iparági szabványoknak való megfelelésre, beleértve az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) által az érintettnek biztosított jogokat. A GDPR egyúttal a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból kezelt adatokra sajátos szabályokat fogalmaz meg. A részletes adatkezelési információkat a Magyar Fogorvosok Egyesületének adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

E-mailes értesítések: Felhasználóként beállíthatja, hogy milyen értesítéseket kíván megkapni. Lépjen be a felhasználói fiókjába; válassza a Profil megtekintése menüpontot, azon belül pedig az Értesítések fület. 

Cookie-k: A honlap megtekintésekor egy „OJSSID” nevű cookie készül, amely a honlapra látogató felhasználó számítógépén található. A felhasználó a cookie-beállításait és a cookie-kat a számítógépe böngészőprogramjából érheti el. A honlap látogatóiról adatbázisban tároljuk az IP-címet és a böngészőprogram adatait. Ezek az adatok a böngésző bezárásakor törlődnek az adatbázisból.