Folyóiratok

 • Állattani Közlemények

  Az 1902-ben alapított Állattani Közlemények célja a zoológia szakterülete hazai és a nemzetközi eredményeinek bemutatása, a tudományterület magyar nyelven történő művelésének fenntartása és fejlesztése. Elsősorban – de nem kizárólag – olyan eredmények ismertetését adja, amelyeket előadás formájában megjelennek a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya előadóülésein. A folyóirat korábbi köteteire visszatekintve az összes neves magyar zoológus írása megtalálható benne, köztük jelentős tudománytörténeti és értékelő, összefoglaló munkák.

 • Anthropologiai Közlemények

  Az Anthropologiai Közlemények (AK) az MBT Embertani Szakosztályának folyóirata, az MTA anyagi támogatásával jelenik meg. Az AK a biológiai antropológia tudományterület egyetlen hazai folyóirata. Az AK-ben a biológiai antropológia témakörében készült, hazai és külföldi szakemberek, ill. kutatócsoportok vizsgálatain alapuló kutatások eredményei kerülnek bemutatásra. Az AK-ben a biológiai antropológia minden tudományterületének legfontosabb eredményei arányosan kapnak helyet.

 • Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae

  Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae publishes original works in the fields of animal taxonomy and systematics, zoogeography, animal ecology and behaviour, population biology, biodiversity studies and nature conservation problems of international interest. Beside research articles, reviews and opinion papers are very welcome. Publishing short communication, check list, catalogue or new species for a given area is not in focus our publishing policy. This journal is a fairly rapid (average time from submission to publishing was about 10 months in the last decade). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae is published quarterly in four issues in February, May, August, and November. The journal is indexed in BIOSIS, Biological Abstracts, Abstracts of Entomology, CAB Abstracts, Forest Science Database, Current Contents, Human Genom Abstracts, Science Citation Index Expanded, Zoological Records.

 • Agrár- és Környezetjog

  Az Agrár- és Környezetjog című folyóirat a CEDR-Magyar Agrárjogi Egyesület évente két alkalommal frissülő elektronikus folyóirata. A periodika teret biztosít a kutatási eredmények közzétételéhez, azok megismerését teszi lehetővé. A kutatók közötti információcsere előmozdítását, a jogtudomány agrárjogi tárgykörben elért eredményeinek széles körben való megismertetését szolgálja a folyóirat. Bemutatja a Közös Agrárpolitikával és annak magyarországi alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket, amelyek az agrár- és vidékfejlesztés jogkutatási területén merülnek fel. A periodika nyitott az agrár- és vidékfejlesztési kormányzati szervek és nemzetközi szervezetek számára megfogalmazott vélemények, javaslatok közzétételére.

 • Belügyi Szemle

  A Belügyi Szemle a Belügyminisztérium szakmai, tudományos folyóirata. A folyóirat havonta jelenik meg nyomtatásban, magyar nyelven. Angol nyelvű kéziratok megjelentetésére a Belügyi Szemle online különszámában van lehetőség, amely évente négy alkalommal kerül megjelentetésre online formában. A szerkesztőség a folyóiratban elsősorban a rendészettudomány, az állam- és jogtudomány, a társadalomtudományok, a természettudományok és ezen határtudományok területeit érintő publikációkat jelentet meg. A folyóirat az MTA IX Gazdasági- és Jogtudományok Osztály, Állam- és Jogtudományi Bizottsága, valamint a II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának Pszichológiai Tudományos Bizottságának döntése értelmében „A” kategóriás folyóiratnak minősül. 

 • Beszédtudomány - Speech Science

  A Beszédtudomány - Speech Science nevű folyóirat a Beszédkutatás című folyóirat utódja.


  A Beszédkutatás 2019-ben megjelent utolsó, 27. száma és a megelőző online kiadványok itt elérhetők:


  https://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/
 • Beszédkutatás

  A Beszédkutatás folyóirat 2020-tól Beszédtudomány - Speech Science néven jelenik meg, online formátumban.


  Az új folyóirat itt elérhető:


  https://ojs3.mtak.hu/index.php/besztud/

 • Botanikai Közlemények

  Az 1902-ben indult Botanikai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának folyóirata. Eredeti közleményeket és szemléket közöl magyar vagy angol nyelven a növénytudomány minden szakterületéről (flórakutatás, rendszertan, cönológia, növényföldrajz, ökológia, paleobotanika, természetvédelem, anatómia, szervezettan, növényélettan, ökofiziológia, genetika, kertészeti növénytan, botanikatörténet). Minden kéziratot két lektor véleményez. Évente egy kötet két füzete jelenik meg.

 • Central European Journal of Comparative Law

  The Central European Journal of Comparative Law (CEJCL) aims at establishing itself as a comparative legal research forum that analyses both private and public law of primarily, but not exclusively, European countries. Manuscripts from the field of comparative politics are also accepted. Both the CEJCL research topics and adopted approach are relevant to the Central European and East Central European region, and hence, it also intends to build its reputation as a major publication within this region. CEJCL prefers thematic issues to advance more straightforward comparability. Ensuring the ‘best practises’ and making different legal solutions available and interpretable to the relevant group of countries is of utmost importance to CEJCL.

 • Egészségfejlesztés

  Az Egészségfejlesztés Folyóirat küldetése az, hogy előmozdítsa az egészségügy, valamint más szektorok különböző szakterületei közötti szakmai kommunikációt, és hozzájáruljon a hazai egészségfejlesztés és a népegészségügy színvonalának emeléséhez, ezáltal a hazai lakosság egészségének javításához. A folyóirat az egészségfejlesztés és népegészségügy elméletére, továbbá nemzetközi és hazai gyakorlatára vonatkozó írásokat közöl mindazok számára, akik az egészségfejlesztésben közvetlenül vagy közvetve szerepet vállalnak, ideértve nemcsak az egészségügyi, hanem más szektorok, mint az oktatás vagy a szociális terület szakembereit is.

 • Fogorvosi Szemle

  A Fogorvosi Szemle (Stomatologia Hungarica) a Magyar Fogorvosok Egyesületének tudományos folyóirata. Elsősorban a fogászat és az orális biológia különböző területén végzett kutatások eredményeiből született eredeti közlemények fóruma. Publikálási lehetőséget biztosít a fogászattal kapcsolatos interdiszciplináris kutatási eredményeknek és összefoglaló közleményeknek.

 • Fordítástudomány

  A Fordítástudomány magyar nyelvű, lektorált tudományos folyóirat, amelyet az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke indított 1999-ben. A folyóirat évente kétszer jelenik meg, alcíme: Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből.

 • Földrajzi Közlemények

  A Földrajzi Közlemények a Magyar Földrajzi Társaság negyedévente megjelenő tudományos folyóirata, a földrajztudomány vezető magyar nyelvű folyóirata, a földrajzi gondolatok és kutatási eredmények közreadásának egyik legonfontosabb anyanyelvi fóruma. A folyóirat elsősorban a természetföldrajz és a társadalomföldrajz témakörébe tartozó írásokat közöl, de helyet ad a Magyar Földrajzi Társaság működését és tevékenységét érintő beszámolóknak is. A Földrajzi Közlemények természetesen nyitott és nagy érdeklődést mutat a rokon tudományok képviselőinek publikációi iránt is. A tanulmányok nyomtatásban fekete-fehér formátumban, online pedig színesben jelennek meg évente négy alkalommal.

 • Földtani Közlöny

  A Földtani Közlöny — a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata  — 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.  A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül  a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. Az MFT döntésének köszönhetően a folyóirat 2017-től nyílt hozzáférésű (OA).

 • Hungarian Geographical Bulletin

  The journal is aimed to publish the most important theoretical and empirical results and achievements born in physical and human geography in Hungary and geographical institutes of Central Europe. The journal offers a wide range of topics featuring the factors of the geographical environment with a special reference to the natural resources and socio-economic relations and the emerging environmental hazards and socio-economic problems of the 21st century in Central European context.

 • IME

  Az IME  tudományos folyóirat küldetése, hogy az egészségügy vezető szakemberei számára olyan értékes és naprakész szakmai fejlesztésekről és tapasztalatokról közvetítsen, melyek által gazdagodnak és hatékonyabbá válnak gyakorlati ismereteik. Munkánk során szem előtt tartjuk az alapító, Tamás Éva szellemi örökségét, a fiatalok és az innovatív egészségügyi megoldások számára megjelenési felületet biztosítunk.

 • Kaleidoscope : művelődés-, tudomány- és orvostörténeti folyóirat

  A Kaleidoscope évente két füzetben megjelenő folyóirat. Kutatásaink középpontjában az ember áll:  az egészség-betegség, a gyógyítás szemlélete, az orvosi antropológia, a betegségek, járványok, a caritas, könyörületesség, az egészséges életre törekvés és mindaz, ami az orvostörténet tárgya, s azok tágabb értelmezése a tudományok és a művelődéstörténet területein, az ókortól napjainkig. A magyar mellett angol és német nyelvű tanulmányok is benyújthatók.

 • Literatura

  Az 1974-ben alapított Literatura az Irodalomtudományi Intézet elméleti folyóirata, évente négy alkalommal jelenik meg. Az önálló tanulmányok mellett rendszeresen közöl tematikus blokkokat, amelyek egy-egy kurrens irodalomtudományi téma több oldalú megvilágítását szolgálják, illetve alkalmanként egy-egy műhely munkáját mutatják be – ezáltal a kiemelkedő pályakezdő kollégákat is lehetőséghez juttatva. Az utóbbi években kiemelt fontosságra tettek szert a világirodalom változó értékrendjével, a kulturális transzferekkel, valamint a digitális bölcsészettel kapcsolatos írások. A rendszeres szakrecenziók friss irodalomtudományos munkákat szemléznek, előnyben részesítve az elméleti igényű, új horizontot nyitó köteteket. A folyóirat az MTA I. Osztály Irodalom- és Kultúratudományi Bizottságának döntése értelmében „A” osztályú publikációs felületnek minősül.

 • Magyar Könyvszemle

   A Magyar Könyvszemle könyv- és sajtótörténeti folyóirat, 1876 óta jelenik meg, évente négy füzetben. A Magyar Tudományos Akadémia alapította, lapgazdái az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és az Országos Széchényi Könyvtár. A folyóirat a könyvszakma, a medievisztika, a reneszánszkutatás (ezeken belül főként a kodikológia), a kora újkori, az új- és modernkori sajtótörténet, valamint az ezekkel összefüggő irodalom- és művelődéstörténeti stúdiumok hazai fóruma. A magyar mellett angol, német és francia nyelvű tanulmányok is benyújthatók.

 • Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat

  Folyóiratunkba a gazdaság- és társadalomtudomány területével foglalkozó tanulmányokat várjuk, melyek épülhetnek empirikus kutatásra, szakirodalom szisztematikus feldolgozására, módszertani fejlesztések bemutatására vagy valamilyen újszerű, kritikai megközelítésre. Online folyóiratunkban megjelenő minden publikáció magyar és angol nyelvű absztrakttal, kulcsszavakkal, illetve JEL kóddal rendelkezik. A köteteinkben megjelenő cikkeket/tanulmányokat dupla vak lektorálásnak vetjük alá. Kiadványunk Open Access. A témák kiírása folyamatosan történik. Évente 2 kiadvány megjelenését tervezzük.


   

 • Névtani Értesítő

  A Névtani Értesítő a magyar névkutatás 1979-ben alapított, lektorált folyóirata. Kiadója az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság. A folyóirat célja elősegíteni, ösztönözni, illetve közzétenni a névtudomány különböző területeinek tudományos kutatását, illetve eredményeit, függetlenül az alkalmazott megközelítésmódtól, módszertől, elméleti kerettől. Igyekszik előmozdítani a tulajdonnevekkel kiemelten vagy érintőlegesen foglalkozó tudományok (pl. nyelv- és irodalomtudomány, történettudomány, kisebbségkutatás, térképészet, jogtudomány) közötti párbeszédet, inter- és multidiszciplináris együttműködést. A folyóiratban megjelenő cikkek szerzői ezért széles szakmai körből, a nyelvészet és a társtudományok magyarországi és határokon túli kutatói közül kerülnek ki. A folyóirat Tanulmányok rovata új kutatási eredmények közlésének ad helyet; Műhely rovatában aktuális hazai és nemzetközi munkálatokról, szakmai eseményekről számol be; Könyvszemle és Folyóiratszemle rovatai a magyar és a külföldi szakirodalom legújabb kiadványait szemlézik. A Névtani Értesítő több nemzetközi névtudományi szakfolyóirattal tart fenn kapcsolatot, számait többük rendszeresen szemlézi. A folyóirat nyelve magyar; kötetei angol tartalomjegyzékkel és tartalmi összefoglalókkal jelennek meg.


   


   

 • Tánc és Nevelés

  Tánc és Nevelés a Magyar Táncművészeti Egyetem tudományos folyóirata, mely tanulmányokat közöl a tánc- és a társadalomtudományok interdiszciplináris területeiről - különös tekintettel a tánc neveléstudományi és pszichológiai szempontú megközelítéseire. A Tánc és Nevelés angol és magyar nyelven is fogad tanulmányokat, melyek épülhetnek empirikus kutatásra, szakirodalom szisztematikus feldolgozására, vagy módszertani fejlesztések bemutatására. A cikkek dupla-vak lektoráláson mennek keresztül. A diamant open access folyóirat évente kétszer jelenik meg online és nyomtatott formátumban angol és magyar nyelven egyaránt. 

 • Természetvédelmi Közlemények

  A Természetvédelmi Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Természetvédelmi és Ökológiai Szakosztályának folyóirata. A lap magyar nyelvű, angol kivonatos cikkeket közöl, elsősorban a Kárpát-medence természetvédelmével kapcsolatos témákban.


  Lapunk négy szekciót tartalmaz:  • Természettudományos kutatások

  • Társadalomtudományi módszerek a természetvédelem szolgálatában

  • Gyakorlati természetvédelmi tapasztalatok

  • Könyvek és digitális anyagok ismertetése


  A folyóirat CrossRef DOI azonosítóval rendelkezik.